logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Неджми Али: Необходима е балансирана стратегия с динамично и прозрачно географско разпределение на проектите и инвестициите между страните-членки на ЕС

N.ALI Photo

„Като се има предвид ролята на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за икономическия растеж в ЕС, тази институция следва да изпълнява своите дейности в съответствие с най-високите възможни стандарти. От съществено значение е и кореспондентските банки в държавите-членки да не усложняват критериите и правилата, за да улеснят малкия и среден бизнес”, заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али.

В качеството си на докладчик от името на Европейския парламент той представи доклад по Контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2015 г. по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на 31 януари 2017 г.

„Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е дългогодишен финансов партньор на институциите на ЕС, която има принос за интеграцията, икономическото и социалното сближаване, регионалното развитие, прилагайки специализирани инвестиционни инструменти. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейският фонд за Стратегически инвестиции (ЕФСИ) играят важна роля в подпомагане интервенциите на ЕИБ. Мултиплициращият ефект при набирането на средствата от ЕИБ е ключов елемент при определянето на добавената стойност за ЕС, както и за гарантиране водещата световна роля на Европа по отношение на конкурентоспособността, иновациите и инфраструктурата”, посочи Неджми Али.

Той отправи вниманието към основните елементи на доклада. Акцент в него бе повишаване устойчивостта на инвестиционната политика на ЕИБ. През 2015 г. са подписани договори за 77.5 млрд. евро, от които 69.7 млрд. евро в страните-членки на ЕС и 7.8 млрд. евро извън Съюза, отбеляза докладчикът от АЛДЕ, като допълни че ЕИБ е основен фактор, необходим за съживяване на икономиката на ЕС и постигане на максимална ефективност и добавена стойност при използването на финансовите ресурси. Българският евродепутат посочи още, че Европейската инвестиционна банка трябва систематично да обръща внимание на средносрочните и дългосрочните ефекти при определянето на инвестиционните дейности, решенията за финансиране, както и да инвестира засилено в проекти от системно значение в дългосрочен план.

„Необходимо е да се ускори икономическото възстановяване и да се подпомогнат някои икономически сектори и географски региони да наваксат изоставането си. Поради тази причина е важно да има балансирана стратегия с динамично и прозрачно географско разпределение на проектите и инвестициите между страните-членки на ЕС.

Също така е от значение кореспондентските банки в държавите-членки, да не усложняват критериите и правилата, за да улеснят малкия и среден бизнес”, отбеляза Неджми Али.

Според докладчика от АЛДЕ е необходим и мониторинг на въздействието на ЕИБ върху изпълнението в ключови области на обществената политика. По думите му, докладът за резултатите и въздействието на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС през 2015 г. показва, че инвестициите са в ключови области като: иновации и умения, малки и средни предприятия (МСП), инфраструктура и околна среда, а Европейската банка  следва да продължи да прецизира показателите си за наблюдение, по-специално по отношение на приноса към политиките на ЕС.

„Целта на ЕФСИ е да стимулира чрез ЕИБ набирането на общо 315 млрд. евро в допълнителни инвестиции и нови проекти, като Групата на ЕИБ разработва различни нови продукти, които ще позволят поемане на по-висок риск. В тази връзка, Инвестиционният комитет следва редовно да оценява чрез набор от показатели инвестициите, ориентирани към резултати. Целта е осигуряване на добре ориентирани проекти по отношение на приноса им за осигуряване на растеж и работни места, както и обективен преглед на тяхната добавена стойност и съгласуваност с политиките на Съюза”, отбеляза Неджми Али, като препоръча мониторинг на добавената стойност.

Българският евродепутат не пропусна да насочи вниманието и към задълбочаване на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ, като предпоставка за по-добро корпоративно управление. Според него, операциите на Европейската инвестиционна банка следва да бъдат по-прозрачни и със задълбочена отчетност, така че да бъде гарантиран реален обществен контрол върху дейността на банката, избора на проекти и приоритетите за финансиране. Прозрачността при изпълнението на политиките на ЕС, заедно с подхода за нулева толерантност към измамите и корупцията, не само води до подобряване на цялостната корпоративна отчетност и доверието към ЕИБ, но допринася и за повишаване на ефективността и устойчивостта на финансираните проекти, категоричен бе Али.

Той за пореден път изрази необходимостта ЕИБ да продължи борбата си срещу укриването на данъци, данъчните измами и избягването на данъци, некоректните дейности и прането на пари. Като се има предвид ролята на ЕИБ за финансиране на широк спектър от дейности в рамките на ЕС и извън него и значението на това финансиране за икономическия растеж, е важно тази институция да изпълнява своите дейности в съответствие с най-високите възможни стандарти.

