logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Неджми Али: Европарламентът ще играе ключова роля при защитата на финансовите интереси на ЕС

N. Ali Rule of law - Родопи

„Комисията следва да гарантира, че поетите задължения от която и да е институция или страна-членка ще бъдат изплатени на бенефициентите“

На 16 януари по време на Пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург бе разгледано предложението за регламент за защита на бюджета на ЕС в случаите на широко разпространено незачитане на върховенството на закона в отделните държави-членки. Това досие бе разработено съвместно от Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол на Европарламента.  Българският евродепутат Неджми Али бе докладчик от АЛДЕ от страна на Комисията по бюджетен контрол. Дебатът по темата в Пленарна зала бе открит с изказване на г-н Гюнтер Йотингер, комисар по бюджет и човешките ресурси.

Неджми Али започна изказването си като подчерта, че за да може да бъде постигната ефективната защита на бюджета и финансовите интереси на ЕС в следващата Многогодишна финансова рамка (МФР, 2021-2027 год.), е необходим нов регламент, който да действа не толкова като механизъм за санкции, а по-скоро като инструмент, гарантиращ доброто финансово управление. По този начин, българският евродепутат изтъкна факта, че досието се отнася стриктно до бюджета на ЕС и съответно правната рамка на предложението на Европейската комисия (ЕК) трябва да бъде съблюдавана.

Н. Али поясни и техническите понятия, залегнали в проектодоклада на Парламента. „В предложения регламент, терминът „върховенство на закона“ включва всички ценности, залегнали в Член 2 от Договора за функциониране на ЕС и в критериите от Копенхаген за членство в Съюза, както и основните права на всички граждани“. Той наблегна и на последствията от незачитането на този фундаментален принцип. „В този контекст, широко разпространеното незачитане на върховенството на закона може да окаже негативен ефект както върху принципите на добро финансово управление, така и върху защитата на финансовите интереси на ЕС“. Това би имало негативен ефект върху всички граждани на Съюза.

Неджми Али обърна внимание и на един от най-обсъжданите елементи от предложението за регламент – за създаването на експертен панел, който да предоставя становища на Комисията при случаи на незачитането на върховенството на закона в дадена страна-членка. „ЕК следва да създаде Консултативен панел, съставен от независими експерти, които да изготвят ежегодни независими оценки за ситуацията с върховенството на закона във всички държави-членки и да подпомагат Комисията при идентифицирането на случаи на широко разпространено незачитане на върховенството на закона. При вземане на решения, ЕК следва да се съобразява със становищата на Панела“.

Неджми Али подчерта и необходимостта за даването на допълнителни гаранции на крайните получатели на финансов ресурс или бенефициентите, че са защитени в случаи на задействането на санкции срещу институциите в тяхната държава. За постигането на тази цел, в регламента са представени редица мерки. „Комисията следва да гарантира, че поетите задължения от която и да е институция или страна-членка ще бъдат изплатени на бенефициентите“, каза евродепутатът от АЛДЕ.

Неджми Али завърши като се спря на един от елементите от предложения регламент, който е от голямо значение за Европейския парламент като институция. „Една от най-позитивните характеристики на този регламент е, че Парламентът е поставен наравно със Съвета на ЕС в процеса на налагане и премахване на съответните мерки. Комисията ще отправя предложение към Парламента и Съвета на ЕС за прехвърляне на дадена сума към бюджетния резерв в следствие на незачитане върховенството на закона в съответната страна-членка, което предложение влиза в сила само ако двете законодателни институции не го отхвърлят“. По този начин ще се гарантира демократичността и прозрачността на процеса, като гласът на европейските избиратели ще бъде представен директно в преговорите по възможните мерки.

 

Неджми Али: ЕИБ – с реализирани цели през 2017 и важна роля в икономиката на ЕС

N Ali - EIB - Rodopi

„МСП са кредитирани с над 40% от портфейла на ЕИБ, което пряко съответства на определящата имроля в европейската икономика“

На 16 януари по време на Пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург бе обсъден годишният доклад за 2017 год. относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Неджми Али бе докладчик от АЛДЕ по това досие.

Дебатът бе открит с изказвания на г-н Вернер Хойер, изпълнителен директор на ЕИБ и г-н Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия с ресор работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност. Българският евродепутат Неджми Али (АЛДЕ) взе участие в дебата, в качеството на докладчик от своята политическа група.

