logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Неджми Али: Трябва да преследваме целта за максимална ефективност на разходите при подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка

Photo N.ALI (2)

На заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европарламента в Брюксел на 11 октомври 2017 г., при разглеждането на темата „Следващата Многогодишна финансова рамка: Подготовка на позицията на Парламента по МФР след 2020 г.“, докладчикът от АЛДЕ, Неджми Али обърна внимание на членовете на Комисията на предисторията на работата по становището:

По време на предходната дискусия по тази тема в Комисията по бюджетен контрол през месец юли бяха поставени редица въпроси, свързани с необходимостта от дългосрочна стратегия, продължителността на МФР и въвеждането на гъвкава система във времето на тези рамки като добра практика за публичния сектор.“ Неджми Али изрази задоволство от факта, че междувременно повечето от тези въпроси са разгледани сериозно и включени в документа.

“В този смисъл привеждането на бюджетните в съответствие със стратегическите периоди е правилен подход, но притесненията ми са свързани с това, че още не е започнало разработването на следващата десетгодишна стратегия на ЕС, а именно Стратегия 2030.” Според евродепутатът от Алианса на Либералите и Демократите за Европа за подготовката на следващата МФР и предложенията за Стратегия, в действителност трябва да се приложи цялостен преглед на разходите.Евродепутатът подчерта, че трябва да бъде преследвана целта за максимална ефективност на разходите при оценка функционирането на административните и контролните механизми.

Според Неджми Али друг важен въпрос е гъвкавостта: ”Съществуват различни подходи за постигането ѝ, както с въвеждането на припокриващи се във времето програмни периоди, така и с увеличаване на вътрешната гъвкавост между отделните бюджетни направления и разпределение по години. В това отношение не трябва да забравяме натрупания през последния програмен период опит с различните кризи в Европейския съюз и да настояваме за запазване на задължителния кризисен резерв.”  

Българският евродепутат акцентира върху по-нататъшното прилагане на бюджетирането, основано на резултати, което е абсолютно необходимо за постигането на целта за прозрачни бюджети, които осигуряват максимална ефективност и европейска добавена стойност за европейските граждани.

Неджми Али: Европейската инвестиционна банка – основен фактор за съживяване на икономиката на ЕС

Photo N.ALI (2)

На 10 октомври 2017 г. в Брюксел беше проведено заседание на Kомисията по бюджети на Европарламента. На заседанието при разглеждане на Годишния доклад за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка, евродепутатът Неджми Али, докладчик по темата от Алианса на демократите и либералите за Европа взе отношение.

Евродепутатът постави акцент върху факта, че докладът, обхващащ дейностите на Европейската Инвестиционна банка, с цел представяне цялостната картина на предприетите от банката действия, включва основните ѝ политики, отчетността, финансовите операции и комуникацията.

“Това е коректният подход, като се има предвид, че целта на Европейската инвестиционна банка е да допринася за европейската интеграция, икономическото и социалното сближаване, както и за регионалното развитие с прилагането на специализирани инвестиционни инструменти. Мултиплициращият ефект при осигуряването на средствата от ЕИБ е ключов елемент при определянето на добавената стойност за ЕС, както и да се гарантира водещата роля на Европа в световен мащаб по отношение на конкурентоспособност, иновации и инфраструктура.” отбеляза Неджми Али.

В този аспект евродепутатът призова към повече внимание относно съгласуваността на дейностите, финансирани от ЕИБ, с общата стратегия и политическите приоритети на ЕС и отбеляза: “ЕИБ е основен фактор, необходим за съживяване на икономиката на ЕС и постигане на максимална ефективност и добавена стойност при използването на финансовите ресурси. Необходимо е ЕИБ систематично да обръща внимание на средносрочните и дългосрочните резултати при определянето на инвестиционните дейности и решенията за финансиране.”

Неджми Али визира, че растежът на БВП и създаването на възможности за заетост са изключително важни и че оценката на въздействието на дейностите на ЕИБ през следващите години е от голямо значение. Евродепутатът посочи, че краткосрочните резултати до 2017 г. представляват допълнителен БВП в размер на 0.8% и осигурена допълнителна заетост от 830 000 работни места,   дългосрочните очаквания до 2030 г. са за увеличаване на БВП с 1.4%, а допълнителните работни места – с около 1 400 000.

Евродепутатът от Алианса на Либералите и Демократите за Европа акцентира върху необходимостта да се ускори икономическото възстановяване, както и да се подпомогнат някои икономически сектори и географски региони да наваксат изоставането си и отбеляза, че: „За тази цел е важно да има балансирана стратегия с динамично и прозрачно географско разпределение на проектите и инвестициите между страните-членки на ЕС.”

