Неджми Али: По-голяма прозрачност и отчетност на Европейската инвестиционна банка

26-09-N. Ali copy

Продължаване на усилията за по-голяма степен на прозрачност и отчетност на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) поради основната й роля при ускоряване на икономиката на ЕС и максимално увеличаване на ефективността на използването на финансовите ресурси.
Това е позицията на евродепутата Неджми Али, който бе докладчик от групата на Алианса на либералите и демократите по време на заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент в Брюксел. На него беше представено и дискутирано становище до Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) по Годишния доклад за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка.
„Целта на Европейската инвестиционна банка е да допринесе за интеграцията в рамките на ЕС, икономическото и социалното сближаване и регионалното развитие чрез прилагането на специални инвестиционни инструменти. Каталитичният ефект от набирането на средства от ЕИБ е основен елемент при определяне на добавената стойност на ЕС и за гарантиране на водещата позиция на Европа по отношение на конкурентоспособността, иновациите и инфраструктурата”, посочи Неджми Али.
Той допълни, че от групата на АЛДЕ са съгласни с положителните заключения за дейностите на Банката, свързани с Формулярите за оценка на инвестиционните проекти, постигането на 25% цел за финансиране на климатичните мерки, както и създаването на инициативата Интелигентно финансиране за интелигентни сгради и инвестициите в социални жилища.
По повод искането за по-голяма прозрачност, Неджми Али допълни: „В тази връзка е необходимо ЕИБ систематично да обръща внимание на средносрочните и дългосрочните ефекти при определянето на инвестиционните действия и решенията за тяхното финансиране. Това в крайна сметка следва да подобри корпоративното управление“. 

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>