В Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент приеха три доклада с докладчик Неджми Али

22-11-CONT Votes copy

На 20-ти ноември по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент в Брюксел бяха гласувани редица доклади, основно във връзка със следващата Многогодишна финансова рамка (2021-2027) на ЕС. За три от приетите досиета, парламентарен докладчик или докладчик от АЛДЕ бе българският евродепутат Неджми Али.

Първото досие представлява доклад за Оценка използването на бюджета на ЕС в реформирането на публичния сектор. Докладчик от АЛДЕ е Неджми Али. Ефективната реформа в публичния сектор е от съществено значение за подпомагането на държавите-членки да се приспособят към променящите се обстоятелства, да повишават устойчивостта си към бъдещи кризи, да разширят използването на електронно правителство и да подобрят предоставянето на услуги, особено по отношение на нови технологии и ИТ системи. „Имайки предвид, че бюджетът на ЕС осигурява приблизително девет милиарда евро в подкрепа на държавите-членки за реформа на публичната администрация, ние призоваваме Комисията да съчетае тази финансова подкрепа с целенасоченото споделяне на знания, опит и добри практики между държавите-членки“, коментира българският евродепутат.

Второто досие, по което Неджми Али е парламентарен докладчик, е свързано със създаването в рамките на следващата МФР като част от Интегрирания фонд за управление на границите на Инструмент за финансиране придобиването на техническо оборудване за митнически контрол. Документът представлява становище по въпроса от Комисията по бюджетен контрол до Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Българският евродепутат подчерта:„Този Инструмент има за цел да подобри равнопоставеността между държавите при извършването на митнически контрол, като по този начин се избягва пренасочването на потока от стоки към най-слабите пунктове на общността.“

Третото гласуване бе свързано със становище от Комисията по бюджетен контрол до Комисията по земеделие и развитие на селските райони по предложение на Европейската комисия за изготвяне на регламент на Европейския парламент и на Съвета. Докладчик от АЛДЕ по досието бе Неджми Али, според когото предложението цели промени в Регламентите на ЕС: за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти; относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храните; относно определянето, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти; за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза; и за определяне на специфични мерки за селското стопанство, засягащи малките острови в Егейско море.

Share This