 

Неджми Али: Турция трябва да бъде включена като трета страна във всички преговори по международни търговски споразумения с участието на Европейския съюз

N.ALI Photo

Турция да бъде включена като трета страна във всички преговори по международни търговски споразумения с участието на Европейския съюз, предложи евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али. Той взе отношение по темата по време на заседание на Комисията по външни работи (AFET) в Европейския парламент в Брюксел, където беше разгледан проект на становище за Комисията по международна търговия (INTA) относно „Ново търговско споразумение между ЕС и Турция и актуализация на Митническия съюз“.

„Като европейски партньори на Турция, подкрепяме всяко положително развитие в областта на взаимно изгодното сътрудничество между ЕС и Турция. Понастоящем двете страни са изправени пред общи и значими проблеми, от преодоляването на последиците на икономическата криза до управлението на бежанския поток. Борбата с тези проблеми стои в основата на едно значимо партньорство“, посочи Неджми Али.

Българският евродепутат мотивира мнението си като припомни, че Турция е петият по големина търговски партньор на ЕС, а Съюзът е основен търговски партньор на Турция. „Тук следва да подчертаем значението на Митническия съюз и желанието ни да се подобри неговото функциониране. Несъмнено би било много уместно да се пристъпи към промени в него, с цел засилване на двустранните отношения. Като се има предвид, че областите на обществените услуги, обществените поръчки и селското стопанство са сред редовно обсъжданите теми от страна на Турция и Европейския съюз, важно е да се прецени какъв ще бъде реалният диапазон на предвиденото актуализиране на Митническия съюз“, допълни Неджми Али.

Евродепутатът бе категоричен, че модернизацията на Митническия съюз би била съвместна стъпка напред за двете страни, защото „въпреки трудните обстоятелства, диалогът на високо равнище между ЕС и Турция трябва да продължи да се задълбочава и ускорява“.

Неджми Али- Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕПФГ)-Холандия

Photo N.ALI (1)

Изказване на Евродепутата Неджми Али в качеството му на Докладчик

Уважаеми г-н председател, колеги,

На 12 юли 2016 г., Холандия подаде заявление за предоставяне на финансова помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕПФГ). Това заявление се отнася до съкращения на служители в икономическия сектор, класифициран в групата на „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклетив регионите на ниво 2 по NUTS – Дренте(NL13) и Оверийсел(NL21) в Холандия.

Цялостната оценка на заявлението в съответствие с приложимите разпоредби на Регламента за ЕПФГ показва, че условията за предоставяне на финансова помощ са изпълнени. Най-важните елементи на заявлението са както следва:

  1. Брой на засегнатите предприятия – шест;
  2. Общ брой на съкратените – 1 096;
  3. Общ брой на бенефициентите от целевата група - 800, всички те европейски граждани, основно млади хора;
  4. Общ предвиден бюджет - 3 031 250 Евро;
  5. Принос от ЕФПГ на ниво 60% – 1 818 750 Евро.

Оценката показва ясна връзка между съкращенията и глобалната финансова и икономическа криза, предмет на Регламента.  Представени са събитията,довели до съкращенията и до прекратяване на дейността, както и очакваното въздействиена съкращенията върху местната, регионалната или националната икономика и заетост.

Предложените действия са допустими и те не заместват пасивните мерки за социална закрила.Бюджетът е представен подробно показвайки всичките дейности, насочени към преодоляване на последствията от затварянето на описания по-горе бизнес. Системите за управление и контрол, включени в заявката са представени коректно.

Имайки предвид всичко казано дотук, бих искал да предложа на вашето внимание Предложение за резолюция на Европейския парламент и предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на ЕФПГ за два региона в ХоландияДренте и Оверийсел.

Неджми Али по време на дискусия в Европарламента: Подобрение в работата на агенциите при прилагането на бюджетиране ориентирано към резултати

Photo N.ALI (1)

„Удовлетворени сме от използването на определени инструменти на ориентираното към резултати бюджетиране и остойностяване в работата на повечето от агенциите, от подобряването на използването на ключови показатели за изпълнение, както и от системните отчети на различни организационни нива. Прозрачността на повечето от агенциите на Европейския съюз е сравнително добра, като публикуването на декларациите за конфликт на интереси на членовете на Управителните съвети на интернет страниците се извършва от по-голямата част от агенциите. Дейностите в рамките на споделянето на услуги и способности се развиват стабилно и това би могло да гарантира повишаване на ефективността по отношение на финансовите и човешките ресурси.“

Тази оценка даде евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али. Той участва в дискусията в Европарламента с представители на агенции на Европейския съюз в рамките на процеса на освобождаването им от отговорност за 2015 г.

