logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Марио Монти представи окончателния доклад на Групата на високо равнище по собствените ресурси на ЕС

20170112_112710
12-01-2017
Пресконференция на Марио Монти, председател на Групата на високо равнище по собствените ресурси, и Жан Артюи, председател на Комисията по бюджети на ЕП на 12.01.2017 г.

На извънредно заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент на 12-ти януари, г-н Марио Монти, председател на Групата на високо равнище по собствените ресурси, представи окончателния доклад на групата, както и препоръки за реформиране на сегашната система на собствените ресурси на Европейския съюз. Докладът включва също така и задълбочен анализ и оценка на различни варианти за нови видове собствени ресурси. Препоръките се базират на първия доклад за оценка на Групата, външно проучване и дискусии с националните парламенти.

Групата на високо равнище по собствените ресурси беше създадена през февруари 2014 г. с цел разработването на система от по-прозрачни, опростени, справедливи и даващи възможност за демократична отчетност методи за финансиране на ЕС. Групата се председателства от бившия италиански министър-председател и комисар на ЕС Марио Монти и се състои от членове, определени от Парламента, Съвета и Комисията.

В края на 2014 г. Групата представи първия си доклад, в който подробно беше анализирана съществуващата система на собствени ресурси на ЕС, формулира критерии и заложи основните направления за по-нататъшната работа на групата.

Неджми Али припомни на комисар Гюнтер Йотингер: Опростяване на процедурите за усвояване на средства в ЕС е едно от най-големите предизвикателства

photo-n-ali

“Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени държавите-членки в процеса на усвояване на средствата в ЕС, е опростяването на процедурите. В тази връзка намаляване на административната тежест за бенефициентите, по-ефективното използване на финансовите инструменти, както и оптимизиране на администрацията на ЕС са точно мерките, които следва да бъдат предприети.”

Това заяви евродепутатът Неджми Али в качеството си на координатор от  Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)  на съвместно заседание на Комисиите по Бюджети, Бюджетен контрол и Правни въпроси в Европейския парламент. На това заседание бе проведено изслушване на комисар Гюнтер Йотингер във връзка с поемането на портфолиото на комисар Кристалина Георгиева.

Българският евродепутат насочи вниманието и към изпълнението на Многогодишната финансова рамка (МФР). От името на групата на АЛДЕ той даде висока оценка на заявката на Йотингер за приемственост по отношение на ангажиментите, поети от неговата предшественичка, както и за продължаване на ползотворното сътрудничество с парламентарните комисии. „Продължаването на усилията за пълното прилагане на Бюджетиране, ориентирано към резултатите е необходимо за повишаването на доверието към ЕС”, посочи Неджми Али.

Евродепутатът от АЛДЕ насочи вниманието и към Инвестиционния план за Европа, оценявайки като основно положителни резултатите от прилагането му досега. Той се обърна към Йотингер с въпрос за възможното стартиране на няколко големи проекта на европейско ниво, с цел повече страни-членки да се възползват от Плана.

„Бих искал да привлека вниманието Ви и върху един проблем, свързан с изпълнението на програмите в рамките на МФР, а именно забавеното им стартиране в настоящия програмен период. Като се има предвид, че бюджетните кредити за плащания през 2017 г. са сравнително малки и по-голямата част от дейностите са отложени за последните години от програмния период, кои са основните проблеми за бюджета на ЕС, които биха могли да се появят, особено във връзка с предстоящия Брекзит?“, зададе въпрос към Йотингер Неджми Али.

Неджми Али: Променливите цени на пазарите удрят селскостопанските производители, необходими са сериозни мерки

photo-111

Засилване приноса на Програмите за развитие на земеделските райони по отношение на застраховането, взаимните фондове и схемите за стабилизиране на доходите на земеделските производители. Подобряване взаимодействието между Общата селскостопанска политика и другите политики на ЕС по отношение на енергетиката, водоснабдяването, използването на земята, биоразнообразието и екосистемите, както и развитието на отдалечените и планинските райони.

Тези мерки посочи евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али за преодоляване на негативните последствия от силно променливите цени на селскостопанските пазари, които имат отрицателно въздействие върху продоволствената сигурност на потребителите, доходите на земеделските производители и благополучието на цели държави. Според българския евродепутат, е необходимо също така и създаване на система за защита на доходите на селскостопанските производители чрез използването на „инструменти за управление на риска”. „Трябва да се подобри наблюдението на значителната нестабилност на цените на продуктите чрез усъвършенстване на Европейския механизъм за наблюдение цените на храните и използване на информацията за адекватно и своевременно реагиране”, посочи също Неджми Али.

Изложението бе направено по време на пленарна сесия в Страсбург в дискусия за Средствата на Общата селскостопанска политика (ОСП) за намаляване на силно променливите цени на пазарите на селскостопански продукти в Европейския съюз, в качеството му на докладчик от името на АЛДЕ по становище от Комисията по бюджети до Комисията по земеделие на Европарламента.

