Неджми Али докладчик в сянка на АЛДЕ по темата “Освобождаване от отговорност на агенциите на ЕС за 2013 г.”

nedjmi2

Неджми Али бе докладчик в сянка по една от основните теми в поредното заседание на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент, а именно: “Освобождаване от отговорност на агенциите на ЕС за 2013 г.”
Въпросът е от особена значимост, защото се разглежда дейността на 32 агенции, които извършват значителна част от дейността на ЕС.
Бяха разгледани докладите на всичките децентрализирани агенции, базирани на годишните отчети на Европейската сметна палата, както и доклад, съдържащ обобщена информация за дейността им. В обобщения доклад са засегнати изпълнението, финансовото управление и контрола като основни аспекти на функционирането на агенциите през 2013 г. и са анализирани: тяхната дейност при изпълнение на изискванията на Европейската Комисия; управлението на бюджета и финансите; сътрудничеството между тях, както и с Парламента; управлението на човешките ресурси; предотвратяването на конфликт на интереси, прозрачност и вътрешен контрол.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>