logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Неджми Али: Европейската инвестиционна банка трябва да разрешава социално-икономическите предизвикателства, нужна е по-достъпна информация

1-300x168

„Очакваме Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да предложи по-опростена и достъпна процедура за оповестяване на информация”. Това заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али по време на заседанието на Комисията по бюджети на Европейския парламент. На него бе обсъден Годишният доклад за финансовите дейности на ЕИБ. В качеството си на докладчик от АЛДЕ евродепутатът Неджми Али се включи в дебата по темата. 
„Ролята на Банката в подкрепа на растежа и създаването на работни места е незаменима, но вместо разговори за решаване на настоящите политически предизвикателства в рамките на общността и извън нея, ЕИБ трябва да допринася за разрешаване на социално-икономическите предизвикателства”, посочи Неджми Али. 
Българският евродепутат обърна внимание, че при обсъждането на увеличението на кредитите на ЕИБ в средносрочен период, би следвало в доклада да бъде включено позоваването на приетия през януари Оперативен план ‎2017-2019. Той е ориентиран към изпълнението и обобщава основните приоритети и дейности на Групата на ЕИБ за следващите три години. В момента Банката подготвя следващия си Оперативен план за периода ‎2018-2020, посочи още той. 
„В раздела за съответствие на законовата рамка бихме искали да подчертаем, че ЕИБ изпълнява временни мерки по отношение на политиката към „неоказващите съдействие данъчни юрисдикции“, както и намерението й за по-нататъшно преразглеждане на съответната политика на ЕИБ. Тези временни мерки бяха приети през януари 2017“, подчерта Неджми Али. 
Той засегна и темата за отчетността като отбеляза, че ЕИБ вече е започнала преразглеждането на своята политика за оповестяване на информация. Докладчикът от АЛДЕ изрази надежда, че в резултат на провеждането на един широкообхватен експеримент ще бъде предложен документ, който е по-опростен и достъпен както за персонала на банката, така и за останалите заинтересовани страни. 
Неджми Али постави акцент и върху разглеждането на въпроса за финансовата дейност на групата на ЕИБ, като по-специално обърна внимание на подобряването на качеството на информацията, предоставяна на Европейската комисия. „В тази връзка трябва да бъдем наясно, че това би могло да бъде от значение само за финансовите инструменти или решения, изпълнявани от групата на ЕИБ от името на ЕС. По този начин ще се избегне смесването с други решения в рамките на собствените ресурси на ЕИБ”, посочи българският евродепутат.

Гости от област Кърджали посетиха Европейския парламент по покана на евродепутата Неджми Али

Photo 1

На 7 и 8 ноември активисти на ДПС от област Кърджали посетиха Европейския парламент в Брюксел по покана на евродепутата от групата на АЛДЕ-ДПС Неджми Али.

В рамките на двудневната визита посетителите имаха възможността да се запознаят подробно с работата на Европейския парламент. Г-н Али запозна посетителската групата с дейността на делегацията на ДПС в ЕП и в групата на АЛДЕ. Евродепутата информира в детайли за неговата дейност в Комисиите по Бюджет и Бюджетен контрол, в които той е съответно член и координатор на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. Гостите на евродепутата посетиха презентация, на която бе представена основна информация за работа на Парламента. Последва дискусия с г-н Али, като групата постави редица въпроси по теми засягащи мерките, които ЕС взима за стимулиране на малкия и среден бизнес, както и за мерките, които ЕС планира да предприеме за ограничаване на езика на омразата.

Photo 2

Освен работната част на посещението, гостите имаха възможността да разгледат Дома на Европейската история и Парламентариума, които представляват музеи на Европейската история и еволюцията на Европейския съюз. Групата имаше също така възможността да посети и забележителностите на белгийската столица.

Photo 3

 

 

Неджми Али – “Приключихме с изслушванията на седемте кандидата за членове на Европейската сметна палата, предстои гласуването им в Пленарна зала”

Photo N.ALI-ECA

На 19 и 26 октомври в Брюксел и Страсбург, на две поредни заседания Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент проведе изслушвания със седемте кандидата за членове на Европейската сметна палата (ЕСП). Неджми Али, координатор от Алианса на либералите и демократите за Европа в тази комисия, взе активно участие по време на изслушванията.

Първият стадий на изслушвания премина на 19 октомври. Тогава бяха изслушани кандидатите Хану Такула (Финландия), Карел Пинкстен (Белгия) и Пиетро Русо (Италия). Вторият стадий бе на 26 октомври, като тогава бяха изслушани Баудилио Мугуруса (Испания), Бетина Якобсен (Дания), Жоао Фигейредо (Португалия) и Илиана Иванова (България). Евродепутатът от АЛДЕ-ДПС Неджми Али зададе редица въпроси на кандидатите, включително и на представителката на Република България г-жа Иванова.

