logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Неджми Али: Новата програма на ЕС за борба с измамите – рационална и финансово обезпечена

13-12-N. Ali CONT 1312 1 copy

На 13 декември в Страсбург се проведе извънредно заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. По време на заседанието бе разискван проектът за доклад по предложението на Европейската комисия за създаване на Програма на ЕС за борба с измамите. Българският евродепутат Неджми Али участва в дебата в качеството си на докладчик от АЛДЕ по това досие.

В началото на изказването си Н. Али представи целите на обсъжданата Програма. „С това свое предложение, Европейската комисия цели да гарантира не само защитата на финансовите интереси на Съюза, но и да съдейства за взаимната административна помощ между митническите власти на страните-членки и между тях и Комисията“. Групата на АЛДЕ приветства предложението, тъй като то залага амбициозни цели, а именно реорганизацията на съществуващата програма Херкулес III и двете оперативни дейности – Информационната система за борба с измамите (AFIS) и Системата за управление на нередности (IMS), в една Програма. Очакванията от това действие са за постигане на подобрено сътрудничество и бюджетна гъвкавост, както и за опростяване на управлението, заяви българският евродепутат.

Тъй като Неджми Али бе и водещ докладчик по становище на Комисията по бюджети към Комисията по бюджетен контрол, касаещо  проектодоклада по Програмата, той се спря и на финансовата част от предложението. „Що се отнася до бюджетното измерение на Член 3 от текста, поради обхвата и значението на Програмата, подкрепяме подхода на Парламента за значително повишаване на финансовите ресурси. С цел опростяване на аргументацията за това финансиране, цялостният финансов портфейл на Програмата за периода 2021-2027 (следващата Многогодишна финансова рамка) е представен не само в текущи цени, но са направени и необходимите изчисления за представяне на финансирането по постоянни цени за 2018 година. Това е валидно и за трите компонента на предложената Програма“.

Неджми Али завърши като очерта какви са очакванията на Европейския парламент при правилното прилагане на Програмата за борба с измамите, а именно „тя да се превърне в много важен компонент при цялостната защита на финансовите интереси на ЕС“.

В Комисията по бюджети на Европейския парламент бяха гласувани три доклада с докладчик Неджми Али

N. Ali - BUDG Votes

На 10 декември по време на извънредното заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент в Брюксел беше гласувана поредната група доклади. За три от приетите досиета докладчик от АЛДЕ бе българският евродепутат Неджми Али.

Първото гласуване бе по втория проектобюджет на ЕС за 2019 г. След неуспеха на помирителната процедура по първоначалния проектобюджет за 2019 г. и представянето на нов проектобюджет от Комисията, преговарящите от Европейския парламент и от Съвета на 4 декември 2018 г. постигнаха споразумение за бюджета на ЕС за 2019 г. Общият размер на поетите задължения в бюджета е 165.8 млрд. евро, а плащанията – 148.2 млрд. евро. Това е увеличение от 3.17% в поетите задължения и 2.37% в плащанията в сравнение с 2018 г. Преговарящите от ЕП осигуриха 943 млн. евро по основните политически приоритети на ЕП, а именно подкрепа на научните изследвания, младите хора, малките и средни предприятия, справяне с първопричините за миграцията и климатичните изменения. Именно това споразумение по Бюджет 2019 беше гласувано и прието с мнозинство на заседанието на Бюджетната комисия. Финалното гласуване в пленарна зала е насрочено за 12 декември.

Второто гласуване беше по становище до Комисията по конституционни въпроси (AFCO) относно Изпълнение на правните разпоредби и Съвместната декларация, гарантиращи парламентарния контрол над децентрализираните агенции. Целта на този доклад по собствена инициатива е да оцени институционалните и политически изменения, последвали приемането на Съвместната декларация на децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. и свързания с тази декларация Общ подход.

Третият документ, приет от Комисията по бюджети бе становище до Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) относно предложение на Европейската комисия за регламент
на Европейската гранична и брегова охрана (EBCG). Базирайки се на двугодишния опит от работа на EBCG и в отговор на предложение на Европейския съвет, Европейската комисия предлага да предостави на EBCG свой собствен оперативен инструмент: постоянен корпус от 10 000 оперативни служители на ЕС с изпълнителни правомощия и собствено оборудване. Целта е да се гарантира, че ЕС разполага с необходимите способности да се намесва където и когато е необходимо, както по външните граници на ЕС, така и в страни извън Съюза.

