logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Над 80 души присъстваха на семинар в Ловеч, организиран по инициатива на евродепутата от АЛДЕ-ДПС Неджми Али с подкрепата на Алианса на либералите и демократите за Европа

15-07-ned2 copy

На 14 юли 2017г. по инициатива на Евродепутата от ДПС-АЛДЕ Неджми Али и Народният представител от ДПС Джейхан Ибрямов, с подкрепата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) се проведе семинар в Ловеч, където присъстваха над 80 души. Семинарът бе с практическа насоченост, която касае предстоящото отваряне на мерките за подпомагане на земеделски производители на малкия и средния бизнес по “Програма за развитие на селските райони 2014-2020г”. Практическата насоченост и реалните възможности за финансиране предизвикаха изключителен интерес сред аудиторията.

15-07-ned1 copy

На събитието присъстваха Народният представител от ДПС от област Ловеч Джейхан Ибрямов, областният председател на ДПС Ловеч Сурай Велиева, секретарят на областното ръководство Ахмед Чаушев, председателят на КРК Фатме Моллова, младежкият областен председател Ванко Иванов, общинският председател на ДПС Ябланица Любен Василев, общинският председател на ДПС Угърчин Стефан Борисов, общинският председател на ДПС Луковит Седвалин Асенов, общинският председател на ДПС Троян Айнур Кехайова, общинският председател на ДПС Априлци Назим Ахмед, кметът на с. Галата Адриян Маринов, местни пррдседатели, младежки общински и местни председатели и общински съветници от цялата област. Присъстваха също земеделски производители от областта и съседни области, представители на малкия и средния бизнес.

След презентациите голяма част от гостите на събитието проявиха желание да се развиват в тази насока и имаха възможността да се информират директно от лекторите за допълнителни сведения.

Неджми Али: ЕС има нужда от дългосрочна визия със заложени стратегически цели и гъвкава финансова рамка

1
„Европейският съюз се нуждае от дългосрочна визия със заложени
стратегически цели и гъвкава финансова рамка”, обяви евродепутатът от
Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али по
време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския
парламент. На него беше разгледано становище до Комисията по бюджети
по отношение на Подготовката на позиция на Европарламента за
следващата Многогодишна финансова рамка след 2020 г. Докладчик по
становището от АЛДЕ бе българският евродепутат.„По отношение на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), бих
искал да предложа да погледнем по-голямата картина на Европейско
равнище. Имаме бюджет, който се изготвя всяка година и имаме МФР,
разработвана за период от пет до седем години. Да приемем, че считано
от следващата МФР, продължителността на тази рамка бъде установена на
пет години. Така, че ще имаме типичен средносрочен петгодишен план за
плащания и съответни годишни бюджети”, посочи Неджми Али.

Той бе категоричен, че дългосрочната визия на Съюза вече е израз на
общите стратегически насоки. За да бъдат обаче те ефикасни за
постигане на максимална Европейска добавена стойност, „задължително е
да имаме ясна визия какви са нашите стратегически цели за период от
поне десет години напред”.

Българският евродепутат насочи вниманието и върху конкретните
показатели, които да бъдат постигнати през периода. Това от своя
страна означава, че първо трябва да има документ, подобен на Стратегия
2020, но този път до 2030 г. и въз основа на неговите изисквания да се
работи в рамките на средносрочното и краткосрочното планиране.

„В съответствие със сегашната система се изготвят последователни МФР
веднъж на всеки седем години или това може да стане евентуално на пет
години в бъдеще. Проблемът е, че дейностите в тези финансови рамки
завършват внезапно и всичко започва с голямо забавяне от началото на
следващата МФР. За да се избегне този присъщ недостатък, можем да
помислим за възможността за въвеждане на гъвкава система за
разполагане във времето на финансовите рамки. В тази система всички
МФР следва да имат еднаква продължителност, но всяка следващата МФР
следва да покрива частично предишната рамка. Това припокриване би
могло да допринесе за смекчаване на естествено появяващите се пикове и
спадове в плащанията“, посочи Неджми Али.

