logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Неджми Али: Над 60 млн. души в ЕС са ангажирани в селското стопанство и хранителния сектор, трябва да им осигурим необходимото финансиране

23-03-N-Ali copy

„В ЕС има повече от 60 млн. ангажирани както в селското стопанство, така и в сектора за преработка на храни. Земеделските райони, включително и тези, които са планински и отдалечени, се използват не само за производство на храни, но също така в тях живеят много европейски граждани и са база на секторите за отдих и туризъм“, каза евродепутатът Неджми Али.

На заседание на Бюджетната комисия на Европейския парламент на 22 март бе представено становище от Комисията по бюджети към Комисията за земеделие и развитие на селските райони, като докладчик бе евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али.

„Ролята на селскостопанския сектор на ЕС, осигуряващ продоволствената сигурност за повече от 500 млн. европейски граждани, е от изключително значение. Освен това, нашите земеделски производители, които са зависими от природните ресурси, са и най-преките защитници на околната среда“, посочи Неджми Али.

„Имайки предвид гореказаното, предлагаме становище по Бъдещето на хранителните продукти и земеделието до Комисията земеделие и развитие на селските райони AGRI, като поставяме акцент основно на следните аспекти:

На първо място – за да могат да бъдат постигнати целите на Общата селскостопанска политика (ОСП), следва да се осигури необходимото финансиране през периода на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР);

На следващо място – трябва да се извърши опростяване и модернизация на ОСП, но същевременно Европейската комисия следва да гарантира, че функциите за финансов контрол, контрола на изпълнението и одита се изпълняват при еднакъв стандарт и критерии във всичките държави-членки;

Трето – необходимо е да се прилага справедливо разпределение на преките плащания сред държавите-членки, така че да се осигури по-бързо преодоляване на различията между различните региони на Съюза. В това отношение подкрепата за земеделските стопани с акцент върху малките стопанства е много важна.

В заключение – изказваме подкрепа на дейностите за повишаване ефективността на селското стопанство и подобряване на европейската добавена стойност“, завърши Неджми Али.

Неджми Али: Броят на бежанците в Турция е нараснал, трябва да се справим с предизвикателствата! Сред бежанците има над 284 хиляди новородени и 1 милион деца, които са на училищна възраст, подчерта евродепутатът

22-03-N-Ali-3 copy

„Ситуацията с бежанците в Република Турция не се е променила съществено от времето, когато Механизмът за тяхното подпомагане бе представен за първи път. Броят на търсещите убежище е нараснал на повече от 3.5 милиона човека“, заяви евродепутатът Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджети на ЕП в Брюксел. Комисията разгледа на 21 март втората фаза на Механизма за бежанците в Турция.

„Както се вижда от решението на Комисията, втората фаза не се различава от първата нито по продължителност, нито по размера на финансовите ресурси, които трябва да бъдат предоставени. Същото важи и за модела на осигуряване на средствата от двата източника – от бюджета на ЕС и приноса на държавите-членки.

По информация от Европейската Комисия сред бежанците има над 284 хиляди новородени, както и 1 милион деца, които са на училищна възраст. От тази гледна точка, за нас е важно да оценим нивото на изпълнение на първата фаза, да посочим недостатъците и да видим какви са начините за тяхното преодоляване. Стъпвайки на тази основа и използвайки уроците от практиката, ще ни бъде по-лесно да се справим с предизвикателствата, свързани с реализацията на втората фаза“, каза представителят на АЛДЕ.

В този контекст Неджми Али повдигна няколко въпроса.

„Първо, основните принципи, които направляват работата по Механизма, са скоростта, ефикасността и ефективността, а така също и доброто финансово управление. Този Механизъм трябваше да мобилизира 3 милиарда Евро за периода 2016-2017. Бяха ли всички тези основни принципи реализирани на практика при изпълнението на първата фаза?

Второ, в края на 2017 държавите-членки вече бяха предоставили приблизително 1.5 милиарда Евро, като 87% от тези средства бяха изплатени. Като имаме предвид, че се очаква остатъкът от този финансов ресурс да бъде разпределен през 2018 и 2019 г., като крайният срок за плащанията вече е 2021 г., бихме ли могли да твърдим, че втората фаза на Механизма ще бъде изпълнена в по-стриктни времеви рамки?“, попита евродепутатът.

Накрая на изказването си Неджми Али настоя за повече информация относно общите очаквани разходи за мениджмънта на Механизма и на финансираните проекти.

Неджми Али: Подкрепа за приемане на еврото в страните извън еврозоната

EuropeanSemester-1 copy

Трябва да се предложат амбициозни реформи в управлението на еврозоната, включително въвеждането на специален инструмент за подкрепа на приемането на еврото от страна на държавите извън еврозоната, които са се ангажирали с този процес. Също така е важно и еволюирането на Европейския механизъм за стабилност към Европейски валутен фонд.

Това заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али по време на пленарно заседание в Страсбург na 13 март, с акцент годишния обзор на икономическия растеж за 2018 година в контекста на Европейския семестър за координиране на икономическата политика.

Българският евродепутат посочи, че е необходимо да се заложи на реално взаимодействие между бюджетната и парична политика на Европейския съюз, с цел стимулиране на икономическия растеж и създаването на работни места, както и за съживяване на инвестициите.

„Публичните и частните инвестиции в инфраструктура, научноизследователска и развойна дейност, иновации и образование следва да бъдат насърчавани, за постигане целите на бюджетната политика, политиката на растеж и заетостта. Най-ефективно тези цели биха могли да бъдат постигнати чрез прилагане на силна и добре обезпечена Кохезионна политика. Имайки предвид ситуацията с работните места за младите хора в ЕС, трябва да подчертаем значението на прилагането на Инициативата за младежка заетост”, допълни Неджми Али.

