Неджми Али: Използването на Фонда за външните граници трябва да бъде обвързано с реалното ниво на заплаха към границите на отделните държави!

Неджми Али: Използването на Фонда за външните граници трябва да бъде обвързано с реалното ниво на заплаха към границите на отделните държави!
Изказване на Неджми Али, депутат в Европейския парламент, по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол по т. 9 – “Освобождаване от отговорност 2013: Фонд за външните граници на ЕС”
Заседание на Комисията по бюджетен контрол 02.12.2014 г.
В заключенията и препоръките на Европейската сметна палата (ЕСП) на няколко пъти вниманието ни се привлича към някои важни въпроси като например задължителното използване на индикатори, които са приложими, измерими и съответстващи на целевите стойности. Също така се набляга и върху залагането на цели за изходящите, резултантните и индикаторите на въздействието. Особеното внимание, насочено към индикаторите в процеса на прилагане на процедурите, е в съответствие с обхвата и подхода, използвани в одита.
Ако погледнем обаче към началото на процеса, не става ясно кои са основните фактори, които определят разпределението на ресурсите сред държавите-членки на ЕС. Според мен, използването на Фонда за външните граници (ФВГ), като мощен финансов инструмент, в подкрепа на защитата на външните граници на ЕС трябва да бъде обвързано с реалното ниво на заплаха към границите на отделните държави.
Имайки предвид необходимостта от осигуряване на още по-голяма добавена стойност за съюза, се появяват някои важни въпроси. Как е била извършена оценката на тази заплаха? Какво би представлявал целия набор от входящи индикатори, въз основа на които да се изготви приоритетен списък от държави и чак след това по тези приоритети да се извърши разпределението на ресурсите?
Даже аз бих отишъл и по-нататък и бих попитал защо да се използва набор от индикатори, а не се създаде един единствен обобщен индикатор на заплахите към страните, който да представя цялостната заплаха към границите на всяка държава-членка на ЕС? Този Индикатор на заплахите би могъл да включва различни компоненти, като например: дължината на сухопътните граници; дължината на морските и речни граници; международни летища и пристанища, както и съответните им пътнически и търговски трафици; имиграционен натиск и тенденциите, свързани с него; отдалеченост от основните конфликтни зони, размаха на конфликтите и населението въвлечено в тях и др. Разбира се всичките тези компоненти имат различна степен на въздействие върху граничната сигурност, затова към тях следва да се приложат различни тегловни коефициенти.
Аз смятам, че това е начинът да се осигури справедливо разпределение между държавите на ресурсите от ФВГ, като се използва един измерим, с количествено изражение обобщен индикатор, който да дава възможност за извършване на международни сравнения.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>