Неджми Али: Ресурсите на ЕС следва да бъдат насочени основно към проекти, печеливши в дългосрочен план

2

„Главната цел на бюджета на ЕС следва да бъде постигане на
еквивалентно равнище на развитие във всички държави-членки”,
категорично е мнението на евродепутата Неджми Али. Той участва на
заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент,
където беше разгледано становище до Комисията по бюджети по отношение
на Реформирането на системата за собствени ресурси на ЕС. Докладчик от
името на Европейския парламент по становището бе именно българският
евродепутат от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

„Въпросът за ресурсите е от първостепенно значение за Европейския
съюз. Имайки предвид, че те като цяло са недостатъчни, мониторингът
дали приходите, получени от собствените ресурси на ЕС, се изразходват
ефикасно и ефективно, е от особена важност. Освен това е необходимо да
се гарантира, че плащанията се използват за удовлетворяване на
основните изисквания на гражданите”, посочи Али.

Той акцентира и върху бюджета на ЕС, който подкрепя общите политики и
цели, като осигурява основните средства при смесено финансиране за
средносрочни и дългосрочни инвестиции. По думите му, главната цел на
бюджета на Съюза следва да бъде подпомагането на ускорения растеж в
по-слабо развитите региони, за да се постигне еквивалентно равнище на
развитие във всички държави-членки.

„Разпределението на ресурсите трябва да бъде в области, в които
финансирането на Европейско равнище е абсолютно необходимо и може да
генерира най-висока Европейска добавена стойност. Тук можем да
предложим още две области с нарастваща добавена стойност:
научноизследователска и развойна дейност, както и вътрешната и външна
сигурност на Съюза”, заяви българският евродепутат.

Според него, разходите следва да бъдат насочени към проекти, които са
печеливши в дългосрочен план, а не към програми за финансиране, които
произвеждат само краткосрочен резултат. Подходяща част от бюджета на
Съюза пък следва да бъде посветена на разходите, свързани с климата,
които биха могли да доведат до допълнителен принос в дългосрочен план.

Неджми Али бе категоричен, че дневният ред на ЕС за следващото
десетилетие следва да играе решаваща роля в процеса на разработване на
следващите Многогодишни финансови рамки след 2020 г. При
разпределянето на собствените ресурси следва да се вземат предвид
програмата “Хоризонт 2020″ и 10-те приоритета на Европейската комисия.

Българският евродепутат акцентира и върху по-прости и ясни правила,
като по този начин те ще допринесат за по-бързо разпределение на
ресурсите и ще повишат ефективността и прозрачността. Същевременно
трябва да се подобри моделът за измерване на разпределението на
средствата и отчитането на изпълнението, като се увеличи акцентът
върху проектите, които ще бъдат от полза за всички граждани на ЕС и ще
осигурят по-голяма Европейска добавена стойност.

Неджми Али: Иновативен механизъм за инвестиции в Африка и съседните на ЕС държави за ограничаване на бедността и миграционните потоци

2
„Европейският фонд за устойчиво развитие като нов финансов инструмент следва да мобилизира над 40 милиарда евро инвестиции в държавите от Африка и в съседство на ЕС. Така ще бъдат създадени възможности за икономически растеж и заетост, ще бъдат осигурени иновативни продукти и ангажират средства от частния сектор“, заяви евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али. Изказването му бе направено в пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург, на която бе разгледан Доклад за създаването на Европейски фонд за устойчиво развитие и гаранционен фонд.

Европейският парламент многократно е изразявал позиция за необходимостта от укрепване на връзката между миграцията и политиките за развитие, като основната цел винаги е била премахване на бедността, отбеляза евродепутатът и посочи, че е необходимо да бъде привлечен частния сектор в тази дейност.

Неджми Али каза още:

„За успешното прилагане на Фонда е необходимо да бъдат изпълнени няколко условия:

По отношение на смесеното финансиране, финансовите институции и частните субекти следва да спазват ангажиментите на ЕС за осигуряване на пълна прозрачност и отчетност. Необходимо е да се гарантира балансиран географски подход, който да позволи на потенциалните бенефициенти достъп до финансиране. Да се предоставят информация и указания на инвеститорите при финансиране на дейностите за развитие, както и да се извършва оценка на качеството на операциите“.