Неджми Али: Политиката за сближаване на ЕС работи – ресурсите през 2015 г. бяха насочени към по-слабо развитите региони

13-12-ned

Финансовите ресурси на Европейския съюз през 2015 година са били насочени към по-слабо развитите региони, като целта е била намаляване на диспропорциите между районите с различно ниво на развитие, преструктуриране на западащи индустриални райони и насърчаване на сътрудничеството, както на регионално, така и на международно ниво. По този начин се е осигурила добавена стойност в редица държави, довеждайки до положителни ефекти върху живота на хората.

Това констатира евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол към ЕП относно освобождаването от отговорност на Европейската комисия в сектора на регионалната политика за сближаване за м.г.

Той определи като добра тенденция намаляването на нивото на грешките през 2015 г. в сравнение с предходната година, от 5,7 на 5,2%, въпреки че това е все още висок процент. „В този контекст трябва да се отбележат усилията, които полага Комисията за ограничаване на щетите при откриване на сериозни слабости. Считам, че трябва да бъде отчетена и осигурената подкрепа от страна на Комисията към държавите-членки чрез прилагането на инициативи за изграждане на административен капацитет, който е един от сериозните проблеми и контролен капацитет, особено в областите, където е най-голяма концентрацията на грешките”, посочи българският евродепутат.

Неджми Али обърна внимание и върху създадената Група на високо равнище, от която се очаква изработването на механизъм за опростяването на правилата и намаляване на административната тежест за бенефициентите на фондовете в рамките на политиката за сближаване. „На базата на заключенията на тази група, наскоро Комисията предложи още по-амбициозни мерки за опростяване и гъвкавост на правилата за управление на фондовете. В тази връзка моят въпрос към Комисар Крецу е – считате ли, че прилагането на мерките, предложени от тази група ще повиши ефективността на функциониране на системата и ще намали осезаемо нивото на грешките? Защото, както виждаме от анализите и оплакванията, които получаваме от различните страни членки, в общата калкулация влизат и обикновените грешки и нередностите. Това е много важен момент по отношение на цялостния анализ на регионалната политика”, зададе въпрос Али към комисаря за регионална политика Корина Крецу.

Евродепутатът от либералите обърна внимание и на проблема, свързан с цикличността при изпълнение на програмите в Многогодишната финансова рамка, а именно забавянето на стартирането им в настоящия програмен период. „Има вече и опасения, че закъснението в изпълнението на бюджета за програмен период 2014-2020 г. ще бъде още по-голямо, в сравнение с предходния програмен период. Бюджетите за извършване на плащанията за 2016 и 2017 г. са много малки”, посочи Неджми Али. Той поиска комисарят по регионалната политика да изясни основните причини за забавянето и визията за излизане от това положение. Неджми Али не пропусна да заостри вниманието на бюджетната комисия и към допълнителни усложнения, свързани с Брекзит.

Неджми Али: Ускорен икономически растеж и увеличена заетост в Европа могат да бъдат постигнати само с премахване на всички бариери пред бизнеса

photo-1

“За да бъде ускорен икономическият растеж и се увеличи заетостта, е необходимо да бъдат премахнати всички бариери пред бизнеса. Същевременно следва да бъде въведена една съвременна и опростена данъчна система, която да способства за значително ограничаване избягването на плащането, както и укриването на данъци. Това би осигурило достатъчен финансов ресурс както за отделните държави-членки, така и за общността като цяло.” -  това заяви евродепутатът Неджми Али от ДПСвъв връзка с дискусията по Европейския семестър за координиране на икономическата политика в контекста на подготвеното от Европейската комисия „Годишно изследване за икономическия растеж за 2017 г.“, в качеството му на докладчик от АЛДЕ по време на заседание на Комисията по бюджети на Европарламента на 08 декември 2016 г. в Брюксел.

Годишното изследване за икономическия растеж за 2017 г. поставя акценти върху основните икономически приоритети на Съюза и предоставя на държавите-членки на ЕС политически указания за следващата година на базата на стратегия в три области: инвестиции, структурни реформи и фискална консолидация.

Евродепутатът отбеляза също, че “В уводната част на изследването са изброени редица позитивни развития в ЕС, на чиято основа може да се направи общ извод, че след втората половина на 2014 г. Съюзът се движи в посока на икономическо възстановяване. Независимо от това обаче, икономическият растеж е доста скромен, под пълния си потенциал. През следващите няколко години можем да очакваме забавяне на растежа поради комбинация от редица негативни фактори като:  очакваното нарастване на цените на енергията, липсата на инвестиции, демографските изменения и негативните тенденции в международната търговия и растежа на развиващите се икономики.”

