logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Неджми Али: АЛДЕ подкрепя евробюджет с повече средства за малкия и среден бизнес и вътрешната сигурност в ЕС

N. Ali ALDE Group

Нарастване на финансирането на малките и средни предприятия, цифровата икономика, програмата Еразъм+, вътрешната сигурност и миграцията, борбата срещу климатичните изменения, са част от 38-те изменения в проектобюджета на Европейския съюз, които са насочени в подкрепа на политическата линия на Алианса на либералите и демократите (АЛДЕ). Те включват и предложения за увеличаване на финансирането на някои от агенциите на ЕС, които напоследък са с възложени нови отговорности, като например: Европол; Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на правосъдието и вътрешните работи; Агенцията по химическите вещества и Агенцията по околната среда.

„В Бюджет 2019 предлагаме подкрепа на приоритетните политики за развитието на ЕС”, обоснова позицията на АЛДЕ евродепутатът от Алианса Неджми Али в качеството си на един от двамата докладчици по време на заседание на групата в Европейския парламент в Брюксел. Неджми Али представи позицията на Алианса, която следва да бъде защитавана в последващите дискусии и гласувания.

Предложеният от Европейската комисия проектобюджет за следващата година в разходната си част е в размер на 148.7 млрд. евро, което представлява едно минимално нарастване от 2.7% в сравнение с настоящата година. В общи линии представителите на АЛДЕ в Комисията по бюджети са удовлетворени от така предложения бюджет, като същевременно обаче виждането е, че би следвало да се подкрепят допълнително във финансовоизражение някои основни програми, които се очаква да допринесат за ускоряване на развитието на европейската икономика, повишаване на заетостта и подобряване на сигурността на гражданите.

„По отношение на пилотните проекти и подготвителните дейности, предложението е да не се приемат тези от тях, които не са преминали успешно предварителното оценяване от страна на Европейската комисия. С предимство ще се подкрепят всичките проекти, които са с най-висока оценка (клас А), и колкото е възможно от тези с втората оценка (Клас В). Останалите проекти с по-ниска оценка няма да бъдат подкрепяни”, посочи българският евродепутат.

Що се отнася до финансирането на другите институции на ЕС, Неджми Али отново подчерта позицията в подкрепа на финансирането на три от тях: Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Съда на ЕС. Подкрепата се изразява преди всичко във възстановяване на орязаните средства в предложения от Европейската комисия бюджет. Това се прави основно по отношение на сигурността на сградите, комуникациите, софтуерното осигуряване и персонала.

След кратка дискусия, ръководството на групата на АЛДЕ взе решение за подкрепа на предложенията в предстоящите гласувания в Комисията по бюджети и по време на пленарната сесия на Европарламента през месец октомври.

 

Среща на Неджми Али с новоназначения директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

N. Ali + J. Addou copy

Евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али проведе среща с новоназначения изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO*) Джамил Адду. Тя беше организирана на 28 август по молба на г-н Адду и се състоя в Европейския парламент в Брюксел. Разисквани бяха въпроси, свързани с продължаващата процедура по освобождаването от отговорност на тази агенция за 2016 г. в парламентарната Комисия по бюджетен контрол, където Неджми Али е докладчик от групата на АЛДЕ.

По време на срещата новоназначеният директор представи подробно ситуацията в агенцията след напускането на старото ръководство и усилията за назначаване на необходимия персонал и активизиране на цялостната дейност.

Българският евродепутат зададе въпроси, свързани преди всичко с изготвяне на подробен план на действие за работа на агенцията с точно разписани стъпки и срокове за преодоляване на възникналите кадрови проблеми. Подчертана беше значителната роля, която следва да играе агенцията в подкрепа на тези държави-членки на ЕС, които са подложени на бежански натиск. Разисквана беше политиката на EASO при реакция в най-застрашените от бежански потоци държави в южната част на Европа и по-конкретно в нашия регион и в частност в България. Повдигнат бе въпроса за необходимостта от изготвяне на оперативни планове за действие на агенцията в застрашените държави-членки, които да бъдат в съответствие с различни сценарии на бежански натиск.

Неджми Али подчерта, че EASO следва да играе изключително важна роля в рамките на ЕС при осигуряване на убежище за бежанските потоци, предизвикани от различни регионални конфликти. Това налага колкото се може по-бързо възстановяване на пълния капацитет на функциониране на агенцията, попълване на вакантните места, като е особено важно да бъде напълно комплектован вътрешния одит. Не бива да се отлага изготвянето на стратегически планове и конкретни планове на действие.

*Европейската служба за подкрепа в областта на убежището е агенция на ЕС, подпомагаща държавите-членки при изготвяне на политики в областта на убежището. EASO подпомага държавите при идентифицирането на добрите практики, организиране на обучения на европейско равнище и улесняване достъпа до подробни сведения за държавите на произход. Агенцията предоставя, също така, техническа и оперативна подкрепа на държави-членки, чиито системи за убежище са подложени на прекомерен бежански натиск, чрез разполагане на експертни екипи. Службата работи в тясно сътрудничество с компетентните национални органи; Върховния комисар на ООН за бежанците; Агенцията за основните права и FRONTEX, като се допитва и до гражданското общество.

