logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Неджми Али: Европейската инвестиционна банка е основен фактор за ускоряването на икономиката на Европейския съюз

EP-052411A_PLENARY_Plenary1

Инвестициите са основно в областите: иновации и умения; малки и средни предприятия; инфраструктура и околна среда, но следва да се подобри географското разпределение на проектите

Повишаване на устойчивостта на инвестиционната политика на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), мониторинг на дългосрочното въздействие на ЕИБ върху реализирането на обществените политики в ключови области, както и на добавената стойност, осигурявана от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).Задълбочаване на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ, като предпоставка за по-добро корпоративно управление.

Тези основни аспекти на доклада за Контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2015 г. представи евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али в качеството си на Докладчик по време на пленарна сесия на Европейския парламент.

Той посочи, че през разглеждания период са подписани договори за 77.5 млрд. евро, от които 69.7 млрд. евро в страните-членки на ЕС и 7.8 млрд. евро извън Съюза. С безспорно значение е съответствието на финансираните от ЕИБ дейности с общата стратегия на ЕС, както и с политическите приоритети в различните области.

Европейската инвестиционна банка е дългогодишен финансов партньор на институциите на ЕС, допринасяща за интеграцията, икономическото и социалното сближаване и регионалното развитие. ЕИБ е основен фактор, необходим за съживяване на икономиката на ЕС и постигане на максимална ефективност и добавена стойност при използването на финансовите ресурси. Необходимо е ЕИБ систематично да обръща внимание на средносрочните и дългосрочни ефекти при определянето на инвестиционните дейности и решения за финансиране, както и приоритетни инвестиции в проекти от системно значение в дългосрочен план ”, заяви Неджми Али.

Докладчикът Неджми Али посочи още, че е необходимо ускоряване на икономическото възстановяване и подпомагане на някои икономически сектори и географски региони с цел да наваксат изоставането си.

Според него докладът за резултатите и въздействието на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС през 2015 г. показва, че инвестициите са в следните основни области: иновации и умения; малки и средни предприятия; инфраструктура и околна среда. ЕИБ пък следва да продължи да прецизира показателите си за мониторинг, особено по отношение на приноса към политиките на ЕС.

Целта на ЕФСИ е да стимулира чрез ЕИБ набирането на 315 млрд. евро финансов ресурс за допълнителни инвестиции и нови проекти, посочи българският евродепутат. Групата на ЕИБ разработва различни нови продукти, които ще позволят поемане на по-голям риск. В тази връзка, Инвестиционният комитет следва редовно да оценява чрез набор от показатели за ефективност доколко инвестициите са ориентирани към постигане на определени резултати. Целта е осигуряване на добър набор от проекти по отношение на приноса им за осигуряване на растеж и работни места, както и обективен преглед на тяхната добавена стойност и съгласуваност с политиките на Съюза.

Операциите на ЕИБ следва да бъдат съпътствани от по-голяма прозрачност и задълбочена отчетност, така че да бъде гарантиран реален обществен контрол върху дейността на банката и избора на приоритетни проекти за финансиране. Прозрачността при изпълнението на политиките на ЕС, наред с подхода за нулева толерантност към измамите и корупцията води до подобряване на цялостната корпоративна отчетност и доверието към ЕИБ. Същевременно допринася за повишаване на ефективността и устойчивостта на финансираните проекти”, посочи Неджми Али.

Евродепутатът от АЛДЕ бе категоричен, че е необходимо ЕИБ да продължи борбата срещу укриването на данъци, данъчните измами, избягване плащането на данъци, незаконните дейности и прането на пари. „Имайки предвид ролята на ЕИБ за финансиране на широк спектър от дейности в рамките на ЕС и извън него и ролята на това финансиране за икономическия растеж, от значение е тази институция да изпълнява дейностите си в съответствие с най-високите възможни стандарти. В тази връзка Банката следва да подготви отчет за текущото състояние и постигнатия напредък, особено по отношение на дългосрочното въздействие на кредитираните дейности. ” , допълни още Неджми Али.