Неджми Али относно промяната в Устава на Европейската инвестиционна банка заради Брекзит

11-12-N. Ali 1 - ALDE

Българският представител в Европарламента коментира позицията на АЛДЕ

По време на извънредно заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент (ЕП), провело се на 10 декември в Страсбург, евродепутатите обсъдиха предложение на Съвета на ЕС за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Неджми Али, член на ЕП от групата на АЛДЕ, бе докладчик от своята политическа група по отношение на този комплексен въпрос.

След проведеното заседание, той коментира рамката, в която възниква необходимостта от изменение в Устава на ЕИБ.

„Във връзка с предстоящото оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз и прекратяването на неговото членство в Европейската инвестиционна банка, възниква необходимостта от представянето на някои промени в Устава на банката. Прекратяването на членството ще се отрази на записания капитал на Великобритания в ЕИБ, както и на правото на страната да номинира членове и заместник-членове за нейния Борд на директорите“.

Освен промените, пряко свързани с Брекзит, Неджми Али поясни, че ще е необходимо изменение в цялостната дейност на тази много важна институция. Представителят на АЛДЕ каза, че са необходими промени в начините за вземане на решение от Борда на директорите и Управителния съвет в някои важни области, особено що се отнася до Оперативния план на Банката. Също така, трябва да бъде подсилено функционирането на Одитния комитет на ЕИБ, като всички тези изменения действително изискват промяна в Устава на банката.

Неджми Али завърши коментара си с думите, че АЛДЕ приема подложеното на обсъждане проектостановище на Бюджетната комисия. Въпросният документ призовава Комисията по конституционни въпроси (AFCO) – водеща комисия на ЕП по изменения в правната рамка за всички институции на ЕС – да предложи за одобрение предлаганите от Съвета на ЕС изменения в Устава на Европейската инвестиционна банка.

Н. Али: Туркменистан възприема препоръките на ЕС, давайки своя принос за регионалната сигурност и стабилност

N. Ali AFET 1

На шести декември в Европейския парламент в Брюксел бе проведено заседание на парламентарната Комисия по външни работи (AFET). Един от обсъжданите доклади бе по сключването на споразумение за партньорство и сътрудничество с Туркменистан. Българският евродепутат Неджми Али участва в дебата в качеството си на докладчик от АЛДЕ.

Н. Али започна изложението си катопоздрави вносителите на  междинния доклад, който по думите му описва балансирано отношенията между Европейския съюз и Туркменистан. „Оценяваме подхода в доклада, предвиждащ създаването на набор от краткосрочни показатели, чрез които да бъде измерен устойчивият прогрес на страната, както и дългосрочните препоръки за законосъобразно развитие“.

Българският евродепутат подчерта необходимостта от допълнителни разяснения в няколко сфери:

„Най-напред, що се отнася до правата на човека, се наблюдават  позитивни стъпки, като например приемането на комплексен Национален план за действие за човешките права през 2016 година и номинацията на първия национален Омбудсман, в съответствие с изискванията на обновената Конституция“. В същото време, Неджми Али почерта, че все още се наблюдават разминавания между приетата законодателна рамка и ефективното ѝ прилагане.

„На второ място, по отношение на демокрацията – необходимо е да има стриктно разделение между изпълнителната, законодателната и съдебната власт, което налага консултации с международни експерти за оценка на нивото на адаптация на Туркменската конституция към тези демократични принципи. Трябва да бъде подчертано и необходимостта от зачитането на принципите на плуралистичната демокрация“.

Неджми Али припомни и за общата липса на прозрачност, което според него остава актуален проблем в Туркменистан. Той каза, че не трябва да бъде подценявана необходимостта държавата да демонстрира отвореност към препоръките от международни организации и независими наблюдатели, какъвто е и Европейският съюз. „В това отношение трябва да бъдат отбелязани позитивните развития, каквито са посещението на чуждестранни дипломати през 2017 година в затвори в страната и готовността на Туркменското правителство да подпомага и за в бъдеще такива визити“.

Евродепутатът акцентира върху приноса на Туркменистан в геополитически аспект, имайки предвид: статута на страната за постоянен неутралитет, допринасящо за ролята на Ашхабад в защитата на регионалната стабилност и справянето с международните заплахи, каквито са тероризмът, екстремизмът, незаконният трафик на наркотици и трансграничната организирана престъпност. Евродепутатът подчерта и значението на десетгодишното присъствие на Регионалния център на ООН за превантивна дипломация в Туркменската столица, което е факт именно благодарение на политиката за подпомагане на регионалния диалог и предотвратяване на конфликти.

