logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Неджми Али: 77 % от легалните мигранти живеят в пет страни-членки на Европейския съюз

N. Ali 3 copy

„В информационния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се вижда, че болшинството от мигрантите (77%) са се преселили в пет от страните-членки на ЕС (Германия, Испания, Франция, Италия и Великобритания). Макар реално да говорим за петте най-големи държави в Общността, вероятно има набор от други причини, поради които това се случва – например функционирането на демократичните системи, икономическите условия, размерът на пазара на труда, както и историческите връзки със страните, от които идват мигрантите.“, отбеляза евродепутатът Неджми Али на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, на което бе представен информационен доклад на ЕСП за „Интеграцията на мигранти от страни извън ЕС“.

На заседанието на Комисията Неджми Али участва в дебата като докладчик на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

За 33 на сто от легалните мигранти в Европейския съюз няма никаква информация относно причините, поради които избрират да се заселят в дадена страна, а без успешно класифициране на тези хора няма как процесът на тяхната интеграция да бъде ефективен.

Върху тези въпроси фокусира вниманието евродепутатът Неджми Али по време на представянето на информационния доклад.

„Когато измерваме липсата на интеграция между гражданите на ЕС и мигрантите извън страните на ЕС, бихме ли могли да счетем, че сред второ и трето поколение мигранти има хора, които принадлежат към групата на гражданите на ЕС?”, попита Неджми Али. Той поиска да се запознае и с това как различните средства от еврофондовете биват разходвани за интеграция и защо те се използват от ограничен брой страни-членки. Според него, отговорите на тези въпроси, заедно с класификацията на причините за избор на дадена страна, биха задълбочили възможностите за анализ и подобряване на процеса на интеграцията.

Евродепутатът от АЛДЕ се съгласи с предложението на ЕСП фондове на ЕС като Хоризонт 2020, Еразъм+, COSME, Европа за гражданите и Програмата за заетост и социални иновации също да могат да бъдат използвани за финансиране на дейности, насочени към интеграцията на мигранти.

„През годините се доказа, че интеграционният процес е комплексен и се сблъсква с много препятствия, като в информационния доклад са представени почти всички аспекти на този процес – от човешките права и противопоставяне на дискриминацията, до координиране на финансирането и измерването на резултатите”, допълни Неджми Али.

Неджми Али: Надзорните органи в ЕС трябва да са гаранти за стабилни и силни финансови пазари

N.Ali-BUDG

Общи правила и силен надзор – Европейските надзорни органи трябва да заемат ключова роля на гаранти, че финансовите пазари са регулирани, силни и стабилни.

Тази позиция изрази българският евродепутат Неджми Али в качеството си на докладчик отАЛДЕ по време на обсъждането на проекта на становище към Комисията по икономически и парични въпроси относно „Регламента за изменение на регламентите за създаване на европейски надзорни органи и регламентите относно финансовите пазари“. Дебатът бе на дневен ред в Комисията по бюджети на Европейския парламент в Брюксел.

„Вследствие на неотдавнашната финансова криза, сега сме още по-убедени, че поддържането на финансова стабилност в ЕС и същевременното засилване на финансовата интеграция и пазарния интегритет нямат алтернатива. За да бъдат тези условия изпълнени ефективно, имаме нужда от общи правила и силен надзор”, обоснова се Неджми Али.

Като докладчик от АЛДЕ той изрази съгласие с подхода на Европейската комисията относно трите агенции – Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA). Предложението на Комисията цели да предостави по-добри възможности за надзор на финансовите пазари в няколко аспекта, като засилване и подобряване на съществуващите правомощия на Европейските надзорни органи; установяване на по-ефективно управление на Европейските надзорни органи; предоставяне на подходящо финансиране за надзорните органи.

Според Неджми Али, за да могат агенциите да функционират пълноценно, ще имат необходимост от допълнителни работни позиции и съответните финансови ресурси.

„Що се отнася до приходната част на агенциите, споделяме мнението, че когато се финансират надзорните органи, следва да се има впредвид размера на финансовите сектори на всяка държава-членка. Размерът на плащанията трябва да отговаря на размера на въпросния финансов сектор и по-този начин да бъде по-справедлив. В допълнение, моделът на финансиране чрез налагане на финансови санкции определено трябва да бъде под засилен демократичен контрол”, посочи още българският евродепутат.