Българският евродепутат започна изказването си като изтъкна основната роля на ЕИБ, а именно „да гарантира стратегически публични инвестиции с висока добавена стойност, като по този начин се цели подпомагането на устойчивия растеж и създаването на работни позиции с висока производителност в рамките на ЕС“. Като пример в това направление, Неджми Али посочи, че кредитирането в Съюза, одобрено от групата на ЕИБ за периода 2015-2016 год., се очаква да подкрепи инвестиции на стойност 544 милиарда евро, да добави 2.3% увеличение на брутния вътрешен продукт и да създаде 2.25 милиона работни места до 2020 година.

След краткия увод, Неджми Али насочи дискусията към дейността на Банката през разглежданата в доклада година. „През 2017, ЕИБ успешно е изпълнила своите цели, реализирайки политиките на ЕС в унисон със своята мисия и в съответствие с Оперативния план на Банката, като по този начин е подкрепила европейските стратегически цели“, каза той. Евродепутатът илюстрира това твърдение с примера, че договорираните от банката кредити са достигнали почти 70 милиарда евро през 2017, от които 90% към бенефициенти в ЕС. Освен това, в подкрепа на целите на публичната политика, ЕИБ е разпределила финансовите ресурси в четири стратегически области: иновации и умения, инфраструктура, проекти, свързани с околната среда, както и за  малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна капитализация. „МСП са кредитирани с над 40% от общата сума, което пряко съответства на тяхната определяща роля в европейската икономика. Резултатите биха били по-добри с проактивна политика за увеличаване финансирането на тези предприятия“, даде препоръка Неджми Али.

Депутатът от АЛДЕ насочи вниманието и към още една сфера на работа, в която може да бъде постигнат напредък. Той заяви, че Парламентът е удовлетворен от заключението на Одитния комитет на ЕИБ, че Финансовите отчети, одобрени от Борда на директорите на Банката, представят реално и обективно финансовата позиция на ЕИБ към края на 2017, както и резултатите от операциите и финансовите транзакции. „Може да се постигне по-добро корпоративно управление, ако бъде отделено повече внимание на средносрочните и дългосрочни ефекти при определяне на инвестиционните дейности и вземането на решения за финансиране“.

Неджми Али обърна внимание в изказването си и на Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на работата на ЕИБ. „За да бъде ускорено възстановяването на икономиката на ЕС и за да бъде осигурена възможността на определени икономически сектори и географски региони да достигнат средното европейско ниво на развитие, основна роля играе ЕФСИ. Мобилизираните инвестиции към края на 2017 год. надхвърлят 207 милиарда евро, което показва, че ЕФСИ е на път да изпълни поставените цели“. Българският евродепутат завърши с обобщението, че въпреки наблюдаваната необходимост от избягване на някои от географските дисбаланси при работата на ЕФСИ, следва да бъде подчертано подобрението по отношение на прозрачността чрез публикуването на решенията на Инвестиционния комитет на Фонда, както и на документите, одобрени от Управителния съвет, наред с протоколите от срещите. Това е от голямо значение, тъй като илюстрира усилията на ЕИБ да направи информацията за дейността си по-достъпна за гражданите от всички страни-членки на ЕС и по този начин да достигне и до нови потенциални бенефициенти.

Неджми Али и Филиз Хюсменова проведоха работна среща със свои колеги от парламента на Република Турция

Meeting - photo

Българските евродепутати Филиз Хюсменова и Неджми Али (АЛДЕ) проведоха работна среща със свои колеги – депутати от турския парламент – Меджлис, на която бяха обсъдени последните развития по доклада на Европарламента за Турция за 2018 година. Срещата бе проведена на 15.01.2019 г. по време на пленарната седмица в сградата на Европейския парламент в Страсбург.

Представители на турския парламент на срещата бяха г-н Исмаил Карайел (AK Parti), който е съпредседател на Съвместния парламентарен комитет (JPC) Европейски парламент – Турция, г-жа Сибел Йоздемир (CHP, лат.), заместник-съпредседател на Комитета, г-жа Арзю Ердем (MHP, лат.) и представители на Постоянното представителство на Република Турция към Европейския съюз в Брюксел.