В заключение, Н. Али акцентира върху необходимостта от това Европейският парламент да бъде информиран своевременно за изпълнението на клаузите, свързани с човешките права и демокрацията, залегнали в Споразумението за партньорство и сътрудничество с Туркменистан.

Н. Али: Необходим е нов регламент за защита бюджета на ЕС за МФР 2021-2027 г.

29-11-N. Ali copy

На 27 ноември 2018 г. в Европейския парламент в Брюксел бе проведено съвместно заседание на Комисията по бюджетен контрол и на Комисията по бюджети. Основната дискутирана тема бе по парламентарния доклад относно „Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на върховенството на закона в отделните държави-членки“, изготвен въз основа на предложение на Европейската комисия. Българският евродепутат Неджми Али бе докладчик от АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол.

Той акцентира върху необходимостта ЕС да изпълнява ефикасно своите приоритети, което е от първостепенно значение в настоящия момент, с оглед началото на новата Многогодишна финансова рамка (МФР 2021-2027 г.). Българският евродепутат посочи, че основните предпоставки за успешно изпълнение на дейностите са свързани с върховенството на закона.

Неджми Али заяви, че групата на АЛДЕ приветства предложението на Европейската комисия, тъй като то не само представя регулаторната рамка за успешното финансиране на бюджета на ЕС, но също така подчертава колко е важно да бъде защитен бюджета на ЕС на всеки етап от неговото изпълнение.

Беше отбелязано, че след внимателен анализ на всичките предложени изменения на текста на Комисията, АЛДЕ подкрепя поставянето на акцент върху връзката между върховенството на закона, основните права и актуализирането на някои от основните дефиниции. „Същевременно се отнасяме позитивно към предложените допълнения по отношение на мерките, когато широкото разпространено незачитане на принципите на върховенството на закона в дадена държава-членка засяга принципите на добро финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза. Необходимо е да бъдат гарантирани два съществени момента. На първо място предложения механизъм да бъде възможно най-ясен, а финансовия инструмент да гарантира защитата на бенефициентите. Имайки предвид, че Комисията е подготвила набор от идеи по този въпрос, организирането на конструктивен диалог би било много полезно“, заяви Неджми Али.

В края на изказването си българският евродепутат наблегна върху необходимостта неотклонно да се следват регулаторните насоки. „Механизмът следва пряко да бъде свързан с бюджета на ЕС и в този смисъл трябва да се процедира така, че той да се концентрира върху най-важните моменти. Този регламент трябва да бъде създаден и заложен като интегрален елемент от новата Многогодишна финансова рамка. За да се реализира тази задача, следва да продължим и в бъдеще с нашите конструктивни усилия.“

Припомняме, че по време на предишното обсъждане на това досие, Неджми Али призова за модернизиране на Механизма за контрол и проверка и превръщането му в инструмент, приложим във всички държави-членки, вместо такъв, разглеждащ само два отделни случая – тези на България и Румъния.

Н. Али: Резултатите от дейността на Парламента за 2017 г. са окуражаващи

N. Ali Rodopi

На 26 ноември 2018 г. в Европейския парламент в Брюксел бе проведено заседание на Комисията по бюджетен контрол. Една от темите за дискусия бе освобождаването от отговорност на ръководството на Европейския парламент (ЕП) за финансовата 2017 година. Българският евродепутат Неджми Али участва в дебата, в качеството си на докладчик от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

Представителят ни в ЕП започна изказването си, описвайки най-важните характеристики от дейността на Европейския парламент за 2017 г. – използването на финансовите ресурси и постигането на заложените годишни цели. „Можем да констатираме, че резултатите са окуражаващи. От бюджета, с който разполагахме за 2017 г.,  99.0% от средствата бяха усвоени и само 0.9% останаха неоползотворени. На практика, това показва доброто управление на финансовите ресурси. Същевременно, изпълняваните цели и постигнатите през годината резултати произтичат основно от приоритетите, определени от компетентните органи на Парламента при подготовката на бюджета за 2017 г.“

Неджми Али използва и възможността да даде препоръки и да зададе въпроси към панелистите от много високо ниво, които отговаряха от името на Парламента – генералният секретар Клаус Веле (Германия) и заместник-председателят на ЕП Давид Мариа Сасоли (Италия), отговорен за бюджета на институцията.