Неджми Али привлече вниманието по конкретни въпроси към някои от агенциите. Според българския евродепутат, има известни усложнения, свързани с договора за наем на помещенията на Европейския банков орган (ЕБО) в Лондон, като не става ясно какви ще бъдат задълженията през 2019 и 2020 година на агенцията в случай на промяна на местоположението на централата й.

„На Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) все още не е предоставена пълна финансова самостоятелност от страна на Европейската комисия. Институтът трябва да иска одобрението на Главна Дирекция „Образование и култура“ (ГД ОиК) за финансирането на Общностите за знания и иновации. В тази връзка, въпросът ми е дали има случаи на неодобрение от страна на ГД ОиК на някои от исканията за поемане на задължения и за плащания? Не става ясно какво е състоянието на Европейската агенция по лекарствата по отношение на споделените услуги”, посочи Неджми Али. Той поиска и подробности за мандата на Европейските групи за връщане на мигранти, които бяха създадени в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс).

„В списъка, който ни е предоставен, са включени 32 агенции, но реално техният брой е по-голям. Имайки предвид, че някои от тях, като например Европейската прокуратура (ЕРРО) и Единния съвет за преструктуриране (SRB) са или в процес на подготовка или в начална фаза, те не подлежат на освобождаване от отговорност за предходната година.Трябва да се спомене и това, че една агенция липсва от списъка – Служба на Общността за сортовете растения (CPVO). Тази агенция управлява системата на ЕС за правата на сортовете растения в 28-те държави-членки. Вярно е, че тя се самофинансира, но в същото време би било интересно да се види техния подход към основните въпроси, които са приложими към останалата част от агенциите”, посочи по време на дискусията Неджми Али.

Евродепутатът Неджми Али преизбран за Координатор на АЛДЕ в Комисията по Бюджетен контрол на ЕП

N.ALI 3 copy

Евродепутатът Неджми Али бе преизбран единодушно за координатор на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) в Комисията по Бюджетен контрол на Европейския парламент (ЕП). Той получи подкрепата на колегите си по време на среща на екипа на АЛДЕ в ЕП.

Освен новия кредит на доверие, който бе гласуван на Неджми Али, евродепутатите дадоха висока оценка за дейността му през изтеклия период в качеството му на координатор и член на Комисията по Бюджетен контрол.

Неджми Али: Управлението на Системата за идентификация на земеделските парцели в ЕС е коректно, но може още да се подобри

Photo N.ALI (1)

За опростяване на административната тежест, с цел облекчаване на бизнеса и европейските граждани, за пореден път призова евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол. В Европарламента в Брюксел беше дискутиран доклад на Европейската сметна палата за Системата за идентификация на земеделските парцели.

В качеството си на докладчик от името на АЛДЕ Неджми Али акцентира върху констатираното от Сметната палата увеличаване на административната тежест, вследствие на някои промени, извършени през 2015 г. Той адмирира препоръките в подготвения работен документ на Комисията по бюджетен контрол в посока за намаляване на административните процедури.

„Системата за идентификация на земеделските парцели е изключително важна за правилното използване на земеделската земя. Като се има предвид, че в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) се разпределят субсидии за повече от 45 млрд. евро годишно, трябва да сме напълно убедени, че са налице всички предпоставки за функционирането на една система, на която може да се има доверие и в същото време е достатъчно опростена”, посочи българският евродепутат.

Марио Монти представи окончателния доклад на Групата на високо равнище по собствените ресурси на ЕС

20170112_112710
12-01-2017
Пресконференция на Марио Монти, председател на Групата на високо равнище по собствените ресурси, и Жан Артюи, председател на Комисията по бюджети на ЕП на 12.01.2017 г.

На извънредно заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент на 12-ти януари, г-н Марио Монти, председател на Групата на високо равнище по собствените ресурси, представи окончателния доклад на групата, както и препоръки за реформиране на сегашната система на собствените ресурси на Европейския съюз. Докладът включва също така и задълбочен анализ и оценка на различни варианти за нови видове собствени ресурси. Препоръките се базират на първия доклад за оценка на Групата, външно проучване и дискусии с националните парламенти.

Групата на високо равнище по собствените ресурси беше създадена през февруари 2014 г. с цел разработването на система от по-прозрачни, опростени, справедливи и даващи възможност за демократична отчетност методи за финансиране на ЕС. Групата се председателства от бившия италиански министър-председател и комисар на ЕС Марио Монти и се състои от членове, определени от Парламента, Съвета и Комисията.

В края на 2014 г. Групата представи първия си доклад, в който подробно беше анализирана съществуващата система на собствени ресурси на ЕС, формулира критерии и заложи основните направления за по-нататъшната работа на групата.

Next>