Неджми Али: Не бива да допускаме нито една държава-членка да остане извън обсега на Инвестиционния план

4-02-ned2 (2)

Интерпарламентарна седмица, изказване на г-н Али по време на заседанието, провело се на 4 февруари

Уважаеми г-н Шулц, г-н Рен, г-жо Мурниесе, Уважаеми колеги от националните парламенти от страните-членки,
Икономиките на страните-членки на ЕС навлизат в осмата си поредна година на финансова и икономическа криза. Всичките държави-членки изпитват необходимост за осигуряване на ресурс, който да запълни дупката от липсващите инвестиции, за да може икономиката най-после да тръгне напред, да се осигури заетост, по-висок стандарт на живот на хората и да спадне напрежението, за което може да се съди и по резултатите от изборите напоследък в някои от държавите-членки на ЕС.
След многогодишно закъснение, сега вече благодарение на усилията на новата Комисия и нейния председател г-н Юнкер, можем да отчетем наличието на един истински Инвестиционен план, по-голямата част от който се очаква да бъде финансиран от частни инвеститори. От една страна Инвестиционния фонд е твърде малък, за да може да замести изцяло липсващите държавни и частни капиталови инвестиции, но пък от друга страна напоследък бяха обявени и други мерки, косвено водещи до осигуряване на ресурси за изпитващите затруднения икономики на отделните държави. Имам предвид по-специално решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) да започне програма за изкупуване на държавни и корпоративни облигации на стойност 60 милиарда евро месечно – т. нар. количествено облекчение. В същото време се забелязва и постепенно ускоряване на икономическия растеж при някои от основните търговски партньори на ЕС, което би било един допълнителен стимул за нарастване на производството в общността.
Ако се върнем обаче към Инвестиционния план, аз все пак бих искал да уточним някои допълнителни аспекти.
Както всички знаем най-важният елемент от Плана е инвестиционното финансиране на проекти от реалната икономика. Логиката на Плана предвижда финансирането да бъде насочено към жизнеспособни проекти, с реална добавена стойност за европейската социална пазарна икономика. Крайният резултат е да се стимулират публични и частни инвестиции за осигуряване на растеж и работни места в Европа.
След като всички сме обединени около основната цел, която се преследва от Плана, възникват въпроси, свързани именно с процеса на подбора на проектите и дали принципите, които са заложени в този процес, ще дадат възможност наистина да се разгърне потенциала, на който се надяваме. В случая има два различни подхода, вариращи от подкрепа на инвестиции от европейско значение в инфраструктурата, образованието, изследванията и иновациите, до подкрепа на много на брой малки проекти, реализирани на ниско ниво от множество малки и средни предприятия. Освен това, смятам че трябва да се направи всичко възможно, за да не се допусне някои държави-членки да останат извън обсега на Инвестиционния план.
Независимо от реализирания подход, а в идеалния случай една добра комбинация и от двата подхода, за мен е важно вече да имаме отговор на въпроса какви са очакванията от реализирането на Плана? Има ли някаква предварителна количествена оценка какъв е мултиплициращия ефект за икономиките от предстоящите вложения, с колко може да се очаква увеличението на икономическия растеж в ЕС като цяло, както и какво може да се получи по отношение повишаване на заетостта в годините на реализирането на Инвестиционния план?
Смятам, че това са важни въпроси, чийто отговори следва да покажат към какво точно се стремим, как то може да бъде постигнато в годините и дали наистина крайният резултат си заслужава посветените усилия и средства.

На 3-ти и 4-ти февруари в сградата на Европейския парламент в Брюксел се проведе традиционната годишна Европейска парламентарна седмица. Целта на събитието тази година беше да се съберат заедно парламентаристи от целия Европейски съюз, за да разискват икономически, бюджетни и социални въпроси.
В рамките на събитието на 4-ти февруари се проведе пленарна сесия с тема: Европейският Нов Курс: стимулиране на публичните и частни инвестиции за осигуряване на икономически растеж и нови работни места в Европа. Към парламентаристите от Европейския парламент и националните парламенти от страните-членки се обърнаха г-н Мартин Шулц, председател на Европейския парламент; г-жа Инара Мурниесе, говорител на Сейма на република Латвия; г-н Пиер Московиси, европейски комисар по икономическите и социални въпроси; г-н Вилхелм Молтерер, вице-президент на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ); г-н Жан Артюи, председател на Бюджетната комисия на Европейския парламент.
По време на сесията евродепутатът г-н Неджми Али направи изказване, в което той засегна накратко основните причини, довели до създаването на Инвестиционния план на председателя на Еврокомисията г-н Юнкер, подчерта отново най-важните цели, заложени в Плана, и подходите, които следва да се използват за реализирането му. Накрая той зададе няколко конкретни въпроса към ръководителите на пленарната сесия и представителя на ЕИБ. Въпреки изключително съкратените срокове за изказвания и за отговори на въпросите, г-н Молтерер от ЕИБ потвърди, че новият Инвестиционен план се вписва в по-голямата стратегия за съживяване на икономиката на ЕС, включваща и капиталовите пазари. Г-н Московиси увери, че в етапа на реализирането на Инвестиционния план, няма да се допусне държави с по-малки възможности да бъдат изоставени на произвола на съдбата.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>