Въпросите към И. Иванова бяха концентрирани  около две теми – кохезионната политика на Европейския съюз и предприетите действия за увеличаване заетостта на младите хора. Първо, той се поинтересува от негативните ефекти, които могат да бъдат предизвикани от изоставането на изпълнението в областта на Кохезионната политика в повечето страни-членки на Съюза, както и за мерките, които според кандидатката за Сметната палата биха довели до преодоляванена тези ефекти. Второ, той постави въпроса и по един изключително важен за гражданите на ЕС аспект – високото ниво на младежката безработица, и се поинтересува как г-жа Иванова оценява качеството на програмите, предвидени за преодоляване на това негативно явление.

Работата на Европейската сметна палата е от изключително значение, защото тя предоставя информация на Европейските институции, която е важна за управлението на бюджета на ЕС. В частност, Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент използва анализите и предложенията на ЕСП при освобождаването от отговорност на различните институции и органи на Съюза след приключването на съответната финансова година.

След проведените изслушвания и гласувания на седемте кандидата за членове на Европейската сметна палата в Комисията по бюджетен контрол предстои гласуването на кандидатурите на заседание на Европейския парламент по време на ноемврийската пленарна сесия в Страсбург.

Неджми Али: Загрижени сме за изоставането при усвояване на ресурсите в рамките на Кохезионната политика за 2017 г.

N.ALI photo

На 18.10.2017 г. Европейският парламент в Брюксел беше домакин на междуинституционална среща по статуса на изпълнението на разходната част в рамките на Бюджет 2017. В присъствието на членовете на Комисията по бюджети на Европарламента и представители на Съвета на ЕС, комисарят по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер представи актуалните данни за изпълнението на Бюджет 2017 и прогноза до края на годината. Той се спря и на предвижданията за плащания до края на текущия програмен период, като  представи и прогнози за плащанията след 2020 г.

Photo panorama

По време на дискусията евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али благодари на  комисар Йотингер за подробната презентация, съдържаща достатъчно информация, което дава възможност да се направят изводи и препоръки. По-нататък в изказването си българският депутат с цел изясняване на някои аспекти, свързани с плащанията в текущия и в следващия програмен период, се обърна към комисаря с въпрос по Кохезионната политика:

Преди седмица беше представена шестата актуализация на бюджета за 2017 г. Общият размер на исканите бюджетни кредити за плащания е намален със 7.7 млрд. Евро, като по-голямата част от намалението, в размер на 5.9 млрд. Евро, е концентрирано в рамките на Функция 1б (Икономическо, социално и териториално сближаване). Въпреки положените усилия от Комисията, като се има предвид притеснително ниското ниво на усвояване от държавите-членки в рамките на политиката на сближаване, очаквате ли това забавяне да бъде напълно компенсирано до края на Многогодишната финансова рамка (МФР)?

Във втория си въпрос към комисар Йотингер Неджми Али се спря на ниското равнище на плащанията по поетите задължения за текущата МФР, което се очаква да доведе отново до увеличаване на обема на неизплатените задължения в края на програмния период. В тази връзка имайки предвид, че оценката за тези суми  непрекъснато нараства, въпросът беше дали комисарят е убеден, че ситуацията е под контрол и плащанията ще може да бъдат изчистени в разумни срокове след 2020 г.

Неджми Али: Трябва да преследваме целта за максимална ефективност на разходите при подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка

Photo N.ALI (2)

На заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европарламента в Брюксел на 11 октомври 2017 г., при разглеждането на темата „Следващата Многогодишна финансова рамка: Подготовка на позицията на Парламента по МФР след 2020 г.“, докладчикът от АЛДЕ, Неджми Али обърна внимание на членовете на Комисията на предисторията на работата по становището:

По време на предходната дискусия по тази тема в Комисията по бюджетен контрол през месец юли бяха поставени редица въпроси, свързани с необходимостта от дългосрочна стратегия, продължителността на МФР и въвеждането на гъвкава система във времето на тези рамки като добра практика за публичния сектор.“ Неджми Али изрази задоволство от факта, че междувременно повечето от тези въпроси са разгледани сериозно и включени в документа.

“В този смисъл привеждането на бюджетните в съответствие със стратегическите периоди е правилен подход, но притесненията ми са свързани с това, че още не е започнало разработването на следващата десетгодишна стратегия на ЕС, а именно Стратегия 2030.” Според евродепутатът от Алианса на Либералите и Демократите за Европа за подготовката на следващата МФР и предложенията за Стратегия, в действителност трябва да се приложи цялостен преглед на разходите.Евродепутатът подчерта, че трябва да бъде преследвана целта за максимална ефективност на разходите при оценка функционирането на административните и контролните механизми.

Според Неджми Али друг важен въпрос е гъвкавостта: ”Съществуват различни подходи за постигането ѝ, както с въвеждането на припокриващи се във времето програмни периоди, така и с увеличаване на вътрешната гъвкавост между отделните бюджетни направления и разпределение по години. В това отношение не трябва да забравяме натрупания през последния програмен период опит с различните кризи в Европейския съюз и да настояваме за запазване на задължителния кризисен резерв.”  

