Еврокомисарят по земеделие Фил Хоган отговаря на евродепутата Неджми Али

hogan_ali

Зададени въпроси от Неджми Али, депутат в Европейския парламент, и получени отговори от Фил Хоган, Комисар по земеделие и развитие на селските райони в Европейската комисия

 1. След като измина почти една година от приемането на Наредба № 1307/2013 на Европейския парламент и на Комисията, можем ли сега да кажем, че Комисията е подобрила позицията си по отношение на една от основните цели на реформата в Общата земеделска политика, а именно намаляването на административната тежест?

Отговор на Комисията:

В рамките на процеса на реализирането на реформата, бяха определени в съответствие със стратегията Европа 2020 и съгласувани със законодателната власт, следните три главни цели за новата Обща земеделска политика (ОЗП): 1) жизнеспособно производство на хранителни продукти, 2) устойчиво управление на природните ресурси и съобразяване с климатичните фактори, и 3) балансирано териториално развитие. Прогресът в направленията, очертани от тези цели, ще формира основните критерии за оценка на изпълнението на ОЗП. Трябва да се има предвид обаче, че все още е твърде рано да се оцени отражението на реформата в ОЗП, в частност по отношение на директните плащания, където основните изменения са предвидени да стартират от 2015 г., но така също и по отношение на три други основни акта по хоризонталните правила, развитието на селските региони и пазарните мерки. Опростяването на административните правила и намаляването на административната тежест също са основни цели на правните предложения за реформата в ОЗП. Законодателните структури одобриха някои от предложенията на Комисията, целящи опростяване на процедурите. Например, беше намален броя на изискванията за взаимно съответствие, а за развитието на селските райони, се насърчават плащане на еднократни суми и стандартни цени. Въпреки това обаче, някои други предложения за опростяване не са стартирали, а в същото време бяха въведени нови сложни правила. Например, поне в следващите три години няма да има намаление на броя на разплащателните агенции, правилото “50/50” в механизма за възстановяване при нередности ще си остане, зелените правила са по-усложнени в сравнение с предложението на Комисията, въведени са свързани плащания и други изисквания. Комисията ще прецени внимателно всичките тези аспекти по време на първата година от прилагането. Освен това, аз искам да кажа, че поемам задължението да направя един от своите най-високи приоритети извършването на опростяването и изготвянето на спомагателна стратегия на ОЗП.

2. Смятам, че реформата в ОЗП трябва да бъде придружена от действия, така че цялата верига за производство и доставка на хранителни продукти да заработи по начин, който да осигури по-добро заплащане на земеделските производители за техните продукти, прозрачността на пазара да бъде подобрена, което да осигури по-справедлив пазарен дял на производителите. Какви са механизмите, използвани от Комисията, за разследване на всичките потенциални злоупотреби с пазарно предимство в рамките на веригата за доставка на хранителни продукти?

Отговор на еврокомисаря по земеделие:

Можем да се справяме със злоупотребата с господстваща пазарна позиция с използването на правилата за конкуренция на ЕС. Злоупотребата обаче с относителна пазарна позиция, се определя като Непочтени търговски практики (НТП). На нивото на ЕС не съществува регулаторна рамка, която да влияе на НТП, но по-голямата част от страните-членки регулират този проблем на национално ниво. Освен това, основните заинтересовани страни (преработващата промишленост и търговците) са разработили общо-европейска доброволна схема, чиято цел е да повлияе върху НТП по веригата за производство и доставка на хранителни продукти. Тази т.н. наречена Инициатива за веригата на доставки (ИВД) стартира през септември 2013 г. и се основава на принципите за добра практика, на които всичките участници в хранителната верига са дали своето съгласие още през 2011. Въпреки това, представителите на месопреработвателите и на фермерите са решили да не подписват ИВД, защото смятат че на тази инициатива и липсва способността да действа в условията на поверителност, да провежда разследвания и да налага санкции. Комисията издаде наредба за процедиране с НТП през юли 2014 г. (COM(2014)472). Наредбата подкрепя ИВД и приканва всичките представители на бизнеса във веригата за доставка на храни да се включат в схемата. В същото време наредбата признава важността на ефективното управление и приканва всичките държави-членки да преоценят техните национални мрежи, особено по отношение на възможността да приемат поверителни оплаквания и да провеждат независими разследвания. След извършване на оценка на базата на предложенията от Наредбата през 2015 г., Комисията ще докладва пред Съвета и Европейския парламент и ще прецени дали са необходими допълнителни действия на ниво на ЕС.