Неджми Али: Днес предоставихме 34 млн. евро на България, Гърция, Литва и Полша

29-08-ne copy

По време на заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент на 28 август 2018 г. евродепутатите гласуваха предложението за предоставяне на извънредна помощ в размер на 34 млн. евро на четири държави-членки: България, Гърция, Литва и Полша. Тези средства са в рамките на Фонда за солидарност на ЕС и са предназначени за подкрепа на страни, пострадали от природни бедствия.

В конкретния случай средствата се предоставят за подпомагане възстановяването на засегнатите от наводнения региони в България и Литва, от земетресения в Гърция и от бури в Полша, които причиниха смъртни случаи и нанесоха огромни щети на населението и гражданската инфраструктура.

В случая на България, на 25 и 26 октомври 2017 г. силни бури и дъждове засегнаха югоизточната част на страната и особено района на Бургас, в резултат на което бяха причинени щети на мостове, дренажни канали и подпорни стени и на основната инфраструктура. Наводнението взе 5 жертви и засегна 6 000 души, като 142 жилищни и над 1 200 нежилищни имоти бяха наводнени. От гласуваната днес сума, България ще получи 2 258 225 евро, които ще покрият частично разходите за възстановителни дейности на основна инфраструктура в района.

Неджми Али: Институциите на ЕС следва да функционират с максимална ефективност

29-08-ned copy

„Институциите на Европейския съюз (ЕС) трябва да функционират с максимална ефективност, за което са необходими корекции в бюджета“, отбеляза евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али. Той взе участие в заседание на Бюджетната комисия по финансирането на институциите на ЕС в рамките на подготовката на бюджета на Съюза за 2019 г., което се състоя на 28 август в Европарламента в Брюксел.

Докладчиците от различните политически групи дискутираха проектобюджета на Европейската комисия в частта му за Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейската служба за външна дейност, както и някои аспекти от финансирането на работата на Европейския парламент.

Неджми Али, в качеството си на докладчик от АЛДЕ, обърна внимание на разминаванията в предложенията на Европейската комисия и тези на Съвета, които биха затруднили функционирането на някои от институциите в специфични области. По отношение на Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Съда на ЕС, българският евродепутат предложи редица изменения, които следва да допринесат за по-високо качество на работата на тези институции, което е от съществено значение за европейските граждани.

Предложените от Неджми Али изменения целят да възстановят известна част от орязването на бюджетите на институциите, особено по отношение на сигурността на сградите, комуникациите, софтуерното осигуряване и някои разходи за персонала.

 

Неджми Али: Трябва да бъдем единни и сплотени, за да сме полезни на нашите избиратели и страната!

23-08-dps copy
„Курбан Байрамът е празник, който сплотява и ни дава послание за единство“, заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али в Ардино, където активът на Движението за права и свободи (ДПС) от област Кърджали отбеляза големия мюсюлмански празник Курбан Байрам. Домакин на мероприятието бе Областният съвет на ДПС, начело с председателя му Изет Шабан.
Това е поредната традиционна среща, която се организира в третия ден по време на Рамазан или Курбан Байрама.
„Имаме много кадри, но нямаме присъствие в централната изпълнителна власт. За съжаление през последните години те останаха само в общинските администрации. Това е въпросът, който трябва да си зададем всички“, заяви Неджми Али. Той подчерта, че през годините ДПС е напредвала и е ставала силна с дискусии, за да бъде полезна на обществото политическа сила.
„Виждате, че когато не сме в управлението, нещата стават много по-трудно. Ето защо трябва да бъдем единни и сплотени, за да постигнем една от нашите цели да бъдем в управлението и полезни за нашите избиратели и страната “, каза още евродепутатът от ДПС Неджми Али.
Тържественото отбелязване на свещения празник уважиха членът на ЦОБ на ДПС Ердинч Хайрула, народният представител от кърджалийския многомандатен район Ерол Мехмед, бившите депутати Ремзи Осман, Юнал Тасим, Салиха Емин и Юмер Юмер. Тук бяха още кметове на общини, председателят на Областния съвет на репресираните Халил Расим, бившият зам.-министър на образованието Мукаддес Налбант, бившият омбудсман на Кърджали Хакиф Емин, председатели на общински структури на ДПС от областта и на общинските съвети, представители на младежката организация и женската структура на Движението, кметове на населени места.
Гостите бяха посрещнати от областния лидер на ДПС Изет Шабан, кмета на общината Ресми Мурад и председателя на Общинския съвет Сезгин Байрям.
Депутатът Ерол Мехмед поднесе приветствие от името на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган и председателя на партията Мустафа Карадайъ. „Курбан Байрамът обединява всички нас в единение, разбирателство и заедност. Радостно е, че и нашите насила изселени братя и сестри в Турция, в подобни празници се връщат в родния си край при близки и роднини. Това единство ни прави още по-силни“, заяви Ерол Мехмед. Той отбеляза, че свикването на извънредно заседание на Парламента в първия ден на Курбан Байрама е неуважение към мюсюлманите и незачитане на техните празници.
Приветствено слово изнесе и кметът на общината Ресми Мурад. Той изтъкна, че празникът Байрам е време за даване и искане на прошка. „Нека да бъдем по-учтиви и по-внимателни и добри един към друг. Да не попаднем в ситуации , за да си поискаме прошка. Така ще бъдем още по-силни и сплотени“, заяви Мурад.
На срещата бе отслужена молитва за здраве, берекет и благоденствие от бившият главен мюфтия и специален секретар на главния мюфтия Фикри Сали и представителя на Районното мюфтийство в Кърджали Насуф Насуф.

