Неджми Али: Ресурсите на ЕС следва да бъдат насочени основно към проекти, печеливши в дългосрочен план

2

„Главната цел на бюджета на ЕС следва да бъде постигане на
еквивалентно равнище на развитие във всички държави-членки”,
категорично е мнението на евродепутата Неджми Али. Той участва на
заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент,
където беше разгледано становище до Комисията по бюджети по отношение
на Реформирането на системата за собствени ресурси на ЕС. Докладчик от
името на Европейския парламент по становището бе именно българският
евродепутат от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

„Въпросът за ресурсите е от първостепенно значение за Европейския
съюз. Имайки предвид, че те като цяло са недостатъчни, мониторингът
дали приходите, получени от собствените ресурси на ЕС, се изразходват
ефикасно и ефективно, е от особена важност. Освен това е необходимо да
се гарантира, че плащанията се използват за удовлетворяване на
основните изисквания на гражданите”, посочи Али.

Той акцентира и върху бюджета на ЕС, който подкрепя общите политики и
цели, като осигурява основните средства при смесено финансиране за
средносрочни и дългосрочни инвестиции. По думите му, главната цел на
бюджета на Съюза следва да бъде подпомагането на ускорения растеж в
по-слабо развитите региони, за да се постигне еквивалентно равнище на
развитие във всички държави-членки.

„Разпределението на ресурсите трябва да бъде в области, в които
финансирането на Европейско равнище е абсолютно необходимо и може да
генерира най-висока Европейска добавена стойност. Тук можем да
предложим още две области с нарастваща добавена стойност:
научноизследователска и развойна дейност, както и вътрешната и външна
сигурност на Съюза”, заяви българският евродепутат.

Според него, разходите следва да бъдат насочени към проекти, които са
печеливши в дългосрочен план, а не към програми за финансиране, които
произвеждат само краткосрочен резултат. Подходяща част от бюджета на
Съюза пък следва да бъде посветена на разходите, свързани с климата,
които биха могли да доведат до допълнителен принос в дългосрочен план.

Неджми Али бе категоричен, че дневният ред на ЕС за следващото
десетилетие следва да играе решаваща роля в процеса на разработване на
следващите Многогодишни финансови рамки след 2020 г. При
разпределянето на собствените ресурси следва да се вземат предвид
програмата “Хоризонт 2020″ и 10-те приоритета на Европейската комисия.

Българският евродепутат акцентира и върху по-прости и ясни правила,
като по този начин те ще допринесат за по-бързо разпределение на
ресурсите и ще повишат ефективността и прозрачността. Същевременно
трябва да се подобри моделът за измерване на разпределението на
средствата и отчитането на изпълнението, като се увеличи акцентът
върху проектите, които ще бъдат от полза за всички граждани на ЕС и ще
осигурят по-голяма Европейска добавена стойност.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>