Необходими са повече усилия за спазване на правилата за държавни помощи в областта на Кохезионната политика

N.ALI Photo

На 27 март 2017 г. на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент (ЕП) в Брюксел беше дискутиран Специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) по Спазването на правилата за държавни помощи в областта на Кохезионната политика. Докладчик от Европейския парламент беше евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али. Представяйки работния си документ пред членовете на Комисията по бюджетен контрол, представители на ЕСП и на Европейската комисия той акцентира върху някои от следните основни моменти:

„Повече от една трета от бюджета на ЕС е предназначен за Кохезионната политика, целяща премахване на икономическите, социалните и териториалните различия в рамките на ЕС, преустройство на западащи промишлени райони и диверсификация в селски райони със затихващо земеделие. Регионалната политика на ЕС подпомага регионите за повишаване на конкурентоспособността, стимулира икономическия растеж и създава нови работни места.”

Неджми Али също поясни, че “с цел предотвратяване на пазарните изкривявания, по принцип държавната помощ е забранена. Въпреки тази забрана, може да бъде разрешена финансова помощ до определена сума в някои специфични сектори и географски райони. Целта на одита е да се оцени нивото на неспазване на правилата за държавни помощи в Кохезионната политика и каква е била осведомеността на Комисията за случаите на неспазване, както и да бъдат проучени действията, предприети от Комисията.”

Той подчерта качеството на оценката, направена от Европейската сметна палата (ЕСП) и ги поздрави за Специалния доклад: “Оценката обхваща програмния период 2007-2013 г. с акцентиране върху периода 2010-2014 г. Специалният доклад анализира също така и дали действията, предприети от Комисията биха укрепили нейния и този на държавите-членки капацитет за предотвратяване, откриване и коригиране на нарушения на правилата за държавните помощи. „    

В резултат докладът на ECП представя достоверна картина на случващото се в областта на политиката на сближаване и препоръките представляват добре оформени насоки за работата в бъдеще. Удовлетворен съм и от отговорите на Комисията по Специалния доклад, особено по отношение на готовността да приеме по-голямата част от препоръките. Въпреки че някои части на препоръките могат да бъдат обсъждани допълнително, смятам, че ако Комисията се съобрази с предложените дати за изпълнение, нарушенията на правилата за държавни помощи ще бъдат предотвратявани по-ефективно.“

400 дами от всички краища на България се събраха в Брюксел, получиха специални поздрави от ръководството на ДПС

Photo 1 (1)

Специални поздрави от Председателя на Движението за права и свободи Мустафа Карадайъ и от евродепутата от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али бяха предадени на гостуващите на еднo незабравимо тържество на дамите в Брюксел събота вечер.

Грандиозното и цветно събитие бе организирано по повод 8-ми март и на него гостуваха повече от 400 дами от всички краища на България.

Photo 4

До късни часове Орхан Мурад – Кралят на баладите и неотразимата му съпруга Шенай забавляваха публиката, като не пропуснаха възможността да я поздравят с песента- символ на предизборната кампания на Движението. Орхан Мурад лично предаде поздравите от ДПС и прикани присъстващите дами да дадат своя глас за бъдещето и спасението на България, гласувайки за №9 на 26.03.2017 г.

Празникът по повод Международния ден на жената даде възможност на дамите за пореден път в Брюксел да стоплят душите си с песните от родния край, да потанцуват, да се посмеят и да се сближат още повече.

Организаторите на събитието не можаха скрият своята радост и задоволство от ентусиазма, който демонстрираха гостуващите дами. За тях имаше и допълнителни забавления и игри – организиран беше конкурс „Мис 8-ми март“, томбола и др.

Photo 5

Рози и поздрави от Неджми Али за дамите в Брюксел за 8 март

5-03-ned-group

150 дами получиха рози от евродепутата от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али по случай Международния ден на жената – 8 март. Както повелява традицията, Асоциацията на Кърджали и други региони от България и тази година организира тържество по случай празника, което се проведе в събота вечер в Брюксел.