Срещата започна с изложение на гостите от Анкара по Доклада за Турция. Те подчертаха, че е необходимо основните акценти в доклада да бъдат базирани на обективни факти, за да се избегнат негативните интерпретации, които могат да доведат до неточно представяне на реалната ситуация. Като сериозен проблем те виждат тенденцията за навлизането в реторика, основаваща се на страховете на хората, която според тях може да доведе до некоректни заключения във финалния парламентарен документ. Депутатите от турския парламент наблегнаха и на най-проблематичния елемент от изготвения проекто-доклад, а именно параграф 13, който призовава за формално спиране на преговорния процес между ЕС и Турция.

Неджми Али и Филиз Хюсменова от своя страна информираха колегите си, че срокът за внасяне на изменения по документа е приключил и делегацията на ДПС в Европарламента е внесла изменение по въпросния параграф 13. Това изменение цели премахването на предложението за формално спиране на преговорния процес от окончателния текст на документа. С предложения нов текст се акцентира върху важността на преговорите за подобряване на турското законодателство, което би въздействало позитивно върху гражданското общество в страната. Българските представители акцентираха върху важността на партньорските отношения с Турция в различни направления – както на европейско ниво, така и на двустранно ниво между България и Турция.

В контекста на доклада бяха обсъдени и други важни теми от взаимен интерес – като актуализацията на споразумението за Митническия съюз и визовата либерализация за турските граждани. И двете страни се обединиха около значимостта на Митническия съюз като катализатор за допълнително сътрудничество и хармонизация на законодателството в редица области. По отношение на визовата либерализация бяха изтъкнати предимствата на свободното придвижване на граждани, като предпоставка за подобряване и на бизнес средата в частност. Положителните ефекти за бизнеса в хода на тези процеси биха се проявили незабавно.

Основание за тази констатация са следните факти: Към настоящия момент, ЕС е най-големият търговски партньор на Турция, а българската югоизточна съседка е петият по големина търговски партньор на Съюза. Общият търговски стокообмен между ЕС и Турция през 2017 година възлиза на около 154 милиарда евро, като положителния търговски баланс за ЕС е в размер на 15 милиарда евро. В допълнение, 75% от директните чуждестранни инвестиции в Турция са от ЕС. Това показва нуждата от осъвременяване на Митническия съюз. От гореизложеното става ясно до каква степен са интегрирани икономиките на двата субекта. Тази позиция беше изразена от г-н Неджми Али и по време на заседанието на Съвместния парламентарен Комитет (JPC) в столицата Анкара в периода 18-20 декември 2018 год.

Турските представители се съгласиха с изложените аргументи и продължиха дискусията, като акцентираха върху действията на турската администрация за отразяване на някои от забележките в доклада. Те информираха българските евродепутати, че сформираната преди три години „Група за действия за реформи“ (RAG), съставена от представители на четири министерства, включително това на външните работи, вътрешните работи, на правосъдието и на финансите, е провела две заседания в последните няколко месеца. Заключенията от тези срещи ясно показват намеренията на Анкара: Турция остава посветена на целта си за членство в ЕС; Турция уверено продължава своите усилия за синхронизиране на законодателството си със стандартите на ЕС; турското Министерство на правосъдието активно работи по стратегията си за реформиране на съдебната система; и не на последно място, Турция ще работи засилено по плана си за действие за превенция на нарушаването на Европейската харта за правата на човека. Турските парламентаристи заявиха, че Турция ще полага максимални усилия за отваряне на нови преговорни глави с цел ускоряване на преговорния процес.

В края на работната среща, Неджми Али и Филиз Хюсменова информираха своите колеги относно предстоящите етапи по Доклада за Турция за 2018 година. На 04.02.2019 предстои обсъждане на второ четене в Комисията по външни работи (AFET) на ЕП, като на 21.02.2019 ще бъде гласуван Доклада с направените предложения за изменения (319 общо на брой). Гласуването на окончателния вариант на доклада ще се проведе на едно от пленарните заседания на Европарламента през месец март.

Неджми Али участва в заседание на Съвместния парламентарен Комитет (JPC) ЕС-Турция в Анкара

1 rodopi

В периода 19-20 декември в турския парламент (Меджлис) в Анкара бе проведено 78-то заседание на Съвместния парламентарен комитет (JPC) Европейски съюз (ЕС) – Турция. Българският евродепутат Неджми Али (АЛДЕ) взе участие в делегацията на Европейския парламент, съставена от 15 евродепутати, сред които имаше и представители от Гърция, Кипър, Хърватска, Чехия, Испания, Холандия и Швеция.

