logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Н. Али: Необходима е дългосрочна визия за бъдещите политики на ЕС

12-10-N. Ali copy

„АЛДЕ споделя идеята, честратегическите политики на ЕС трябва да бъдат реализирани приоритетно. Съюзът трябва да има дългосрочна визия за бъдещото си развитие, която да покрива следващия 10-15 годишен период от време. Предизвикателствата, които биха настъпили в този период, не могат да бъдат решени с краткосрочен подход. Необходими са дългосрочни програми и подходящи системи за контрол, за да сме подготвени за тях“.

Това обяви евродепутатът Неджми Али, в качеството си на докладчик от АЛДЕ, по време на заседание на комисията по Бюджетен контрол на Европарламента, където бе обсъдено проектостановище за състоянието на ежемесечните дебати за Бъдещето на Европа*.

Той посочи, че континентът е изправен пред многобройни предизвикателства, които няма изгледи да намалеят. „Доскорошната световна финансова криза приключи, но този естествен процес може да се прояви отново в бъдеще.Дестабилизацията на съседните на Европа региони предизвика бежански вълни, които продължават периодично да се надигат към континента. Също така, има много предизвикателства, които са свързани с тероризма, отбраната, новопоявяващите се глобални икономически сили, демографските проблеми и новата индустриална революция.”, допълни българският евродепутат.

Неджми Али подчерта, че АЛДЕ подкрепя предложението за осигуряване на достатъчно финансови ресурси, които да съпровождат модернизацията и бъдещото развитие на системата за собствени ресурси на Европейския съюз.

* Дебатите във формата „За бъдещето на Европа“ се провеждат всеки месец в Пленарна зала на Европейския парламент в Страсбург. Винаги на тези дебати присъства един от лидерите на държава-членка на Европейския съюз, който представя визията на своята нация за бъдещето на Европа и европейския проект. Наред с тяхната презентация, винаги има изказване или от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, или от комисаря, излъчен от държавата-членка, чийто лидер присъства на дебата. Изказвания има и от лидерите на всички политически групи в Парламента, както и членовете на Парламента, които изявят желание да го направят. 

Н. Али: Механизмът за сътрудничество и проверка – модернизиран и приложим в целия ЕС

11-10-N. Ali - 1 copy

„Европейският съюз може да реализира ефикасно своите приоритети, ако необходимите предпоставки за това бъдат заложени. Някои от тези предпоставки са свързани с принципите на върховенството на закона”. Това заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али.

В качеството си на докладчик от АЛДЕ, той участва в съвместното заседание на Комисиите по бюджети и Бюджетен контрол на Европарламента, на което бе обсъден предварителният Доклад относно защитата на Бюджета на ЕС в случаи на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава.

Неджми Али посочи, че предложеният от Европейската комисия регламент за защитата на бюджета на ЕС идва в правилния момент. „Приветстваме предложението на Комисията, тъй като това е един документ, представящ регулаторната рамка за успешното финансиране на бюджета на ЕС. По този начин, ЕС би бил в състояние да реализира политиките си в полза на гражданите”, допълни българският евродепутат.

Той приветства и предложените изменения по оригиналния текст, насочени към подобряването на предложението на Европейската комисия. „Подкрепяме акцентa върху връзката между върховенството на закона и фундаменталните права, както и  подобрението на някои от основните дефиниции на тези термини. Също така, приемаме предложените допълнения към мерките, които трябва да бъдат предприети при наличието на дефицити по отношение на върховенството на закона в дадена страна-членка. Тези дефицити влияят на принципите на доброто финансово управление, или на защитата на финансовите интереси на Съюза”, посочи Неджми Али.

Той, обаче, насочи вниманието и към силния акцент върху ролята на Механизма за сътрудничество и проверка в сегашната му форма. „Този Механизъм бе предназначен за предотвратяването на някои слабости в секторите на правосъдната реформа и борбата с корупцията в отделни страни-членки. Имайки предвид, че такива слабости могат да затруднят ефективното прилагане на законите, политиките и програмите на територията на целия Съюз, Механизмът следва да бъде модернизиран, с по-конкретен фокус и приложим във всички държави-членки”, добави Неджми Али.