5-03-ned-flowers photo 1

Специален поздравителен адрес бе отправен от Неджми Али към присъстващите гости, които благодарение на чудесната организация се насладиха на песни и танци от родния край.

Те имаха възможността да се полюбуват на български и турски народни песни, благодарение на гостуващия фолклорен ансамбъл, подпомаган от евродепутата.

Председателят на Асоциацията изказа специални благодарности за оказваната подкрепа от Неджми Али, който трета година подред не пропусна да поздрави дамите по случай 8-ми март.

5-03-all 2

Освобождаване от отговорност 2015: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент

Photo N.ALI

На проведеното на 28.02.2017 г. в Брюксел заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент беше разгледана темата за „Освобождаване от отговорност 2015: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент“.  Неджми Али, в качеството си на докладчик от АЛДЕ, направи следното изказване по доклада за освобождаване от отговорност:

„Най-напред бих искал да изкажа удовлетворението си от изчерпателния и подробен доклад за освобождаване от отговорност на Европейския парламент за 2015 г., представен от докладчика. Отразяването на всичките аспекти на функционирането на Парламента от финансова гледна точка е важно не само защото тук са концентрирани като бюджетни кредити почти 20% от функция V на Многогодишната финансова рамка. Имайки предвид публичността на парламентарната дейност, трябва да сме напълно наясно какво е нейното отражение върху обществените нагласи в Европа.

Освен това, за нас е от значение не само какво е нивото на разходите през годината и процентът на разкритите нередности, но също така и как е бил изразходван финансовия ресурс и какви резултати са постигнати. Положителното е, че този подход е включен в доклада. Смятам, че структурите, които имат по-добре развито бюджетиране, ориентирано към резултатите следва да бъдат насърчавани да споделят опита си с останалата част от парламентарната администрация.

В заключение, бих искал отново да повдигна въпроса за обучението на персонала и постигнатите резултати. Трудно е да бъде намерена информация как тези резултати могат да бъдат измерени, като се има предвид, че се изразходва публичен ресурс за обучението. Трябва да бъде разработена методология, която да е в състояние да оцени в количествено отношение как системата за обучение осигурява очакваната добавена стойност за Парламента.“

 

Активисти на ДПС от Хасково обещаха в Брюксел: Печелим два депутатски мандата!

2-03-haskovo

Млади активисти на ДПС и представители на местните власти в област Хасково бяха на двудневно посещение в Брюксел.

Посещението на групата в белгийската столица бе по покана на евродепутата Неджми Али от ДПС, който е член на Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа.

От 28 февруари до 2 март хасковлии имаха възможност не само да усетят ритъма на работа в европейските институции, но и да разгледат забележителностите на Брюксел.

Photo HASKOVO 2

В програмата им бяха предвидени посещение на централната част на Брюксел и официална вечеря с евродепутата Неджми Али. Бе предвидено и официално посещение на Европейският парламент, където имаха възможността да се информират по-задълбочено за начина на функциониране на институцията, както и да посетят пленарната зала на ЕП заедно с евродепутата. По време на семинара в ЕП бяха зададени въпроси относно оперативните програми до 2020 година и случващото се след Брекзит.
Младите активисти на ДПС получиха нужния заряд и енергия и обещаха да спечелят два депутатски мандата в Хасковски многомандатен район.

Неджми Али: Необходима е балансирана стратегия с динамично и прозрачно географско разпределение на проектите и инвестициите между страните-членки на ЕС

N.ALI Photo

„Като се има предвид ролята на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за икономическия растеж в ЕС, тази институция следва да изпълнява своите дейности в съответствие с най-високите възможни стандарти. От съществено значение е и кореспондентските банки в държавите-членки да не усложняват критериите и правилата, за да улеснят малкия и среден бизнес”, заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али.

В качеството си на докладчик от името на Европейския парламент той представи доклад по Контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2015 г. по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на 31 януари 2017 г.

„Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е дългогодишен финансов партньор на институциите на ЕС, която има принос за интеграцията, икономическото и социалното сближаване, регионалното развитие, прилагайки специализирани инвестиционни инструменти. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейският фонд за Стратегически инвестиции (ЕФСИ) играят важна роля в подпомагане интервенциите на ЕИБ. Мултиплициращият ефект при набирането на средствата от ЕИБ е ключов елемент при определянето на добавената стойност за ЕС, както и за гарантиране водещата световна роля на Европа по отношение на конкурентоспособността, иновациите и инфраструктурата”, посочи Неджми Али.

Той отправи вниманието към основните елементи на доклада. Акцент в него бе повишаване устойчивостта на инвестиционната политика на ЕИБ. През 2015 г. са подписани договори за 77.5 млрд. евро, от които 69.7 млрд. евро в страните-членки на ЕС и 7.8 млрд. евро извън Съюза, отбеляза докладчикът от АЛДЕ, като допълни че ЕИБ е основен фактор, необходим за съживяване на икономиката на ЕС и постигане на максимална ефективност и добавена стойност при използването на финансовите ресурси. Българският евродепутат посочи още, че Европейската инвестиционна банка трябва систематично да обръща внимание на средносрочните и дългосрочните ефекти при определянето на инвестиционните дейности, решенията за финансиране, както и да инвестира засилено в проекти от системно значение в дългосрочен план.

„Необходимо е да се ускори икономическото възстановяване и да се подпомогнат някои икономически сектори и географски региони да наваксат изоставането си. Поради тази причина е важно да има балансирана стратегия с динамично и прозрачно географско разпределение на проектите и инвестициите между страните-членки на ЕС.

Също така е от значение кореспондентските банки в държавите-членки, да не усложняват критериите и правилата, за да улеснят малкия и среден бизнес”, отбеляза Неджми Али.

Според докладчика от АЛДЕ е необходим и мониторинг на въздействието на ЕИБ върху изпълнението в ключови области на обществената политика. По думите му, докладът за резултатите и въздействието на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС през 2015 г. показва, че инвестициите са в ключови области като: иновации и умения, малки и средни предприятия (МСП), инфраструктура и околна среда, а Европейската банка  следва да продължи да прецизира показателите си за наблюдение, по-специално по отношение на приноса към политиките на ЕС.

„Целта на ЕФСИ е да стимулира чрез ЕИБ набирането на общо 315 млрд. евро в допълнителни инвестиции и нови проекти, като Групата на ЕИБ разработва различни нови продукти, които ще позволят поемане на по-висок риск. В тази връзка, Инвестиционният комитет следва редовно да оценява чрез набор от показатели инвестициите, ориентирани към резултати. Целта е осигуряване на добре ориентирани проекти по отношение на приноса им за осигуряване на растеж и работни места, както и обективен преглед на тяхната добавена стойност и съгласуваност с политиките на Съюза”, отбеляза Неджми Али, като препоръча мониторинг на добавената стойност.

Българският евродепутат не пропусна да насочи вниманието и към задълбочаване на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ, като предпоставка за по-добро корпоративно управление. Според него, операциите на Европейската инвестиционна банка следва да бъдат по-прозрачни и със задълбочена отчетност, така че да бъде гарантиран реален обществен контрол върху дейността на банката, избора на проекти и приоритетите за финансиране. Прозрачността при изпълнението на политиките на ЕС, заедно с подхода за нулева толерантност към измамите и корупцията, не само води до подобряване на цялостната корпоративна отчетност и доверието към ЕИБ, но допринася и за повишаване на ефективността и устойчивостта на финансираните проекти, категоричен бе Али.

Той за пореден път изрази необходимостта ЕИБ да продължи борбата си срещу укриването на данъци, данъчните измами и избягването на данъци, некоректните дейности и прането на пари. Като се има предвид ролята на ЕИБ за финансиране на широк спектър от дейности в рамките на ЕС и извън него и значението на това финансиране за икономическия растеж, е важно тази институция да изпълнява своите дейности в съответствие с най-високите възможни стандарти.

 
Next>