Съвместният парламентарен комитет ЕС-Турция е форум, който е съставен от  членове на Европейския парламент (ЕП), и депутати от турския Меджлис. Комитетът има двама съпредседатели и четирима заместник-председатели. Споделеното председателство се дели между Манолис Кефалоянис (Гърция, от страна на ЕП) и Исмаил Карайел (АКР, лат. от страна на Турция). Заместник-председатели от страна на ЕП са Милцос Киркос (Гърция) и Такис Хаджийюру (Кипър), а колегите им от Турция, заемащи длъжността, са Сибел Йоздемир (CHP, лат.) и Джемал Четин (MHP, лат.). Освен представителите на парламентите, на заседанията на Комитета винаги присъстват представители и на изпълнителните власти – Европейската комисия, Съветът на Европейския съюз, най-често представян от държавата – ротационен председател, наред с представители на турското правителство. Комитетът традиционно заседава два пъти годишно в Брюксел и Анкара.

След близо двугодишна пауза, възникнала поради усложняването на геополитическата обстановка, тази година редовните заседания бяха подновени. След проведеното през месец април 2018 год. заседание на Комитета в Брюксел, със срещите в Анкара от 19-20 декември, бе сложен край на продължителнияпериод без срещи на турска територия.

Преди началото на заседанието на Съвместния комитет, евродепутатите проведоха работна среща с Кристиан Бергер – посланик на Европейския съюз в Турция, както и с посланиците на всички държави-членки на ЕС в Турция. По време на заседанието бе обсъдена обстановката и състоянието на отношенията между Съюза и Турция, както и някои специфики в двустранните отношения между отделните страни-членки и Анкара. Представители на Алианса на либералите и демократите за Европа бяха Неджми Али и Марийче Схааке, член на ЕП от Холандия. Освен тях и останалите им колеги – депутати, участници в делегацията бяха и политическите съветници от всички партии, сътрудници и преводачи от Европейския парламент.

Двудневното заседание на Съвместния парламентарен комитет бе проведено в рамките на три работни сесии.

Първата работна сесия за отношенията ЕС-Турция и състоянието на присъединителния процес бе открита с изказвания на съпредседателите на Комитета и на Кристиaн Бергер. В откриването на форума взе участие и Фарук Каймакчъ, бивш посланик на Турция към Европейския съюз и понастоящем заместник-министър на Външните работи и директор по въпросите, свързани с ЕС, както и Улрике Тили, посланик на Австрия в Анкара, в капацитета си на председател на Съвета на ЕС. От страна на Европейската комисия, изказване направи Мачек Поповски, заместник генерален директор на Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори по разширяване“, заместващ отговорния комисар Йоханес Хан.

Неджми Али взе участие в обмена на мнения, като на първо място поздрави всички делегати за срещата на 78-мия Съвместен парламентарен комитет ЕС-Турция. „Струва си да се отбележи, че след почти двугодишната пауза от 76-тата ни среща, се възстанови нормалния работен ритъм на Комитета, което дава възможност за обмяна на мнения по темите от общ интерес за двете страни“.

Българският евродепутат продължи като подчерта необходимостта от възприемането на стратегически подход винаги когато става въпрос за отношенията ЕС-Турция.

„От стратегическа гледна точка, разглеждаме отношенията между две геополитически структури – ЕС и Турция, които исторически споделят добри съседски и партньорски отношения в сферите на икономиката, културата и други области от взаимен интерес“.

Поради изказаните от някои участници опасения, че присъединителния процес между Турция и ЕС е в застой, Неджми Али подчерта необходимостта от ускоряване на процеса. „Това би било единствено в името на общия ни интерес. За съжаление, що се отнася до отварянето на нови преговорни глави през последната година, няма видим напредък. В допълнение към това, в Европейския парламент се лансират идеи за замразяване на присъединителните преговори, което според нас би довело до крайно непродуктивни резултати. Присъединителният процес е много важен и той трябва да остане отворен, за да може да се ускори провеждането на реформи“. Той привлече вниманието и към факта, че от турска страна има ясно желание за продължаване на процеса – пример за което е подновената дейност на Работната група за реформи, съставена от експерти от четири различни министерства, имаща за цел по-добрата и ефективна хармонизация на законодателството в Турция с това в ЕС.