„На първо място, има нещо много важно за нас като членове на Комисията по бюджетен контрол – това е укрепването на вътрешния експертен опит в областта на отчетите и одита, който докладчиците могат да използват при подготовката на докладите си за освобождаване от отговорност. Искам да подчертая, че сме доволни и от вътрешно създадената система, която увеличава качеството на работа на секретариата на нашата Комисия.“

Н. Али насочи дискусията и към информацията за функционирането на Дома на европейската история, предоставена от ръководството на Парламента. Домът е наскорошно открит музей в Брюксел със свободен вход за всички, който представя историята на Европа от древните митични времена до днешна дата. „Имайки предвид, че през последните години нашият Съюз е изправен пред множество предизвикателства, ние трябва да засилим използването на ценни активи като този Дом, за да насърчим по-нататъшното разбиране на европейската история и европейската интеграция. От тази гледна точка считам, че броят на посетителите може да се увеличи,  вероятно чрез по-добре насочена комуникационна кампания.“

Българският евродепутат се спря и на мерките, взети на вътрешно институционално ниво, свързани с увеличаването степента на риска, свързан със законността и редовността. „Генерална дирекция “Финанси” създаде Звено за мониторинг, което докладва директно на генералния директор. Ние възприемаме напълно положително този подход. Може ли да ни предоставите допълнителна информация как това звено споделя информация с Комисията по бюджетен контрол и ако има затруднения в комуникацията, как те биха могли да бъдат преодолени?“

В заключението си, Неджми Али поздрави цялото ръководство на Европейския парламент за доброто управление в различните сектори, включително и по отношение на сигурността.

От своя страна, г-н Веле и г-н Сасоли благодариха на докладчика от АЛДЕ за конструктивните препоръки и предоставиха отговори на въпросите му. На първо място, относно Дома на европейската история, Клаус Веле поясни, че от откриването му на 6 май 2017 година, вече има над 150 хиляди посетители, но наистина предстои много работа с депутатите по разпространение на информацията за този уникален музей. Що се отнася до новосъздаденото звено за мониторинг, обяснено бе, че то е било основано, за да се централизира управлението при проблемни ситуации. „Опитът ни в тази насока засега е положителен.“, завърши генералният секретар.

В Комисията по бюджети на Европейския парламент бяха гласувани пет доклада с докладчик Неджми Али

EP-066500A_BUDG_MFF

На 21 ноември по време на заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент в Брюксел беше гласувана голяма партида  доклади, като отново мнозинството от тях имат директна връзка със следващата Многогодишна финансова рамка (2021-2027) на ЕС. За пет от приетите досиета докладчик бе българският евродепутат Неджми Али.

Първото досие бе становище от Комисията по бюджети до Комисията по земеделие и развитие на селските райони по предложение на Европейската комисия за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на правила за подкрепа на стратегическите планове, които държавите-членки трябва да разработят в рамките на Общата селскостопанска политика (Стратегически планове на ОСП). Тези планове следва да бъдат финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР). Неджми Али беше парламентарен докладчик по становището, като в хода на гласуването 100% от предложените позиции на българския евродепутат бяха приети с мнозинство.

BUDG Votes

Второто досие отново беше становище от Комисията по бюджети до Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Становището визира Финансирането, управлението и контрола върху общата селскостопанска политика. По това становище Неджми Али беше докладчик от АЛДЕ.

Третият документ, изготвен от българският евродепутат в качеството му на парламентарен докладчик, бе становище от Комисията по бюджети до Комисията по бюджетен контрол по предложение на  Европейската комисия за Регламент на Европейския парламент и Съвет за създаването на Програма на ЕС за борба с измамите. Докладчикът отново подчерта двете основни цели на новата програма, а именно: защита на финансовите интереси на ЕС и подкрепа за взаимната административна помощ между митническите власти в страните-членки и Комисията.

Следващият документ беше становище до Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи по предложението на Европейската комисия за създаване на Фонд за убежище и миграция. Н. Али, като докладчик от АЛДЕ подчерта: „Общата цел на Фонда за убежище и миграция като елемент от Многогодишната
Финансова рамка е да предостави финансова и техническа подкрепа на държавите – членки за осигуряване на устойчиво управление на предизвикателствата, свързани с убежището, миграцията и външните
граници.“

Последното гласуване бе посветено отново на становище до парламентарната Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи във връзка с предложението на Европейската комисия за трансформиране на съществуващия Европейски офис за подкрепа на убежището в пълноценна Агенция на ЕС по убежището. Българският евродепутат в качеството си на докладчик от АЛДЕ подчерта, че целта на това предложение е новата агенция да улесни изпълнението и подобри функционирането на Общата европейска система за убежище.

Next>