Неджми Али: Информационната система на митниците трябва да бъде изградена в по-кратки срокове

10-10-N. Ali 1 - Rodopi copy

Значителното забавяне при изграждането на Митническата информационна система бе основен акцент, поставен от евродепутата от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европарламента на 10 октомври в Брюксел. Той бе докладчик при раглеждането на специалния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 год. – Серия от забавяния при изграждането на митническите информационни системи.

„Митниците са от съществено значение, тъй като представляват значителна част от традиционните собствени ресурси, надхвърляйки 20 милиарда евро през 2017 год., което се равнява на около 15% процента от бюджета на Европейския съюз. Митниците спомагат за защитата на финансовите интереси на Съюза и страните-членки, а също така предпазват населението от терористични, здравословни, природни и други заплахи”, посочи Неджми Али.

Той изрази становище, че специалният доклад на ЕСП предоставя много сериозен анализ на съществуващата ситуация, с приложими заключения и коректно представени препоръки. Характерно в конкретния случай е, че Европейската комисия (Комисията) приема всички препоръки от специалния доклад, макар да предоставя някои допълнителни обяснения и да не се съгласява с част от констатациите.

Неджми Али допълни, че Комисията предвижда 950 милиона евро по постоянни цени от 2018 г. за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), като се заинтересува дали можем да бъдем сигурни, че системите ще бъдат своевременно изградени, цялостно и в рамките на финансовите лимити.

„В това отношение е трудно за обяснение защо се наблюдават такива големи забавяния при реализация на системата, имайки предвид наличието на Многогодишен стратегически план. Този план очертава разбираемо и ефективно стратегическата рамка, както и целите при управлението на проекти в сектора на информационните технологии на митниците. Бяха ли целите, индикаторите, времевата рамка и необходимите финансови ресурси коректно представени в този План?”, зададе въпрос българският евродепутат.

По отношение на връзката със следващата МФР, Н. Али посочи, че във Функция 1 са включени Европейската програма за борба с измамите, Програмата „Фискалис“ (Подкрепа за сътрудничеството в ЕС по фискални въпроси) и Програма „Митници“. Същевременно, във Функция 4 е включен „Фонд за интегрирано управление на границите“ и като част от него, специфичен „Инструмент за техническо оборудване за митнически контрол“. „Приемайки че всички тези програми ще работят в близко сътрудничество една с друга, как биха се отразили възможни забавяния при въвеждането на една от тях върху останалите? Въпреки че към сегашната Програма, чиито цели не бяха постигнати, бе насочен сериозен финансов ресурс, бихме ли могли да говорим в случая за бюджетиране, ориентирано към резултати и европейска добавена стойност?”, попита Неджми Али.

Той се поинтересува и от конкретните срокове за достигане на пълна оперативна готовност на цялата система.

Българският евродепутат насочи дискусията и към друг аспект на ресурсите, свързани с митниците. „Според регламентите, държавите-членки запазват 20% от средствата, постъпили в митниците, като административни разходи, а останалите 80% постъпват в бюджета на ЕС като приход. Въпреки естеството на посочените 20% от общите приходи, Европейската сметна палата смята, че тези финансови ресурси са достатъчни и за покриването на разходите за изграждането на митническите информационни системи от държавите-членки. На какви разчети е базиран този аргумент?”, завърши Неджми Али.

От Европейската комисия отчетоха, че действително се наблюдават известни забавяния, но увериха докладчика Неджми Али, че всички препоръки ще бъдат обсъдени и включени в следващия финансов период при оценка изпълнението на следващата Програма „Митници“.