Представителят на АЛДЕ засегна и друг много важен въпрос – този с визовата либерализация. „Въпреки че голяма част от поставените изисквания са изпълнени от страна на Турция, е необходимо мобилизиране на политическа воля и от двете страни за предприемане на последващи стъпки по приключването на този казус. Това ще окуражи проевропейски настроената част от турското общество, която е абсолютно мнозинство“.

Втората работна сесия, посветена на икономическото сътрудничество между ЕС и Турция, бе открита с изказвания на Габриел Виналс от Европейската служба за външна дейност, заместващ Върховния представител на ЕС Федерика Могерини, и Мехмет Тан, заместник генерален директор на Дирекцията по въпроси, свързани с ЕС и външни работи на турското правителство.

IMG-f62c5543646ad05d6413df8b0363325a-V

Неджми Али взе участие в дебата като представи резултати от международни анализи, които са от голямо значение при обсъждане на икономическите отношения между ЕС и Турция.

Последните данни на Международния валутен фонд (МВФ) показват, че номинално ЕС има втората по големина икономика в света, като Турция заема 17-та позиция в тази класация. В свои официални документи, Европейската комисия (ЕК) определя Турция като функционираща пазарна икономика. Същевременно, ЕК подчертава, че остават редица макроикономически дисбаланси, като например сравнително високия дефицит по текущата сметка, ускорената инфлация, както и обезценяването на турската лира“. Въпреки тези препятствия, според ЕК Турция е готова да се справи с конкурентния натиск и пазарните сили в Европейския съюз като добре интегрирана в пазара на ЕС що се отнася до търговията и инвестициите. „В допълнение, имаме очаквания за засилено икономическо сътрудничество, насочено както към по-близко партньорство, така и към разширяване на обхвата на търговията“.

Българският евродепутат се спря по-конкретно на търговските отношения – „Към настоящия момент, ЕС е най-големият търговски партньор на Турция, а българската югоизточна съседка е петият най-голям търговски партньор на Съюза. Общият търговски стокообмен между ЕС и Турция през 2017 година възлиза на около 154 милиарда евро, като положителния търговски баланс за ЕС е в размер на 15 милиарда евро. 75% от директните чуждестранни инвестиции в Турция са от ЕС“. В този контекст, Неджми Али подчерта нуждата от модернизиране на Митническия съюз. „Трябва да бъдат превъзмогнати политическите пречки, за да продължим с актуализирането на споразумението за Митническия съюз. За целта е необходима политическа воля от двете страни за сближаване на позициите. Тази стъпка ще предостави нов стимул за бизнеса по отношение разширяването на операциите, което ще бъде от полза за нашите граждани“.

Той подчерта и факта, че Турция получава средства от бюджета на Европейския съюз под формата на предприсъединителна подкрепа, възлизащи на общо 4.5 милиарда евро за периода на настоящата Многогодишна финансова рамка (2014-2020 год.).

Според българския евродепутат, икономическото сътрудничество между двете страни трябва да продължи да се задълбочава, като това е добре обосновано с примери. „В Турция има над 16 000 компании с капитали от Европейския съюз.  Засилването на икономическата интеграция чрез подобряването на достъпа до пазара в сферите на земеделието и обществените поръчки, наред с насърчаването на инвестициите в сектора на услугите чрез по-добро уеднаквяване на регулаторната рамка, би довело до засилена пазарна интеграция с ползи и за двете страни, което е особено важно в съвременния свят със стартиращите напоследък търговски войни“.

Неджми Али завърши като отбеляза, че е необходимо допълнително ускоряване на процеса по присъединяване и отваряне на нови икономически глави, защото това би способствало за допълнително синхронизиране на двете икономики.

В рамките на финалната работна сесия, посветена на предизвикателствата пред сигурността, в дебата участваха и евродепутати от Подкомисията по сигурност и отбрана (SEDE) на Европейския парламент и представители на турското търговско министерство, наред с г-н Виналс от Службата за външна дейност.

Българският представител в ЕП започна изказването си по тази точка, като подчерта че не могат да бъдат покрити всички всички аспекти в сферата на сигурността, защото в съвременния свят има твърде много предизвикателства, като едно от тях е и бежанската криза.