Неджми Али даде своето „За” повече шансове на младите в Европа да заемат по-добри позиции в обществото

IMG-7ac2849bb4b1a964fec25b2c7f5ce4a6-V copy

Подобряването на шансовете на младите хора за заемане на по-добри позиции в обществото чрез повишаване на образователното ниво и придобиването на практически умения. Това бе основният акцент в конференцията по Социална мобилност, която се проведе през седмицата в сградата на Европейския парламент в Брюксел. В нея взе участие и евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али.

По време на дебатите бе направена констатация, че през последните десетилетия глобализацията, цифровизацията и автоматизацията промениха начина, по който всички ние работим и живеем. От своя страна Социалната мобилност е пътуване за цял живот: повишаването на квалификацията и подготовката на хората за утрешните работни места е само един от начините за справяне с неравенството в доходите. Същевременно съществуват обществени и културни пречки, свързани с навлизането в определени професии.

Според участниците в конференцията, от съществено значение е да се осигури достъп до нови възможности, които подпомагат изграждането на здрави и проспериращи икономики, в които хората с различен произход и квалификация да могат да се адаптират успешно. Затова, обаче, служителите трябва да притежават необходимите умения, а същевременно от решаващо значение за подобряването на социалната мобилност е сътрудничеството между политиците, заинтересованите страни и бизнеса.

Домакин на конференцията беше евродепутатката от АЛДЕ Мартина Длабайова, а основните лектори – представители на кабинета на Комисаря по заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност Мариан Тейсен, както и от Европейската фондация за подобряване на условията за живот и работа (Eurofound), ACCA, PwC, Международното европейско движение и Европейския младежки форум.

 

Неджми Али: Предприсъединителните фондове са инвестиция в бъдещето на Турция и ЕС

nedjmi

„Средствата по фондовете за предприсъединителна подкрепа са инвестиции в бъдещето както за присъединяващите се страни, така и за ЕС. Макар че тези средства подпомагат нашите партньори, каквато е Турция, при осъществяването на политически и икономически реформи, те също така помагат на ЕС да постигне своите собствени цели по отношение на устойчивото икономическо възстановяване, енергийните доставки, транспорта, околната среда и изменението на климата”. В това бе категоричен евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али. Той се изказа по време на дискусията за„Използване на Инструмента за предприсъединителна подкрепа (ИПП) в Турция“, провела се в Пленарна зала на 30 май в Страсбург. Според българския евродепутат, съвременният секторен подход на ИПП II насърчава структурните реформи, които дават възможност даден сектор да се трансформира и приведе в съответствие със стандартите на ЕС.По думите на Неджми Али, оценката на Европейската сметна палата (ЕСП) за предприсъединителната подкрепа за Турция показва, че тя е добре разработена, но се срещат трудности в прилагането на цялостните реформи в секторите. Оценката на действията в трите приоритетни сектора: върховенство на закона, държавното управление и човешките ресурси, разкрива една смесена картина. „Въпреки проблемите, безспорен факт е, че без тези фондове нашите партньори в Турция биха били затруднени при изпълнение на задълженията си за членство в ЕС, като подкрепа на политическите реформи, икономическото, социалното и териториалното развитие”, посочи той. Според Неджми Али е необходимо да бъде оценено какви биха били последиците за всички предприсъединителни фондове, ако преговорите за присъединяване бъдат замразени. „В тази връзка, следва да се отбележи, че по ИПП II не съществуват изрични разпоредби за спиране на фондовете”, завърши той.

Неджми Али поиска повече адекватно финансиране на земеделието в ЕС и подкрепа за малките ферми

N. Ali 2 copy

Сред най-важните сектори в ЕС са тези на земеделието и храните, в които са ангажирани над 60 млн. човека. Тези сектори  осигуряват продоволствената сигурност за всички граждани на Съюза. Селските райони, както и тези от тях, които са планински и отдалечени, се използват не само за производство на храни, но и в тях живеят голям брой европейци, а същевременно подпомагат и индустриите за отдих и туризъм.

Това заяви евродепутатът от Алианса на либералите Неджми Али по време на дебатите за бъдещето на земеделието и производството на храни, които се проведоха в Страсбург. Той бе в качеството на докладчик за становището на Комисията по бюджети към Комисията по земеделие и развитие на селските райони.

