Изказване на евродепутата Неджми Али от групата на АЛДЕ в Пленарна сесия на 12 ноември

nedjmi

Уважаема г-жо Председател, Бих искал да започна с поздравления към Европейската сметна палата за добре структурирания годишен доклад, който ни представя важна информация. В тази връзка трябва да имаме предвид, че бюджетът на ЕС следва да се базира на стабилна и последователна система на определяне на брутния национален доход на страните-членки. Предоставянето на коректна информация в тази област е изключително важен въпрос, тъй като делът от собствените ресурси, базирани на брутния национален доход на страните членки, формира около 70% от бюджета на ЕС.
От тази гледна точка, ме изненадва фактът, че Сметната палата е намерила толкова големи разминавания в отчетите, представени от Европейската комисия, както във верифициращата стратегия, така и във верифициращият процес и отчет.
Виждаме, че Комисията в отговора си не е съгласна със забележките на Сметната палата. Без да се впускам в детайлите на доклада ми се струва, че двете институции имат абсолютно различен подход почти към всичко – от методологична, макро икономическа и управленска гледна точка.
От тази гледна точка бих искал да споделя някои съмнения:
На първо място, можем ли да имаме доверие към редовно предоставяната статистическа информация от Комисията по брутен национален доход (състояща се от членове на Националните статистически институти на държавите-членки и председателствана от Евростат), имайки предвид отрицателните оценки на работата на тази институция?
На второ място, имайки предвид, че няколко известни международни организации предоставят макроикономически данни за страните по света, например Международният валутен фонд, Световната банка, Евростат, можем ли все пак да очакваме някаква достатъчно висока степен на сравнимост между тези данни?
Въпреки гореизложените ми съмнения, бих искал да отбележа нещо положително. Европейската комисия признава значението на препоръките и се съгласява да се съобразява в по-нататъшната си дейност с тях.
Бих искал да добавя, че изпълнението на бюджета на ЕС и одитирането трябва да бъдат ориентирани към постигане на резултати и да отчитат дали предвидените резултати са постигнати. Само ако страните-членки координират дейността си с местните и регионалните власти в самото начало на подготовката на програмите и процедурите, бюджетът може да се подобри. Разбира се, установяването на най-добрите практики на европейско ниво може да бъде само от полза.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>