По отношение на бежанския поток, Неджми Али отбеляза, че: „Геополитическите предизвикателства, свързани със събитията в Близкия изток и Северна Африка, имат негативен ефект както върху ЕС, така и върху Турция. Бежанските потоци от всички тези страни създадоха проблеми за гражданските общества в Европа, както и в нашите страни-съседки. Тук можем да добавим  и опита за преврат в Турция през юли 2016 г., който задълбочи предизвикателствата пред сигурността. Макар ЕС и Турция да имат свои собствени приоритети в сферата на сигурноста, които се различават в някои отношения, имаме много повече допирни точки, които могат да служат като база за допълнително подобряване на цялостната ситуация.

Макар нито ЕС, нито Турция да са способни да повлияят кардинално на процесите в Близкия изток, е необходимо по-тясно сътрудничество, с цел облекчаване на страданието на хората и намаляването на терористичните заплахи на територията на нашите страни“.

По отношение на справянето с бежанската криза, Неджми Али обърна специално внимание и на Механизма за бежанците в Турция, в чиито рамки бяха мобилизарани три милиарда евро за периода 2016-2017 година. Той подчерта, че това споразумение наистина дава резултати и напомни, че средствата, които ЕС предоставя, не се трансферират към бюджета на турската държава, а се превеждат директно за подпомагане на бежанците под формата на различни проекти. Неджми Али подчерта оценката на Комисията, че хуманитарната помощ на ЕС за бежанците в Турция е постигнала осезаеми резултати, като даде за пример подпомагането на около 1 милион сирийски деца да посещават училище.

„Втората фаза на Механизма, предвиждаща допълнителни три милиарда евро за 2018-2019 год., е в процес на изпълнение. По този начин, ЕС ефективно подпомага своя съсед за справянето с мигрантската криза и предоставянето на убежище на милиони бежанци. Същевременно, необходимо е да се обърне внимание, че финансовата помощ от наша страна не е достатъчна и следва да подчертаем огромните усилия, които се полагат от страна на турското правителство за  спазване на тяхната част от споразумението. Като представител на страна от Югоизточна Европа, бих искал да изразя нашата благодарност за предпазването на външните граници на ЕС, каквато се явява и България, което допринесе  напоследък бежанският поток да бъде сведен буквално до нулево равнище. В този аспект следва да бъде демонстриран по-голям респект към нашите съседи“.

IMG-520de95be0b9a16795b0414af246a1c3-V

Неджми Али: Новата програма на ЕС за борба с измамите – рационална и финансово обезпечена

13-12-N. Ali CONT 1312 1 copy

На 13 декември в Страсбург се проведе извънредно заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. По време на заседанието бе разискван проектът за доклад по предложението на Европейската комисия за създаване на Програма на ЕС за борба с измамите. Българският евродепутат Неджми Али участва в дебата в качеството си на докладчик от АЛДЕ по това досие.

В началото на изказването си Н. Али представи целите на обсъжданата Програма. „С това свое предложение, Европейската комисия цели да гарантира не само защитата на финансовите интереси на Съюза, но и да съдейства за взаимната административна помощ между митническите власти на страните-членки и между тях и Комисията“. Групата на АЛДЕ приветства предложението, тъй като то залага амбициозни цели, а именно реорганизацията на съществуващата програма Херкулес III и двете оперативни дейности – Информационната система за борба с измамите (AFIS) и Системата за управление на нередности (IMS), в една Програма. Очакванията от това действие са за постигане на подобрено сътрудничество и бюджетна гъвкавост, както и за опростяване на управлението, заяви българският евродепутат.

Тъй като Неджми Али бе и водещ докладчик по становище на Комисията по бюджети към Комисията по бюджетен контрол, касаещо  проектодоклада по Програмата, той се спря и на финансовата част от предложението. „Що се отнася до бюджетното измерение на Член 3 от текста, поради обхвата и значението на Програмата, подкрепяме подхода на Парламента за значително повишаване на финансовите ресурси. С цел опростяване на аргументацията за това финансиране, цялостният финансов портфейл на Програмата за периода 2021-2027 (следващата Многогодишна финансова рамка) е представен не само в текущи цени, но са направени и необходимите изчисления за представяне на финансирането по постоянни цени за 2018 година. Това е валидно и за трите компонента на предложената Програма“.

