Неджми Али поиска повече адекватно финансиране на земеделието в ЕС и подкрепа за малките ферми

N. Ali 2 copy

Сред най-важните сектори в ЕС са тези на земеделието и храните, в които са ангажирани над 60 млн. човека. Тези сектори  осигуряват продоволствената сигурност за всички граждани на Съюза. Селските райони, както и тези от тях, които са планински и отдалечени, се използват не само за производство на храни, но и в тях живеят голям брой европейци, а същевременно подпомагат и индустриите за отдих и туризъм.

Това заяви евродепутатът от Алианса на либералите Неджми Али по време на дебатите за бъдещето на земеделието и производството на храни, които се проведоха в Страсбург. Той бе в качеството на докладчик за становището на Комисията по бюджети към Комисията по земеделие и развитие на селските райони.

Неджми Али акцентира и върху целите на Общата селскостопанска политика (ОСП) в бъдеще. Той насочи фокуса на вниманието върху подходящо ниво на финансиране в рамките на следващата финансова рамка, като по този начин се осигурят достатъчно ресурси за сектора. Според българския евродепутат, е необходимо да се извърши опростяване и модернизация на ОСП, като същевременно финансовите, контролните и одитните функции следва да се изпълняват при един и същ стандарт и при еднакви критерии във всичките държави-членки. „И накрая, но не на последно място, справедливото разпределение на преките плащания сред държавите-членки ще даде възможност за по-бързото преодоляване на различията между отделните региони на Съюза. От съществено значение е и подкрепата за малките ферми и повишаването на ефективността на земеделието”, допълни Неджми Али.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>