Неджми Али: Дългосрочните финанси на Европа трябва да са насочени към земеделието и сигурността

Plenary-4 copy
Следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз да бъде включена в една по-мащабна стратегия. Подобна дългосрочна визия трябва да изразява общите стратегически насоки на развитие на Съюза за следващото десетилетие.
Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите Неджми Али по време на пленарна сесия в Страсбург. В Европарламента на дневен ред бе дебатът за следващата финансова рамка на ЕС, който засегна и реформирането на системата на собствените ресурси на Съюза. Българският евродепутат бе докладчик на Комисията по бюджетен контрол.
„Многогодишната финансова рамка трансформира политическите приоритети на ЕС в бюджетни средства. Политиките на ЕС се изпълняват чрез набор от програми и от тази гледна точка МФР не е бюджет за седем години, а по-скоро е осигуряване на финансиране, насочено към постигането на основните цели на Съюза. Финансовата рамка следва приоритетно да подкрепя Общата политика в областта на селското стопанство и Кохезионната политика, намалявайки различията между държавите-членки, както и нововъзникващите политически области, свързани със сигурността и миграцията”, посочи Неджми Али.
Според българския евродепутат, системата за финансиране на бюджета на ЕС следва да бъде реформирана въз основа на препоръките на Групата на високо равнище за собствените ресурси. Ресурсите следва да се изразходват по-ефикасно и ефективно с цел да създават по-висока европейска добавена стойност.
„За реализиране на целите за по-силна и амбициозна Европа в бързо променящата се политическа среда, трябва да увеличим тавана за разходите по МФР, да насърчим използването на механизмите за гъвкавост и специалните инструменти, както и да опростим бюджетната система на ЕС”, добави българският евродепутат от групата на АЛДЕ.

Неджми Али: Бюджетът на Европейския парламент е реалистичен, увеличението с 3,9% е обосновано

9-03-N-Ali copy

Бюджетът на Европейския парламент за 2019 г. е реалистичен. Докладът за проекта е структуриран добре като покрива общата рамка на бюджета на Европейския парламент за следващата година, както и обосновката на предложеното финансиране.

Тази оценка даде евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджети на ЕП в Брюксел. По време на него бе обсъден проектодоклад за Оценка на приходната и разходната част на бюджета на Парламента за финансовата 2019 година. Неджми Али бе в качеството си на докладчик от АЛДЕ.

„Докладът е широкообхватен и представя необходимата информация, свързана с предстоящи през 2019 година събития, които същевременно са и много специфични – очакваните избори за Европейски парламент и процесът за напускане на Великобритания (Брекзит), както и тяхното влияние върху финансите на Парламента.

Като се има предвид, че голяма част от бюджета са разходи, които подлежат на индексация, предложеното увеличение съответства на ускоряващия се икономически растеж на ЕС и свързаната с това инфлация. Предложеният проектобюджет на ЕП за 2019 г. представлява най-ниския дял от Функция V от началото на настоящата Многогодишна финансова рамка, като се задържа постоянно под нивата от 20% от общите административни разходи на Съюза”, посочи Неджми Али.

Той допълни, че предложеното увеличение от 3.9% в сравнение с текущата бюджетна година е обосновано в доклада. „Освен това можем да вземем предвид още едно обстоятелство – ако сравним годишния темп на увеличение на бюджета на ЕП през последните пет години с увеличението на общите средства във Функция V, бихме стигнали до извода, че увеличението на бюджета на ЕП е в значително по-умерена степен”, добави българският евродепутат.

Той приветства предложението за засилване на диалога между Европейския парламент и националните парламенти по отношение на прозрачността, по-доброто възприемане ролята на законодателния процес от страна на европейските граждани в държавите-членки и в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент.

 

Неджми Али ще участва в приятелска група Европейски парламент – Република Македония

7-03-ned

В Брюксел на 7 март се проведе работна среща, в рамките на която бе дадено началото на нова Приятелска група между Европейския парламент и Република Македония.

Инициативата за създаването на групата идва от Министъра на Външните работи на Република Македония Никола Димитров, а неин председател ще е председателят на АЛДЕ Партията Ханс ван Баален. В рамките на учредителното мероприятие на групата за Приятелство ЕП-Република Македония бяха обявени и нейните основни приоритети – работата по теми от взаимен интерес в сферата на политиката, икономическите въпроси, културата, туризмът и околната среда.

Министър Димитров благодари на всички евродепутати, които присъстваха на това учредително мероприятие, като изложи накратко всички аспекти от работата на Република Македония по предприсъединителния процес към Европейския съюз. Ханс ван Баален, в качеството си на председател на групата за приятелство, изрази своята подкрепа за Република Македония по пътя и към евро-членството като заяви, че Македония е в географските рамките на Европа и съответно нейното място е в Общността.

Осми март подрани в Брюксел! Козметика за над 110 нашенки от Неджми Али

IMG-0fb88697b8c8404a7065583e6683b85b-V copy

Осмомартенското кавалерство подрани в Брюксел благодарение на евродепутата Неджми Али. Представителят ни в Европарламента подари козметични комплекти на 130 дами по време на парти по повод Международния ден на жената.

То беше организирано от Сдружението за култура и взаимопомощ на Кърджали и останалите региони, чийто председател е Мюмюн Местан от село Бенковски, Община Кирково.

IMG-f5171b7b45eb1b7d94508c66529831c2-V copy

Събитието в белгийската столица премина с много танци от страна на нашенки от цяла България, които дори пяха заедно с Фолклорна група „Делиорман Добруджа”. Формацията е част от всеки по-специален повод на нашенки в столицата на Европейския съюз.

Next>