Неджми Али: Опростяване и гъвкавост – новите финансови правила на ЕС

N. Ali 4 - ALDE

Опростяване на финансовите правила и тяхната гъвкавост в Европейския съюз са изключително важни за постигане на целта за облекчаване работата на бенефициентите и намаляване на закъсненията при изпълнението на редица основни програми на Съюза.

Така евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али коментира в качеството си на докладчик на АЛДЕ доклада за „Финансовите правила на бюджета на ЕС“. Той бе разгледан по време на пленарно заседание на Европарламента в Страсбург.

„Финансовият регламент играе важна роля при определянето на принципите и процедурите, регулиращи приходната и разходната част на бюджета на Европейския съюз, а така също и контрола на средствата от ЕС. Основните цели на предложението на Комисията са опростяване на правилата и гъвкавост на прилагането. Подкрепяме общите цели, представени от Комисията, като основен приоритет за опростяване на правилата за получателите на средства от ЕС. Това е много важно, с цел облекчаване работата на бенефициентите и намаляване на закъсненията при изпълнението на редица основни програми на Съюза. В този аспект подкрепяме целта на Комисията за създаване на единен правилник за бенефициентите”, посочи Неджми Али. Спред него, за постигане на максимални резултати, трябва да има оценка на въздействието преди прилагането на каквито и да било бъдещи съществени промени на финансовите правила, както и да се увеличат възможностите за одит и от други институции, което не изключва правото на контрол от страна на Комисията.

Българският евродепутат приветства предложените мерки за гъвкавост на бюджета. По думите му, е необходимо е да се постигне това изискване, за да се увеличи способността на бюджета на ЕС да се адаптира към променящите се обстоятелства и да реагира на неочаквани събития, които са трудно предвидими.

„Трябва обаче да се поддържа баланс между гъвкавостта, доброто финансово управление и правата на бюджетния орган. По време на работата по предложението бяха извършени подобрения по ефективното използване на финансовите инструменти. Финансовите правила ще бъдат стъпка към бюджет, ориентиран към резултатите, ако включим и параметрите на изпълнението при вземането на решения за разходване на финансовите средства”, посочи Али.

Той допълни, че групата на АЛДЕ подкрепя споразумението, постигнато по време на тристранните срещи. „Считаме, че опростяването на финансовите правила на ЕС ще допринесе за намаляване на разходите и времето, необходими за усвояване на средствата от ЕС, както и за намаляване на нивото на грешките. Направените изменения за опростяване на правилата следва да увеличатдългосрочното въздействието на политиките и техните резултати в процеса на практическо прилагане”, категоричен бе Неджми Али.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>