Въздействието на ЕИБ върху изпълнението в ключови области на обществената политика може да бъде оценено чрез резултатите от инвестициите в: иновации и умения, малки и средни предприятия (МСП), инфраструктура и околна среда. ЕИБ следва да продължи да прецизира показателите си за изпълнение, по-специално по отношение на приноса ѝ към политиките на ЕС, подчерта Неджми Али.

        “Не на последно място задълбочаването на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ е предпоставка за по-добро корпоративно управление. От съществено значение е ЕИБ да продължи борбата си срещу укриването на данъци, данъчните измами, некоректните дейности и прането на пари. Като се има предвид ролята на ЕИБ за финансиране на икономическия растеж, важно е тази институция да изпълнява дейностите си в съответствие с най-високите световни стандарти.“, категоричен бе Неджми Али.

Гости от Търговище и Омуртаг посетиха Европейския парламент по покана на евродепутата Неджми Али

Photo 1

Активисти на ДПС, кметове и заместник кметове на населени места от  Търговище и Омуртаг имаха възможността да посетят Брюксел по покана на евродепутата Неджми Али, член на ДПС и Алианса на либералите и Демократите за Европа (АЛДЕ).

Photo 2

В продължение на два дни гостите имаха възможността да се запознаят подробно с работата на европейските институции и най-вече на Европейския парламент, а също така и да разгледат забележителностите на белгийската столица.

В програмата им бе включено официално посещение на Европейският парламент, където се информираха по-задълбочено за начина на функциониране на институцията, а така също и посетиха пленарната зала на ЕП заедно с евродепутата. Жив интерес предизвика дейността на евродепутата в Комисиите по Бюджети и Бюджетен контрол.

По време на семинара в Европейския парламент гостите имаха възможността да зададат редица въпроси по Общата селскостопанска политика, касаещи както настоящия, така и следващия програмен период, по работата на Европейския парламент, както и за възможностите за развитие на Североизточна България чрез европейски фондове.

Photo 3

Photo 4

Неджми Али: Приходите и плащанията за 2016-та са законни и редовни и това е една добра новина

N.ALI 2

„Бюджетът, представляващ годишната финансова рамка на приходите и разходите, е от съществено значение за изпълнението на политиките на ЕС. От тази гледна точка общата констатация на Сметната палата, че приходите и плащанията за 2016 г. са законни и редовни, с някои изключения при плащанията, е една добра новина“, посочи като акцент в изказването си евродепутатът Неджми Али по време на пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург на 4 октомври.

Изказването бе при представяне на Годишния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) за 2016 г. Дебатите в пленарна зала се водиха в присъствието на Председателя на ЕСП Клаус-Хайнер Лене и Комисаря по Бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер.

„Нивото на грешки при плащанията, извършени от бюджета на ЕС за последните три години, показва явна тенденция на постоянно намаляване от 4.4% до 3.1%. По-голямата част от грешките са концентрирани в областите на Икономическо, социално и териториално сближаване, както и при Конкурентоспособност за растеж и работни места“, заяви още евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

Неджми Али отбеляза, че в доклада на Европейската сметна палата е направено и ранно предупреждение по редица въпроси, на които трябва да се обърне особено внимание. „Предизвикателствата са свързани главно с бюджетното и финансовото управление. Забавеното изпълнение на програмите би могло да доведе към края на настоящия програмен период до натрупване на огромно количество неизвършени плащания.

Необходим е бюджет, който осигурява по-голяма гъвкавост за реакция при непредвидени събития като финансови проблеми, бедствия и бежански кризи. Необходимо е да бъдат продължени усилията за прилагане на бюджет ориентиран към резултати, с цел постигане максимална ефективност на изразходването на европейските финансови ресурси“, заключи евродепутатът.

Неджми Али към Гюнтер Йотингер: Как функционират превантивните и коригиращи механизми при защитата на финансовите интереси на ЕС?

N.ALI photo

Недостиг на суми от близо 160 млрд. евро се отбелязва в доклад от 2016 г. за несъбрания ДДС в Европейския съюз. Какви са тенденциите в тази област след приемането на Плана за действие на Комисията „Към единна зона на ЕС за ДДС – време за решение”? Може ли да говорим за значително подобрение на усилията срещу измамите в областта на ДДС?

Тези въпроси зададе евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али към комисаря по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер по време на заседанието на Комисията по бюджетен контрол в Европарламента.

