Неджми Али: Днес в Европарламента гласувахме 34 доклада по освобождаване от отговорност

EuropeanSemester-1 copy

На 18 април 2018 г. по време на пленарна сесия на Европарламента в Страсбург след проведени дебати бе гласувано освобождаването от отговорност на Европейския парламент и на Агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година. Докладчик от АЛДЕ по общо 34-те доклада беше българският евродепутат Неджми Али.

Основният законодателен орган на Европейския съюз, както и останалите институции на Съюза, подлежи на строг контрол относно надеждността и точността на отчетите за всяка приключила финансова година, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Този контрол преминава през няколко различни етапа: започвайки със заверяването на окончателните отчети от счетоводителя на Парламента; преминавайки през представяне на годишните доклади на вътрешния одитор и неговото становище относно системата за вътрешен контрол и завършвайки с оценката на административните и другите разходи от Европейската сметна палата. Съществен момент от работата по освобождаването от отговорност е съответната процедура, гласувана през месец март в Комисията по бюджетен контрол, където Неджми Али е координатор от АЛДЕ. Окончателното финализиране на освобождаването от отговорност завършва с решение на Парламента относно освобождаването от отговорност на председателя на Парламента, което приключи днес с гласуване в пленарна зала.

32-те децентрализирани агенции в рамките на Съюза осъществяват дейността си с усилията на над 10 300 служители и разполагат с годишен бюджет от близо 3.4 милиарда евро. От тези средства 2.4 милиарда евро се финансират от общия бюджет на Съюза, а около един милиард евро се осигуряват чрез събирането на такси и преки вноски. Агенциите на ЕС имат сериозно влияние върху политиките и вземането на решения, както и изпълнението на програми в много важни области за европейските граждани. Основните от тези области включват: здравеопазване, безопасност, сигурност, свобода и правосъдие, научни изследвания и промишлено развитие, икономически и парични въпроси, заетост и социален напредък.

През разглежданата 2016 г. имаше увеличение както на бюджетите, така и на броя на служителите на част от агенциите, но основната причина е, че на тях им бяха поставени нови задачи, като следствие от предизвикателствата, пред които ЕС беше изправен през въпросната година. Това увеличение беше основно при агенциите, които работят в сферата на индустрията, изследванията и енергетиката, както и в сектора на гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи.

Въз основа на отчетите от проверките на Европейската сметна палата Европарламентът потвърди надеждността на отчетите на всички агенции. Същевременно, по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с тези отчети операции, се прие освобождаването от отговорност на всички агенции, като за само една от тях, а именно Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) ще бъде проведено ново гласуване през месец октомври.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>