Българският евродепутат акцентира върху по-нататъшното прилагане на бюджетирането, основано на резултати, което е абсолютно необходимо за постигането на целта за прозрачни бюджети, които осигуряват максимална ефективност и европейска добавена стойност за европейските граждани.

Неджми Али: Европейската инвестиционна банка – основен фактор за съживяване на икономиката на ЕС

Photo N.ALI (2)

На 10 октомври 2017 г. в Брюксел беше проведено заседание на Kомисията по бюджети на Европарламента. На заседанието при разглеждане на Годишния доклад за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка, евродепутатът Неджми Али, докладчик по темата от Алианса на демократите и либералите за Европа взе отношение.

Евродепутатът постави акцент върху факта, че докладът, обхващащ дейностите на Европейската Инвестиционна банка, с цел представяне цялостната картина на предприетите от банката действия, включва основните ѝ политики, отчетността, финансовите операции и комуникацията.

“Това е коректният подход, като се има предвид, че целта на Европейската инвестиционна банка е да допринася за европейската интеграция, икономическото и социалното сближаване, както и за регионалното развитие с прилагането на специализирани инвестиционни инструменти. Мултиплициращият ефект при осигуряването на средствата от ЕИБ е ключов елемент при определянето на добавената стойност за ЕС, както и да се гарантира водещата роля на Европа в световен мащаб по отношение на конкурентоспособност, иновации и инфраструктура.” отбеляза Неджми Али.

В този аспект евродепутатът призова към повече внимание относно съгласуваността на дейностите, финансирани от ЕИБ, с общата стратегия и политическите приоритети на ЕС и отбеляза: “ЕИБ е основен фактор, необходим за съживяване на икономиката на ЕС и постигане на максимална ефективност и добавена стойност при използването на финансовите ресурси. Необходимо е ЕИБ систематично да обръща внимание на средносрочните и дългосрочните резултати при определянето на инвестиционните дейности и решенията за финансиране.”

Неджми Али визира, че растежът на БВП и създаването на възможности за заетост са изключително важни и че оценката на въздействието на дейностите на ЕИБ през следващите години е от голямо значение. Евродепутатът посочи, че краткосрочните резултати до 2017 г. представляват допълнителен БВП в размер на 0.8% и осигурена допълнителна заетост от 830 000 работни места,   дългосрочните очаквания до 2030 г. са за увеличаване на БВП с 1.4%, а допълнителните работни места – с около 1 400 000.

Евродепутатът от Алианса на Либералите и Демократите за Европа акцентира върху необходимостта да се ускори икономическото възстановяване, както и да се подпомогнат някои икономически сектори и географски региони да наваксат изоставането си и отбеляза, че: „За тази цел е важно да има балансирана стратегия с динамично и прозрачно географско разпределение на проектите и инвестициите между страните-членки на ЕС.”

Въздействието на ЕИБ върху изпълнението в ключови области на обществената политика може да бъде оценено чрез резултатите от инвестициите в: иновации и умения, малки и средни предприятия (МСП), инфраструктура и околна среда. ЕИБ следва да продължи да прецизира показателите си за изпълнение, по-специално по отношение на приноса ѝ към политиките на ЕС, подчерта Неджми Али.

        “Не на последно място задълбочаването на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ е предпоставка за по-добро корпоративно управление. От съществено значение е ЕИБ да продължи борбата си срещу укриването на данъци, данъчните измами, некоректните дейности и прането на пари. Като се има предвид ролята на ЕИБ за финансиране на икономическия растеж, важно е тази институция да изпълнява дейностите си в съответствие с най-високите световни стандарти.“, категоричен бе Неджми Али.

Гости от Търговище и Омуртаг посетиха Европейския парламент по покана на евродепутата Неджми Али

Photo 1

Активисти на ДПС, кметове и заместник кметове на населени места от  Търговище и Омуртаг имаха възможността да посетят Брюксел по покана на евродепутата Неджми Али, член на ДПС и Алианса на либералите и Демократите за Европа (АЛДЕ).

Photo 2

В продължение на два дни гостите имаха възможността да се запознаят подробно с работата на европейските институции и най-вече на Европейския парламент, а също така и да разгледат забележителностите на белгийската столица.

В програмата им бе включено официално посещение на Европейският парламент, където се информираха по-задълбочено за начина на функциониране на институцията, а така също и посетиха пленарната зала на ЕП заедно с евродепутата. Жив интерес предизвика дейността на евродепутата в Комисиите по Бюджети и Бюджетен контрол.

По време на семинара в Европейския парламент гостите имаха възможността да зададат редица въпроси по Общата селскостопанска политика, касаещи както настоящия, така и следващия програмен период, по работата на Европейския парламент, както и за възможностите за развитие на Североизточна България чрез европейски фондове.

Photo 3

Photo 4

Next>