Среща на Неджми Али с шефа на Европейската служба за убежище: България е предпазена от бежански натиск заради споразумението между ЕС и Турция

nedjmi

България засега е предпазена от прекомерен бежански натиск, поради сключеното споразумение между ЕС и Турция, като двете страни изпълняват поетите задължения. Това дава възможност България да се справя с относително малки затруднения с такива предизвикателства за сигурността, каквито са бежанските потоци.

Това стана ясно по време на среща на евродепутата от Алианса на либералите и демократите Неджми Али с изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) Жозе Карейра. Тя беше организирана по молба на Карейра и се състоя в Европейския парламент в Брюксел. Разисквани бяха въпроси, свързани с предстоящата процедура по освобождаването от отговорност на агенциите на Европейския съюз за 2016 г. в парламентарната Комисия по бюджетен контрол, където Неджми Али е докладчик от групата на АЛДЕ.

Българският евродепутат зададе редица въпроси, свързани с работата на агенцията в държавите-членки, подложени на бежански натиск. Изяснена беше политиката на EASO при разполагане на допълнителен състав в най-застрашените от бежански потоци държави в южната част на Европа и по-конкретно в България и региона.

Неджми Али насочи вниманието и за необходимостта от дългосрочна стратегия за работа на агенцията, която да отчита възможни варианти на действие при различни реални ситуации в бъдеще. Изпълнителният директор потвърди, че такава стратегия се изготвя и предстои да бъде финализирана. Дискутиран беше и въпросът за подготовката на оперативните планове за действие на агенцията в отделните държави-членки, които са външна граница на ЕС.

Двамата участници в срещата стигнаха до извода, че съществува небалансиран подход при финансирането на цялостната дейност на EASO. В годините до края на текущия програмен период са осигурени средства за персонала, като има недофинансиране на оперативните разходи, което налага периодично актуализиране на бюджета на агенцията в зависимост от общата ситуация.

Срещата приключи с общото разбиране, че EASO играе изключително важна роля в рамките на ЕС при осигуряване на убежище за бежанските потоци, предизвикани от различни регионални конфликти. В тази връзка е необходимо да бъде планиран в Многогодишната финансова рамка достатъчен ресурс, който да даде възможност на агенцията да реализира в пълна степен вменените й задължения.

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището е агенция на ЕС, подпомагаща държавите-членки при изготвяне на политики в областта на убежището. Практически това се реализира чрез подпомагане на държавите при идентифицирането на добрите практики, организиране на обучения на европейско равнище и улесняване достъпа до подробни сведения за държавите на произход. Агенцията предоставя също така техническа и оперативна подкрепа на държави-членки, чиито системи за убежище са подложени на прекомерен бежански натиск чрез разполагане на експертни екипи.

Службата работи в тясно сътрудничество с компетентните национални органи; Върховния комисар на ООН за бежанците; Агенцията за основните права и FRONTEX, като се допитва и до гражданското общество.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>