Поводът бе презентация от страна на Йотингер относно състоянието на защитата на финансовите интереси на ЕС през 2016 г., а г-н Али бе доладчик по въпроса от АЛДЕ.

Неджми Али обърна внимание на статистиката на откритите нередности и измами за периода ‎‎2012-2016 г. „Бихте ли обяснили липсата на видима корелация между прилагането на стратегиите и резултатите през този петгодишен период? Имам предвид резултати от гледна точка на броя на нередностите и свързаните с тях суми в евро”, допълни Али.

Той наблегна на важността да бъде осигурена ефективност на разходите при системите за управление и контрол. „От тази гледна точка докладът не е конкретен в достатъчна степен дали съществуват значителни измерими резултати”, посочи българският евродепутат и поиска по-голяма яснота по прилагането на стратегиите за борба с измамите.

Неджми Али бе категоричен, че за ефективна борба срещу измамите, трябва да бъде въведено добро финансово управление на програмите на ЕС. От съществено значение е функционирането на превантивните и коригиращи механизми и действията, предприети от Комисията и държавите-членки за защита на бюджета на ЕС от незаконни или нередни разходи, както и от такива, свързани с приходната част на бюджета.

През изминалата седмица евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али взе участие в делегация на Комисията по Бюджетен Контрол на Европейския парламент в Унгария

Metro Line 4 project - Budapest

В качеството си на Координатор на Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) в Комисията по Бюджетен контрол на ЕП, Неджми Али взе участие в делегация на официална визита в Унгария от 18 до 20 септември 2017 г. Посещението и срещите в Европейския Институт по иновации и технологии (ЕИТ) бяха от изключително значение, имайки предвид, че евродепутатът бе Докладчик за освобождаване от отговорност на Института за 2015 г. По време на разговорите бе поставен акцент върху изпълнението на препоръките на Специалния доклад на Европейската сметна палата, а положените усилия и ангажираността на ЕИТ бяха приветствани.

Meeting with Secretary State for EU Affairs and State Secretary for EU Developments-Investments

В последния ден от визитата бе проведена прес конференция. Членовете на делегацията благодариха на унгарските домакини за сътрудничеството и пожелаха дългосрочно партньорство, като подчертаха значението на структурните и инвестиционни фондове за Унгария и нейното население. Делегацията обърна специално внимание на разходите за селско стопанство, като постави акцент върху високото ниво на грешки при директните плащания. Членовете на делегацията проследиха внимателно проблемите възникнали при възлагане на обществените поръчки.

Една от целите на делегацията бе използването на средствата по Кохезионния фонд и по-специално степента на изпълнение на финансираните проекти. Крайната цел – проверка с намерение да се установи дали тези проекти допринасят за целите на програмата ЕС 2020 по отношение на осигуряване на работни места и постигане на климатичните цели.

European Institute of Technology

Делегацията имаше възможността да посети няколко от реализираните проекти: Метро линия 4, Сърцето на Будапеща, Жп. линията в долината Вал, винарната Бодри Принцезет, туристическата инфраструктура Бая, Музикалната Академия Ференц Лист. По време на тридневното посещение членовете на Комисията по Бюджетен контрол на ЕП проведоха редица срещи – с Главния прокурор на Унгария Питър Полт, с представители на гражданското общество (с които имаха възможността да обсъдят различните аспекти на трудностите при усвояване на европейските фондове в Унгария), с г-н Ференц Такач – Държавен секретар по Европейски въпроси на Унгария, с г-жа Естер Виталиос – Държавен секретар по Европейско развитие и инвестиции. Ползотворни бяха и проведените официални срещи на делегацията в Държавната Сметна палата на Унгария.

Val Valey light railway

Bodri Princeszet Winery

Meeting with civil society

Евродепутатът Неджми Али подари на всеки първокласник в община Джебел раница с учебни помагала

15-09-kj3 copy1

С раници от Групата на АЛДЕ в Европейския парламент ще ходят на училище първокласниците в община Джебел. Те получиха комплект помагала, дарени от евродепутата от Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа Неджми Али.

В раниците на децата, които влизат за първи път в класната стая, са подредени книжка с приказки, тетрадка по писане, тетрадка по математика, линийка и триъгълник, химикал, цветни моливи, гланцов блок. Те бяхат връчени на първокласниците от класните им ръководители.

Най-много първокласници в община Джебел през учебната 2017/2018 година ще учат в СУ „Христо Ботев“ в общинския център – 38. В село Припек има 5-ма първокласници, двама са в Рогозче и по един в Мишевско и Устрен.

Next>