Неджми Али: Новата МФР е насочена към програмите с висока Европейска добавена стойност

5-10-Nedali copy

Следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) трябва да отговаря на политическите ни приоритети и да предоставя средства за справяне с нови предизвикателства, пред които се изправяме всички ние като Съюз, твърди Неджми Али, евродепутат от АЛДЕ

Евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али бе един от лекторите на двудневния семинар на ДПС във Велинград. Пред активистите на партията Неджми Али резюмира основните акценти  на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз.

Г-н Али, като член на Комисията по бюджети на Европейския Парламент, бихте ли ни обяснили накратко какво представлява Многогодишната финансова рамка на ЕС?

- Многогодишната финансова рамка (МФР) e дългосрочният разходен план на Европейския съюз. МФР определя максималните годишни разходни тавани на ЕС в различни политически области. Настоящата МФР обхваща седем годишен период до 2020 година включително, като общият ресурс, който се разпределя по всичките основни функции е в размер на 1 082 млрд. евро по постоянни цени от 2018 г., което представлява около 1% от Брутния национален доход (БНД) на сегашните 28 държави-членки.

МФР трансформира политическите приоритети на ЕС в бюджетни средства, осигурявайки рамка за финансово програмиране и бюджетна дисциплина, като гарантира, че разходите на ЕС са предвидими и са в рамките на договорените лимити. МФР дава възможност на Съюза да провежда общи политики за период, който е достатъчно дълъг, за да бъдат те ефективни. Тази дългосрочна визия от гледна точка на разходите е важна за потенциалните бенефициенти на фондовете на ЕС и съфинансиращите структури на отделните държави-членки. Годишните бюджети се приемат в тази рамка и като правило са под разходните тавани на МФР, с цел да се запази известна гъвкавост за справяне с непредвидени нужди.

В настоящия момент се подготвя следващата МФР за периода 2021-2027 г. Кои са основните елементи в предложението на Европейската комисия?

- Общият размер на рамката за следващия период по цени от 2018 г. е 1 135 млрд. евро, което се равнява на 1.11 % от БНД на 27-те членове на ЕС. Напускането на Великобритания ще се отрази като известно увеличаване на вноските на страните-членки в размер на 0.11%. Изразена в текущи цени, и имайки предвид инфлацията, общата сума ще възлезе на 1 279 млрд. евро под формата на поети задължения. Реалните плащания се очакват да бъдат на малко по-ниска стойност.

Комисията предлага увеличение на разходите, предимно чрез допълнителни ресурси. Същевременно се залага  преразпределяне на разходите, за финансирането на нови и неотложни приоритети и за укрепването на съществуващите програми с ясна европейска добавена стойност. Комисията предлага да бъде създадена по-съгласувана, целенасочена и прозрачна рамка за бюджета на ЕС. Структурата на новия бюджет ще бъде по-ясна и ще кореспондира по-директно с политическите приоритети. Предвижда се промяна на основните функции, като от пет те стават седем, както следва: Единен пазар, иновации и цифровизация; Кохезия и ценности; Природни ресурси и околна среда; Миграция и управление на границите; Сигурност и отбрана; Съседни държави и свят; Европейска публична администрация.

В рамките на новите основни функции се предвижда намаляване на броя на програмите с около една трета (от 58 на 37). Същевременно се предвижда и намаляване на административната тежест за бенефициентите и посредниците. С оглед възможността Съюзът да реагира бързо и ефективно на непредвидени нужди, Комисията предлага бюджетът на ЕС да стане по-динамичен чрез повишаване на гъвкавостта както в рамките на самите програми и между тях, а също така и между различните години на седемгодишната финансова рамка.

Направленията, в които се предлага изразходване на повече средства, са както следва: почти девет пъти по-високи инвестиции в цифровата трансформация и цифровите мрежи, достигайки 12 млрд. евро; Повече от два пъти увеличение в програмите, насочени към младите хора (като например програмата „ЕРАЗЪМ +“ с 30 милиарда евро и Европейския корпус за солидарност с 1.3 млрд. евро). Предлага се също така и утрояване на разходите за управлението на външните граници, миграцията и предоставянето на убежище, така че сегашните 13 милиарда евро да достигнат около 33 млрд. евро. Повишават се инвестициите в научни изследвания и иновации с 50 %, като се заделят 100 млрд. евро за водещите програми „Хоризонт Европа“ и Евратом.

