Неджми Али: Какви са конкретните резултати от прилагането на бюджет ориентиран към резултати през 2016 г. в Европейският парламент?

Agencii - 1 copy

По време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на ЕП на 23.01.2018 г. в рамките на освобождаването от отговорност при изпълнението на бюджета на ЕС за 2016 г. бе обсъден доклада за Европейския парламент. Евродепутатът Неджми Али участва в дебата в качеството си на докладчик от АЛДЕ, като постави няколко въпроса към административното ръководство на  Парламента.

„От финансова гледна точка окончателните данни за плащанията, извършени от Парламента през 2016 г. са малко под 20% от Функция V (Администрация) на Многогодишната финансова рамка (МФР). През 2016 г. са постигнати добри резултати, като са реализирани 99.2% от първоначално заложения бюджет. Това е по-добър резултат, в сравнение с предишната 2015 година.

За нас обаче също така е важно как е изразходван този финансов ресурс и какви резултати са постигнати. Във връзка с това бих искал да изразя благодарност за писмените отговори на въпросите на Комисията по бюджетен контрол, както и за допълнителната информация, предоставена днес, която обхваща всички аспекти на дейността на Парламента през въпросната година. Въпреки това бих искал да изясним още няколко въпроса:

Първо, в последните години Парламентът започна прилагане на бюджет ориентиран към резултати, като  за оценка на работата на всяка главна дирекция се използват редица индикатори. Във връзка с това бихте ли ни предоставили обобщение на цялостния резултат от този тип бюджетиране, например по отношение на повишаване ефективността на работата на структурите и намаляване на разходите?

На следващо място, според отговорите по-голямата част от сградите на Парламента в Брюксел не са проектирани и изградени, в съответствие с  изискванията на Еврокод за конструктивна цялост, тъй като тези норми не са съществували по време на строителството им. Имайки предвид, че конструктивната цялост може да се превърне в проблем на сигурността, вече получихме информация от заместник-председателя на Парламента по бюджети за предприетите стъпки. Считам, че към момента, на база на предоставената информация, са предприети всички необходими мерки за намаляване на риска до минимално възможно ниво.

Трето, Програмата за подкрепа за парламентите на страните в процес на присъединяване има за цел да улесни приоритетите на Европейския парламент. Имате ли система за обратна връзка за получаване на надеждна информация от отделните страни, за да оцените ефективността на програмата?

Четвърто, по отношение на разходите на информационните бюра в различните държави-членки, наблюдаваме съществена разлика в разходите за сгради и за сигурност. Каква е мнението ви за установяване на общ стандарт, който би могъл да ограничи някои от цените до определено ниво?

И накрая, по отношение на информационните технологии, от отговорите се вижда, че броят на кибер-инцидентите от всякакъв вид и степен на въздействие се увеличава всяка поредна година. Какво е мнението ви за предприемане на превантивни мерки за локализиране и премахване на заплахата от получаването на големи количества спам, свързан с провеждането на някои политически събития в Европа?“

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>