Неджми Али завърши като очерта какви са очакванията на Европейския парламент при правилното прилагане на Програмата за борба с измамите, а именно „тя да се превърне в много важен компонент при цялостната защита на финансовите интереси на ЕС“.

В Комисията по бюджети на Европейския парламент бяха гласувани три доклада с докладчик Неджми Али

N. Ali - BUDG Votes

На 10 декември по време на извънредното заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент в Брюксел беше гласувана поредната група доклади. За три от приетите досиета докладчик от АЛДЕ бе българският евродепутат Неджми Али.

Първото гласуване бе по втория проектобюджет на ЕС за 2019 г. След неуспеха на помирителната процедура по първоначалния проектобюджет за 2019 г. и представянето на нов проектобюджет от Комисията, преговарящите от Европейския парламент и от Съвета на 4 декември 2018 г. постигнаха споразумение за бюджета на ЕС за 2019 г. Общият размер на поетите задължения в бюджета е 165.8 млрд. евро, а плащанията – 148.2 млрд. евро. Това е увеличение от 3.17% в поетите задължения и 2.37% в плащанията в сравнение с 2018 г. Преговарящите от ЕП осигуриха 943 млн. евро по основните политически приоритети на ЕП, а именно подкрепа на научните изследвания, младите хора, малките и средни предприятия, справяне с първопричините за миграцията и климатичните изменения. Именно това споразумение по Бюджет 2019 беше гласувано и прието с мнозинство на заседанието на Бюджетната комисия. Финалното гласуване в пленарна зала е насрочено за 12 декември.

Второто гласуване беше по становище до Комисията по конституционни въпроси (AFCO) относно Изпълнение на правните разпоредби и Съвместната декларация, гарантиращи парламентарния контрол над децентрализираните агенции. Целта на този доклад по собствена инициатива е да оцени институционалните и политически изменения, последвали приемането на Съвместната декларация на децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. и свързания с тази декларация Общ подход.

Третият документ, приет от Комисията по бюджети бе становище до Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) относно предложение на Европейската комисия за регламент
на Европейската гранична и брегова охрана (EBCG). Базирайки се на двугодишния опит от работа на EBCG и в отговор на предложение на Европейския съвет, Европейската комисия предлага да предостави на EBCG свой собствен оперативен инструмент: постоянен корпус от 10 000 оперативни служители на ЕС с изпълнителни правомощия и собствено оборудване. Целта е да се гарантира, че ЕС разполага с необходимите способности да се намесва където и когато е необходимо, както по външните граници на ЕС, така и в страни извън Съюза.

Неджми Али относно промяната в Устава на Европейската инвестиционна банка заради Брекзит

11-12-N. Ali 1 - ALDE

Българският представител в Европарламента коментира позицията на АЛДЕ

По време на извънредно заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент (ЕП), провело се на 10 декември в Страсбург, евродепутатите обсъдиха предложение на Съвета на ЕС за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Неджми Али, член на ЕП от групата на АЛДЕ, бе докладчик от своята политическа група по отношение на този комплексен въпрос.

След проведеното заседание, той коментира рамката, в която възниква необходимостта от изменение в Устава на ЕИБ.

„Във връзка с предстоящото оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз и прекратяването на неговото членство в Европейската инвестиционна банка, възниква необходимостта от представянето на някои промени в Устава на банката. Прекратяването на членството ще се отрази на записания капитал на Великобритания в ЕИБ, както и на правото на страната да номинира членове и заместник-членове за нейния Борд на директорите“.

Освен промените, пряко свързани с Брекзит, Неджми Али поясни, че ще е необходимо изменение в цялостната дейност на тази много важна институция. Представителят на АЛДЕ каза, че са необходими промени в начините за вземане на решение от Борда на директорите и Управителния съвет в някои важни области, особено що се отнася до Оперативния план на Банката. Също така, трябва да бъде подсилено функционирането на Одитния комитет на ЕИБ, като всички тези изменения действително изискват промяна в Устава на банката.

Неджми Али завърши коментара си с думите, че АЛДЕ приема подложеното на обсъждане проектостановище на Бюджетната комисия. Въпросният документ призовава Комисията по конституционни въпроси (AFCO) – водеща комисия на ЕП по изменения в правната рамка за всички институции на ЕС – да предложи за одобрение предлаганите от Съвета на ЕС изменения в Устава на Европейската инвестиционна банка.

Next>