Друга много характерна промяна е увеличаване на инвестициите в областта на сигурността с 40 %, достигайки 4.8 млрд. евро, и създаване на Фонд за отбрана от 13 млрд. евро, който да допълва и да действа като катализатор на националните разходи в областта на научните изследвания и развитието на способности. Инвестициите, необходими за улесняване на военната мобилност в целия ЕС, ще се финансират с 6.5 млрд. евро. Също така се предвижда и увеличаване на финансирането за външните дейности с 26 %, достигайки 120 млрд. евро, с конкретен акцент върху съседните на Европа държави, както и поддържане на резерв за справяне с непредвидени предизвикателства, по-специално в областта на стабилността и миграцията.

В тази връзка бихте ли ни обяснили каква е ролята на селскостопанската и на кохезионната политика в новата рамка на ЕС?

-Това е много резонен въпрос, особено за държава като България. По отношение на селското  стопанство имаме общото разбиране, че Европа се нуждае от стабилен, устойчив и конкурентоспособен сектор, за да гарантира както производството на висококачествени, безопасни и достъпни за европейците храни, така и силна социално-икономическа структура в селските райони. С оглед на тези необходимости, Комисията предлага да бъде реформирана и модернизирана общата селскостопанска политика, която да осигури достъп до висококачествени храни, като същевременно поддържа напълно интегриран единен пазар за селскостопанските стоки в ЕС. Реформираната политика ще поставя по-силен акцент върху околната среда и климата, като подкрепя прехода към по-устойчив селскостопански сектор и развитието на жизнеспособни селски райони. Размерите на преките плащания на хектар между държавите членки ще бъдат рационализирани и по-целенасочени, като целта е да продължат да се доближават до средното за ЕС равнище. Приоритет ще бъде подпомагането на малките и средните земеделски стопанства.

Новите правила ще дават повече отговорност и възможности на държавите членки за извличане на максимална полза от бюджета за селско стопанство. Страните-членки ще разполагат с повече гъвкавост да прехвърлят средства между двата стълба - Преките плащания и Развитието на селските райони, в съответствие с националните нужди и цели. Ще бъде създаден и нов резерв за справяне с кризи, предизвикани от непредвидими развития на международните пазари или специфични сътресения в селскостопанския сектор в резултат на действия, предприети от държави извън ЕС.

Що се отнася до Кохезионната политика, Комисията предлага нейното модернизиране и укрепване. Целта е да се стимулира сближаването, за да спомогне за намаляването на икономическите, социалните и териториалните различия в рамките на държавите-членки и на ЕС. Освен това, политиката на сближаване ще играе още по-важна роля в бъдеще, като подкрепя текущия процес на икономически реформи в държавите-членки. Комисията предлага да се засили връзката между бюджета на ЕС и Европейския семестър за координиране на икономическата политика.

Замисълът на новата МФР на ЕС е различията да бъдат преодолени и Съюзът да стане по-сплотен. Основната цел на политиката на сближаване е и ще продължи да бъде подпомагането на държавите-членки и регионите, изоставащи в икономическо или структурно отношение, да настигнат останалата част на ЕС. По този начин, относителният брутен национален доход на глава от населението ще продължи да бъде решаващ критерий за разпределянето на средствата. Същевременно ще бъдат взети под внимание и други фактори като безработицата (особено младежката), климатичните промени, както и приемането и интеграцията на мигрантите.

Тук изрично искам да подчертая, че средствата, които засега са предвидени за България в рамките на Общата селскостопанска политика и Политиката за сближаване, се очаква леко да бъдат увеличени.