По време на изказването си Неджми Али обърна специално внимание към няколко въпроса, които биха повлияли съществено на развитието в рамките на ЕС:

По отношение на Инвестиционния план за Европа  евродепутатът сподели виждането, че : “Въпреки, че резултатите от изпълнението на Плана са предимно положителни, общото разбиране е, че има нужда този план да бъде преконфигуриран. В сегашният си формат, той е недостатъчен за осигуряване на дългосрочен икономически растеж и нужните инвестиции на ниво ЕС, за да могат повече държави-членки да се възползват от него“.

По отношение на резултатите от неконвенционалната парична политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) евродепутатът отбеляза, че инфлацията остава далеч под заложената цел въпреки  усилията, водещи до слабо нарастване на хармонизирания индекс на потребителските цени и предложи: “ В този случай един от възможните варианти е удължаване на програмата за количествени облекчения. Същевременно обаче, ако причината за не постигане на инфлационната цел е тази, че паричната политика е стигнала възможните си граници, трябва да се помисли за по-активни и координирани фискални политики

В подкрепа за формирането на Съюз на капиталовите пазари Неджми Али подчерта необходимостта от преодоляването на ограниченията на фрагментираните и гравитиращи около банките капиталови пазари в Европа, както и допълването на банковото финансиране с по-интегрирани капиталови пазари, което ще подпомогне отключването на капитали в рамките на Съюза.

Евродепутатът обърна специално внимание на така чувствителния проблем, не само в България но и в цяла Европа, касаещ борбата срещу младежката безработица: “следва да посветим повече усилия за модернизиране на образованието и професионалната подготовка в рамките на Съюза. За да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, младите хора трябва да притежават не само основни познания, но също така, технически и предприемачески умения на високо ниво“.

Неджми Али: Приоритет за Европейската комисия е прилагането на най-добри практики в управлението

img_2790

От изключителна важност е прилагането на най-добрите практики в процеса на управление на Европейската комисия. В настоящия момент обаче се наблюдава несъответствие между най-добрите стандарти на управление и реалната практика в Комисията, която от своя страна приема препоръките по този повод и декларира готовност да продължи работата по реализация на предложенията.

Така евродепутатът Неджми Али в качеството си на докладчик от АЛДЕ взе отношение по темата „Управлението в Европейската комисия – добри практики?”, която бе на дневен ред в Комисията по бюджетен контрол на Европеския парламент след доклада от страна на Европейската сметна палата, засягащ въпросите на управлението в Европейската комисия.

Неджми Али насочи вниманието върху отговорностите на ЕК в разработването на средносрочни стратегии, подготвката на законодателни предложения, създаването на правила и регламенти, изготвянето на бюджета на Европейския съюз, както и осъществяването на контрол върху прилагането на Договорите и законодателството. „Тези правомощия и функции са ключови за постигане на крайните резултати при разходването на милиарди евро в рамките на Съюза. Докладът на Европейската сметна палата (ЕСП) представя разнородна картина. В общи линии правилата и структурите, заложени преди години от Комисията, до голяма степен отразяват най-добрите практики от това време. Междувременно са били предприети някои действия с цел да се отрази развитието на тези практики. Препоръките за евентуално включване в годишния доклад за освобождаване от отговорност са напълно коректни, и ако се прилагат по подходящ и навременен начин, те биха могли да доведат до оптимизиране на управлението на Комисията и като следствие да се подобри резултатът от работата й при използване на наличните ресурси”, посочи Неджми Али.

Интер-институционална среща относно въпроси касаещи Европейската служба за борба с измамите – ОЛАФ

photo-111

На 30 ноември 2016 се проведе Интер-институционална среща относно въпроси касаещи Европейската служба за борба с измамите – ОЛАФ. На срещата присъстваха представители на ОЛАФ, Надзорния комитет на Европейската служба за борба с измамите, Европейската комисия и представители на Словашкото председателство на Съвета на ЕС.

Евродепутатът Неджми Али присъства на срещата в качеството си на Координатор от името на АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

ОЛАФ разследва измами, свързани с бюджета на ЕС, корупция и сериозни злоупотреби в европейските институции и разработва приоритетни политики за разследване за борба с измамите за Европейската комисия.

photo222

По време на срещата ОЛАФ представи своите приоритетни политики за разследване (ППР) за 2016 г., като въпросът за техния принос и отчет бе разискван от присъстващите представители на изброените институции. Бяха прегледани резултатите на ППР през 2014 и 2015 година, като бе направен сравнителен анализ и отчетен приноса на тези политики. Координаторите на Комисията по бюджетен контрол поискаха повече информация от ОЛАФ, както и от Надзорния комитет на службата относно реализацията на приоритетните политики за разследване. Депутатите препоръчаха по-редовен обмен на информация и регулярен отчет относно дейността на ОЛАФ във връзка с предстоящата процедура за освобождаване от отговорност на Европейската служба за борба с измамите – ОЛАФ пред Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Next>