Семинар за Либералната перспектива на Родопите събра над 70 души

31-07 seminar 1-764948

Семинар на тема „Либералната перспектива в Източно-Родопския регион” събра над 70 души в комплекс „Маказа” край Момчилград. Той бе организиран по инициатива на евродепутата от ДПС-АЛДЕ Неджми Али, с подкрепата на Алианса на либералите и демократите за Европа.

Гости на форума бяха народният представител от ДПС Ерол Мехмед, областният председател на ДПС инж. Изет Шабан, членът на ЦОБ на ДПС Ердинч Хайрула, областният лидер на Младежко ДПС Байрам Байрам, кметове на общини, председатели на законодателния орган, председатели на младежките и общинските организации на Движението от областта.

Семинарът бе открит от евродепутата Неджми Али. Той запозна присъстващите с новите перспективи и предизвикателствата в либерализма в европейски мащаб в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент през следващата 2019 година.

31-07 seminar 2-766879

С мултимедийна презентация Георги Иванов от културния-изследователски център „Тракард” от Пловдив представи културно-историческото наследство в България и по-конкретно в Източно-Родопския регион.

Борис Стойчев, магистър по стратегическите науки в университета „Абърсуит” в Уелс направи общополитически анализ на политическата ситуация в Европа.

В рамките на семинара бе представена и книгата-албум на Мая Вапцарова „Преди да тръгне времето”. В съавторство с Евгени Коевски, в нея Мая Вапцарова описва древните светилища на Източните Родопи, които примамват всеки един човек. Това е една книга за видимото и невидимото, в която въпросът е колко назад ще ни позволи да се върнем времето. Фотоси с изображения на каменни загадки провокират представата ни за зараждащия се свят-дали е плод на сблъсък на цивилизации, дали е пътуване от космоса, дали планината ще пожелае да ни се разкрие? Албумът е продукт от съвместната работа на авторите през последните 10 години, когато са заснели поредица филми за загадките в Родопите.

„Изминах 900 км пеша по Източните Родопи, за да мога първо да се запозная с хората, второ да ги обикна, защото само когато познаваш добре човек, тогава обичаш и трето, за да разбера тоя красив свят, за който ние мълчим и него представяме пред света като, че ли си го пазим да е само за нас, само ние да му се радваме. А не е така! Защото е дошло време, в което ние не трябва да говорим един срещу друг, един зад друг, ние трябва да седнем и да говорим заедно, един с друг”, заяви Мая Вапцарова. След представянето на книгата авторката дълго раздаваше автографи.

Неджми Али: ЕС се нуждае от Стратегия 2030

ali

На 11 юли 2018 г. по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент в Брюксел бе разгледан анализ на Европейската сметна палата (ЕСП), в който бе представена позицията на тази институция по отношение на предложението на Европейската комисия за следващата Многогодишна финансова рамка. По време на дискусията по темата евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али направи следното изказване:

Преди всичко искам да благодаря на г-н Грегор от ЕСП за представянето на този широкообхватен и добре оформен документ, който подробно разглежда приходната и разходната част на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), както и необходимостта от съвместимост с параметрите на настоящата. Сравнителните графики в презентацията са много полезни за разбирането на логиката и обхвата на промените, предвидени във финансирането на различни области в рамките на следващия програмен цикъл.

Въз основа на информацията от документа на Европейската сметна палата бих искал да бъдат изяснени по-подробно два момента:

Първият от тях е свързан с необходимостта от всеобхватна стратегия на ЕС, която да включва всички международни ангажименти и регламенти, както и да заложи набор от стратегически цели, които следва да бъдат постигнати в един по-далечен времеви хоризонт. Това би могло да бъде оформено като формална Стратегия 2030, която трябва да стане водеща за всичките дейности по подготовка на  програмите. Каква е мнението ви за осъществимостта на това начинание?

Вторият се отнася до установяването на мандати за публичен одит за всички органи, свързани с ЕС. Предвид липсата на възможност за одит на някои органи на ЕС, както и на органи, създадени чрез споразумения извън правния ред на ЕС, можете ли да представите вашето виждане какви проблеми могат да се появят по отношение на интегритета на Съюза?

Next>