Г-н Али, като говорим за известно увеличаване на финансовите ресурси за различните политики на ЕС, какви изменения се очаква да настъпят при формирането на приходната част на бюджета?

-В настоящата МФР паричните средства постъпват основно от няколко направления. Първото от тях самитата, които се начисляват на икономическите субекти, събират се на външните граници на ЕС, като се превеждат директно в бюджета на ЕС. Понастоящем държавите членки задържат 20 % от сумата като разходи по администрирането. Вторият основен приходоизточник е ДДС – текущите бази за ДДС на всички държави членки се хармонизират чрез сложна статистическа процедура и след това се начислява единна ставка от 0.3 % за всяка държава членка. Третото е собственият ресурс въз основа на Брутния национален доход (БНД), като с него се финансира частта от бюджета, която не е покрита от други приходи. Един и същи процент се събира от БНД на всяка държава членка. Ставката се определя като част от годишната бюджетна процедура.

При постепенното намаляване на митата през годините, вноските на база БНД се превърнаха в основния източник на финансиране на бюджета на ЕС (заедно с вноските на база ДДС представляват около 80 % от общият приход).

С подготовката на новата МФР се предвиждат и нови видове източници на финансиране. Европейската комисия предлага да бъде въведена „кошница“ от нови собствени ресурси, състояща се от: 20 % от приходите от схемата за търговия с емисии на вредни газове;  3%-на изискуема ставка, приложена върху новата обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (която ще бъде въвеждана поетапно след приемането на необходимото законодателство) и национална вноска, изчислена върху обема на нерециклирани пластмасови отпадъци от опаковки във всяка държава членка (80 евроцента на килограм).

А каква е позицията на Европейския парламент по основните  предложения на Комисията за следващата финансова рамка?

-Позицията на ЕП за предстоящата МФР е, че тя трябва да финансира нови приоритети и да компенсира очаквания недостиг, който би се получил при напускането на Обединеното Кралство. Следващата МФР трябва да отговаря на политическите ни приоритети и да предоставя средства за справяне с нови предизвикателства, пред които се изправяме всички ние като Съюз. Независимо дали става въпрос за намаляване на различията в икономическото развитие на страните и регионите, миграцията, отбраната, сигурността или климатичните промени. Същевременно, следва да се има предвид, че това не може да бъде постигнато без адекватно увеличение на ресурсите, т.е. приходната част на бюджета на ЕС. Приходите и разходите трябва да бъдат разглеждани в единна цялост.

Позицията на Парламента е недвусмислена в посока на кардинални промени, по-важните от които са: на първо място, във връзка с приоритетите и предизвикателствата пред  ЕС, Европарламентът залага настоящият лимит за разходите на ЕС да бъде увеличен от 1% на 1.3% от Брутния национален доход на ЕС, за да се финансират новите приоритети, без да бъдат ощетени най-бедните региони или земеделски общности.

Второ, тези 1.3% от БНД за целия предстоящ седемгодишен период следва да бъдат в размер на 1 293 млрд. евро по постоянни цени от 2018 г., което е значително увеличение в сравнение с предложението на ЕК.

Трето, ЕП се концентрира преди всичко в допълнително значително увеличаване на ресурса за програми като: Хоризонт Европа, Еразъм+, Инициативата за младежка заетост, Програмата за МСП (COSME) и Програмата за действия по околната среда и климата (LIFE).

Четвърто, ролята на съществуващите механизми за гъвкавост и специалните инструменти трябва да бъде засилена, за да могат да се справят по-добре с новите предизвикателства. Новите приоритети следва да бъдат финансирани без това да става за сметка на съществуващите политики и програми.

Пето, подобряване на разходването на средствата става чрез изискването Европейската добавена стойност да бъде един от основните принципи при осигуряване на финансирането. Същевременно бюджетната система на ЕС се нуждае от значително опростяване и премахване на припокриването между различните инструменти.