3. Може ли да направите коментар по отношение на необходимостта от оценка на взаимовръзката между усвоените средства в сектора на земеделието и получените измерими количествени резултати за съответните държави (по отношение на осигурен допълнителен растеж на БВП, заетост, демографски показатели, доходи на населението и др.)?

Отговор на еврокомисаря по земеделие:

Финансовите ресурси, отпуснати на земеделието и развитието на селските райони допринасят да се поддържа земеделието в рамките на цялата територия на ЕС чрез подпомагане и стабилизиране на доходите на фермерите, като по този начин осигуряват дългосрочната жизнеспособност на фермите и им дава възможност да не бъдат толкова податливи на промените в цените. Това е необходимо, като се има предвид продължаващата трудна ситуация с доходите на производителите, които са значително под средните за цялата икономика. ОЗП допринася за нарастването на производителността на труда в аграрния сектор и така спомага за осигуряването на европейските граждани на безопасна и висококачествена храна в един конкурентен пазар. Съществуващите изследвания потвърждават, че при един сценарий с липсваща финансова подкрепа от ОЗП, тенденцията за намаляване на заетостта в земеделието ще се засили. С новата ОЗП стартира и нова система за измерване на изпълнението: всяка мярка в рамките на ОСП ще се подлага на наблюдение и оценка, за да се определи постижението и да се подобри качеството и. Освен това, в Наредба (EU) No 834/2014 от 22 юли 2014 г., полагаща правилата за прилагане на общата рамка за наблюдение и оценка на ОЗП, е определен списък от индикатори, който да бъде използван за оценка на изпълнението на ОЗП по отношение на политическите цели за жизнеспособно производство на храни, устойчиво управление на природните ресурси и съобразяване с климатичните фактори и балансирано териториално развитие.

Изказване на Неджми Али, депутат в Европейския парламент, по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол по т. 3 – “Освобождаване от отговорност 2013: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия” с изслушване на Фил Хоган, член на Европейската комисия по Земеделие и развитие на селските райони

Г-н Хоган, на първо място искам да Ви благодаря за навременните и детайлни отговори на зададените Ви въпроси. Високо оценявам Вашия подход по отношение на някои важни елементи в рамките на Общата земеделска политика (ОЗП) и поетите задължения:

- Да извършите внимателна оценка на възможностите за опростяване и намаляване на административната тежест, както и изготвянето на спомагателна стратегия за ОЗП да стане един от първите Ви приоритети;

- Да подкрепите Инициативата за веригата на доставки (ИВД) на хранителни продукти и обещанието да поканите всичките представители на бизнеса по тази верига да се присъединят към схемата, както и признанието за важността на ефективното налагане на принципите за добра практика;

- Да прилагате наблюдение и оценка на мерките за изпълнение в рамките на ОЗП за определяне на нивото на нейното изпълнение и за подобряване на качеството и.

На второ място, излизайки малко извън специфичната рамка на резултатите от изпълнението на Бюджет 2013 на ЕС и поглеждайки по-надалеч в средно- и дълго-срочна перспектива, бих искал да привлека Вашето внимание към няколко важни въпроса, които биха имали изключително важен ефект върху цялостното изпълнение на ОЗП, а именно:

- Осигуряване на подкрепа в рамките на ОЗП, която да бъде справедлива към всички фермери, базирана на такова разпределение на ресурсите, което да взема предвид природните условия, себестойността на произвежданата продукция и стандартите на живот по цялата територия на Европа;

- По-коректно насочване на директните плащания към активните фермери, които доставят публични блага, които работят в зони с по-тежкиприродни условия, и тези, които осигуряват допълнителни услуги, насочени към подобряване на околната среда. В този аспект е важно да се даде възможност на държавите-членки по-голяма гъвкавост да използват част от директните плащания за приоритетни зони и продукции;

- За да се даде възможност пазарът да работи правилно, пазарната мощ по отношение на другите участници в цялата верига за доставка на хранителни продукти следва да бъде засилена и прозрачността на пазара да бъде подобрена, така че производителите да получават по-справедлив дял от пазарната цена;

- Сериозен въпрос е ограничаването на максималните плащания. Засега съществува разбирането, че ограничаването е задължително редуциране на най-малко 5% от директните плащания на отделните производители над стойността от 150 000 евро. То ще бъде прилагано само по отношение на основните плащания за единица площ. Според мен, този подход по отношение на намаленията изостава от реалните нужди на малките и средни ферми в тези държави-членки, в които се е получила твърде голямо концентриране на обработваема земя в ръцете на малък брой едри собственици. От тази гледна точка следва да се въведе едно централизирано налагане на по-голямо редуциране на плащанията над определени нива. Надяваме се, че тези промени биха могли да се приложат по време на следващия средносрочен преглед.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>