Неджми Али акцентира и върху целите на Общата селскостопанска политика (ОСП) в бъдеще. Той насочи фокуса на вниманието върху подходящо ниво на финансиране в рамките на следващата финансова рамка, като по този начин се осигурят достатъчно ресурси за сектора. Според българския евродепутат, е необходимо да се извърши опростяване и модернизация на ОСП, като същевременно финансовите, контролните и одитните функции следва да се изпълняват при един и същ стандарт и при еднакви критерии във всичките държави-членки. „И накрая, но не на последно място, справедливото разпределение на преките плащания сред държавите-членки ще даде възможност за по-бързото преодоляване на различията между отделните региони на Съюза. От съществено значение е и подкрепата за малките ферми и повишаването на ефективността на земеделието”, допълни Неджми Али.

От Родопите до океана – Европа е в нашите ръце

N.ALI-27-06

Обединена Европа стана на 68 години.

Денят на Европа поставя началото на една идея, обединяваща 28 държави под синия флаг със златните звезди. Блян, превърнал се в кауза, избуял сред руините на една опустошена Европа след най-пагубната за човечеството световна война.

На 9 май 1950 г. Робер Шуман, френският външен министър, представя идеята за едно ново политическо сътрудничество в Европа. Декларация, дала началото на Европейския съюз, който да възроди и даде нов старт на континента, люлка на съвременната цивилизация

Основавайки се на тази идея, през петдесетте години на 20 век биват сключени трите договора, полагащи основите на Европейския съюз. Бащите на Европейския съюз решават, че държавите на Стария континент трябва да вървят заедно напред и да си сътрудничат във всяко едно отношение, което да предотврати завинаги военните конфликти между тях и да доведе до загърбване на периода на разрушение от първата половина на 20 век.

Девети май е датата, на която отбелязваме началото на нова ера в развитието на нашия континент. Постигнахме непостижимото – траен мир в Европа, Европа на свободата, сигурността, стабилността, просперитета и благоденствието. Общите ни европейски ценности, културното ни и етническо многообразие, както и постиженията в сферата на образованието и високите технологии, предопределят създаването на Съюз, който отразява визията за нашето общо бъдеще. Европейският съюз се основава на тези идеи и дава възможност на нас, европейските граждани, заедно да определяме своето бъдеще. Единният пазар и свободното придвижване в рамките на ЕС са уникални постижения, които са от полза за всички граждани.

Благодарение на общите ни усилия постигнахме такава Европа, в която всеки има правото да се гордее със своя език, религия и култура. Нека не го вземаме за даденост, както не е даденост и демокрацията.

НЕДЖМИ АЛИ, евродепутат от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)

Репресирани от комунистическия режим посетиха Европарламента по покана на Неджми Али Групата в пленарна зала по време на дебат за бъдещето на Европа

img1

Репресирани от комунистическия режим в България посетиха Европейския парламент по покана на Неджми Али, евродепутат от ДПС и Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

Репресираните са основната група хора, които са изпитали тегобите на отминалото време и без тях не можем да имаме адекватна оценка на миналите времена. Те са в основата на идеите както на Движението за права и свободи, така и на АЛДЕ. Тази визита бе от голямо значение, тъй като без да знаем миналото си, няма как да вървим напред. Така евродепутатът посрещна важните гости.

IMAG1263 copy

Работната част на посещението започна с презентация на Неджми Али за работата му в Комисиите по бюджети, бюджетен контрол и външни работи.

Посетителите задаваха въпроси, свързани с вноските и размера на финансиране на различните държави-членки, Брекзит и потенциалните му последствия, обсъдена бе и Общата селскостопанска политика. Неджми Али представи пред групата и обявения в сряда план на Европейската комисия за следващата Многогодишна финансова рамка.

След лекцията на евродепутата, репресираните имаха шанса да станат преки свидетели на основния дебат за деня в Европарламента. Те посетиха Пленарна зала и наблюдаваха наживо дискусията за бъдещето на Европа. Продължилата повече от 2 часа сесия бе водена от Председателя на Парламента Антонио Таяни и бе с участието на министър-председателя на Белгия Шарл Мишел, чиято партия също е в семейството на АЛДЕ.

Белгийският премиер призова всички 28 държави-членки да напредват заедно, акцентира върху европейската перспектива пред Западните Балкани, също така визира и проблемите в Европейския съюз, като предложи идеи за тяхното решаване.

След дебата с г-н Мишел, посетителите наблюдаваха в Пленарна зала и гласуванията. Два от докладите, които бяха приети, бяха съответно за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2016 година и докладът за защита на финансовите интереси на ЕС, по които докладчик от АЛДЕ бе именно Неджми Али.

Освен работната част на посещението, групата на репресираните разгледа и забележителностите на Белгийската столица.

Next>