И накрая, по отношение на плащанията, в резолюцията се настоява разликата между поетите задължения и реалните плащания да се поддържа в ограничен и реалистичен размер и призовава да не се допуска критична ситуация в преходния период към новата МФР.

Важното за нас е, че като политическо послание, МФР следва приоритетно да подкрепя и да не допуска свиване на разходите по Общата политика в областта на селското стопанство и Кохезионната политика,намалявайки различията между държавите-членки, както и да осигури достатъчен ресурс за нововъзникващите политически области, свързани със сигурност, миграция и климатични изменения.

Какво предстои като конкретни действия на различните институции на ЕС по подготовката на новата финансова рамка за предстоящия седемгодишен период?

-Резолюциите, приети от ЕП, призовават незабавно да започне дискусия (т.н. триалог) между трите институции – Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на ЕС. Резолюциите на ЕП изискват формално решение за следващата МФР да бъде взето окончателно преди месец май 2019-та, когато в държавите-членки ще бъдат проведени следващите избори за членове на Европейския парламент. Механизмите на функциониране на европейските институции предвиждат след като получи одобрението на Парламента, рамката да бъде приета от Съвета с единодушие.

Неджми Али: Разходите на ЕС през 2017 – по-ефективни и с по-малко грешки

N. Ali + M. Dlabajova

Европейската комисия е подобрила начините за разходване на средства, но нуждата от подобрения по отношения на бюджетирането, ориентирано към резултати, остава.

Това е позицията на евродепутатите от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) относно разходите на Европейския съюз (ЕС) за 2017-та година, представени в годишния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП). Докладът бе представен от председателя на ЕСП Клаус-Хайнер Лене по време на извънредно заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, провело се на 4 октомври в Страсбург.

Българският евродепутат Неджми Али, координатор на групата на АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол, коментира: „Въпреки че има място за подобрение, от годишния доклад на Европейската сметна палата за 2017 год. ясно се вижда, че усилията по опростяване на процедурите и инвестирането в по-добър финансов мениджмънт на Европейската комисия дават резултат.“ Той отбеляза, че нивото на грешки в бюджета, което е било 3.1% през 2016 година, е паднало до 2.4% през 2017. По тази причина, групата на АЛДЕ приветства факта, че вече при около половината от разходите на ЕС не са отбелязани съществени грешки, което е добър индикатор, каза още той.

Мартина Длабайова (партия АНО, Чехия), говорител на групата на АЛДЕ за освобождаването от отговорност на Европейската комисия за 2017, отбеляза: „АЛДЕ е политическата група, която настоява за промяна на културата по отношение на новия одитен и политически акцент върху резултатите и европейката добавена стойност на бюджета на ЕС. По тази причина сме доволни да видим засилено внимание върху резултатите в годишния доклад на ЕСП за 2017 година. Правилното и навременно ползване на подобен вид информация е от основно значение за отчетността на тези резултати и прозрачността. В това отношение, очакваме Европейската комисия да ни предостави информация как изпълнителната власт на Съюза, в нейно лице, използва тази информация за представянето на бюджета при вземане на бъдещи решения“.

Евродепутатите от АЛДЕ подчертаха, че макар тяхната политическа група да приветства низходящото ниво на грешки и цялостното подобрение на финансовото управление на средствата на ЕС, трябва да се обърне внимание на аргумента в публикувания доклад на ЕСП, че Комисията не използва задоволително информацията за изпълнението при планирането и насърчаването на коригиращи механизми в бюджета на Съюза.

Неджми Али: 430 млрд. евро за следващия период, но селскостопанската политика трябва се модернизира

28-09-N. Ali - CAP copy

Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС трябва да бъде модернизирана, за да отговори на предизвикателствата в световен мащаб. Също така, тя трябва да бъде опростена, за да се изпълняват задачите с минимална административна тежест, както и да бъде съгласувана още по-тясно с редица други политики на ЕС.

Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджети. В качеството си на докладчик той представи становище до Комисията по земеделие и развитие на селските райони по постъпило предложение от Европейската комисия за регламент за изготвянето на Стратегически планове на общата селскостопанска политика.

Българският евродепутат се спря на настъпилите значителни промени в селскостопанския сектор през последните години – явления като понижаването на цените на селскостопанските продукти, по-нататъшното отваряне на ЕС към световните пазари, както и поемането от Съюза на нови международни ангажименти, включващи дейности по преодоляване на климатичните изменения, подкрепа на международното развитие и усилия за по-добра реакция на геополитическите събития.

Въз основа на тези и други съображения, Неджми Али насочи вниманието върху редица предложения за изменения, които да бъдат представени на водещата парламентарна Комисия по земеделие и развитие на селските райони (AGRI).

„Някои от измененията са свързани с изричното подчертаване на значението на високите стандарти на ЕС в производството на храни, повишаване на конкурентоспособността и засилване на световната роля на ЕС в този сектор. Други предполагат преодоляване на различията между държавите-членки и различните региони на Съюза, както и подчертаването на необходимостта от включване на отдалечените и планинските региони и осигуряването на по-голяма подкрепа за семейните стопанства и привличането на млади земеделски стопани”, посочи българският евродепутат.

„По отношение на бюджетните аспекти се предлагат няколко изменения, засягащи на първо място цялостното финансиране на ОСП през следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. за запазване на разходите поне на нивото от предишния програмен период. Предлагаме 382.9 млрд. евро в постоянни цени от 2018 г., което представлява 430.9 млрд. евро по текущи цени за следващата МФР. По отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) съответните числа също са представени в приложените изменения”, допълни Неджми Али.

Неджми Али: Подкрепяме новата програма в защита финансовите интереси на ЕС

27-09-N. Ali F-A-F copy
Стартът на новата Програма на ЕС за борба с измамите трябва да съвпадне с началото на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР 2021-2027). Като се има предвид, че финансовите интереси на Европейския съюз могат да бъдат засегнати както от измами, така и от неточности, защитата на тези интереси е споделена отговорност между страните-членки и ЕС.Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али по време на заседание на Бюджетната комисия на Европейския парламент. В качеството си на парламентарен докладчик, той представи становище към Комисията по Бюджетен контрол по Програмата на ЕС за борба с измамите.

Програмата съдържа като основни цели както защитата на финансовите интереси на ЕС, така и подкрепа за взаимната административна помощ между митническите власти в страните-членки и Комисията.

Неджми Али приветства предложението на Европейската комисия за създаване на Програма на ЕС за борба с измамите, която ще обедини съществуващата Програма Херкулес III и две други дейности – Информационната система за борба с измамите (AFIS) и Системата за управление на нередностите (IMS).„Очакванията от това са за постигане на подобрено сътрудничество и бюджетна гъвкавост, както и опростено управление”, посочи българският евродепутат.

Той предложи и няколко изменения, които да бъдат представени на водещата комисия по Бюджетен контрол за допълнително разглеждане.

„Някои от предложенията произтичат от резолюциите на Европейския парламент от 3 май 2018 год. по Годишния доклад за 2016 год. за защитата на финансовите интереси на ЕС и от Финансовите правила. Целта на тези изменения е да изведат още аргументи към обосновката на новата Програма. Други допълнения разглеждат бюджетните измерения. Макар целият финансов пакет на Програмата за периода 2021-2027 година да е представен единствено в текущи цени, направихме необходимите изчисления, за да включим информация за финансирането по постоянни цени от 2018 година както за поетите задължения, така и за реалните плащания. Направихме същото и за трите компонента на новата Програма. Тези изчисления бяха направени въз основа на методологията за превеждане на политиките на Европарламента в цифри и на съответната таблица, предложена от Администрацията на Комисията по бюджети в ЕП”, аргументира предложенията Неджми Али.

Той допълни, че очакванията от Програмата през следващата Многогодишна финансова рамка са, че ако са осигурени необходимите финансови средства, тя следва да допринесе значително за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз.

Next>