Европейските политики за развитие са основа за овладяване на миграционните процеси, за решаването на глобалния въпрос с бедността и постепенно за спиране на миграцията, смята евродепутатът.

„Накрая, бих искал да подчертая значението на Плана за външни инвестиции при прилагането на новата рамка за партньорство. Положителните измерения за сигурността от изпълнението на този план са безусловни“, заключи евродепутатът.

 

Неджми Али: Съвместната дейност в борбата с тероризма, миграцията, икономиката и търговията би дала нов импулс в диалога ЕС-Турция

EP-056510A_ALI

По време на заседание на Европейския парламент в Страсбург на 5 юли 2017 евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али открои няколко основни момента, играещи значителна роля в отношенията между ЕС и Турция визирани в „Доклада за Турция 2016 г.“:

„Между тях са опитът за военен преврат, предприетите мерки в условията на извънредно положение, забавеният процес на преговори за присъединяване към ЕС и резултатите от референдума в началото на 2017 г. “

Според него, съвместната дейност в противодействието на тероризма, миграцията, енергетиката, икономиката и търговията би дала нов импулс в преговорния процес, касаещ евентуалното членство на Турция в ЕС.

„Предвид на геополитическите предизвикателства е необходимо ЕС и Турция да предприемат мерки за по-тясно сътрудничество и координиране на външнополитическите си дейности. Също така трябва да бъде подкрепен един по-структуриран и постоянен диалог на високо равнище по ключови тематични въпроси. С цел подобряване на отношенията за в бъдеще, следва да се продължи съвместната работа по актуализирането на Митническия съюз, визовата либерализация за турските граждани, продължаване на дългосрочната подкрепа за издръжката на бежанците в Турция. От изключително важно значение е засиленото сътрудничество между между Европол и Турските правоприлагащи институции“, посочи още Неджми Али.

Над 200 души присъстваха на семинар в Мадан, организиран от евродепутата от АЛДЕ-ДПС Неджми Али с подкрепата на Алианса на либералите и демократите за Европа

ned1

Над 200 души присъстваха на семинар в Мадан, организиран по инициатива на евродепутатa Неджми Али и с подкрепата на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ). Той бе на тема “Програма за развитие на селските региони 2014-2020 г” и предизвика изключителен интерес с практическата си ориентираност.

На събитието присъстваха евродепутатът Неджми Али, народният представител Хайри Садъков, председателят на Областния съвет на ДПС в Смолян Салих Аршински, председателят на Областния съвет на МДПС Шабан Билянов, кметът на община Неделино Боян Кехайов, кметът на община Рудозем Румен Пехливанов, кметът на община Мадан Фахри Молайсенов и кметове на малки населени места.

ned2 (1)

Присъстваха също земеделски производители с вече реализирани проекти по различни програми, който бяха едни от основните участници в дискусията. След презентациите много млади хора проявиха желание да се развиват в тази насока и имаха възможността да се информират директно от лекторите за допълнителни сведения.

Неджми Али пред радио „Кърджали“: Бюджетът на ЕС за 2018 година изпълнява политическите насоки на Европарламента

Photo N.ALI-27-06

Европейски съюз. Брекзит. Новите предизвикателства през ЕС.

Започнаха преговорите за излизане на Великобритания от Евросъюза. Страната е един от големите донори на общоевропейския бюджет. Какво ще се случи със средствата в него и ще бъде ли чувствително намален обемът на европейските средства, които получава България?

Радиостанция „Кърджали“ на БНР потърси отговорите от евродепутата от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али.

Наскоро Вие казахте, че бюджета на ЕС за следващият програмен период ще е изключително важен за България, с оглед на това, че той няма да бъде толкова голям, заради излизането на Великобритания от съюза. Какво имахте предвид?

Неджми Али: Преди три седмици Европейската Комисия представи пред Европейския парламент и Съвета проектобюджета на ЕС за 2018 г. Предложеният бюджет беше изготвен съобразно ограниченията, определени от Парламента и държавите-членки, които бяха визирани в многогодишната финансова рамка. При подготовката на бюджета от страна на Парламента бяха заложени основните политически насоки, които можем да отбележим като водещи. Тези указания най-общо казано бяха насочени към осигуряване на работни места и инвестиции, по-добри възможности за младите хора и ефективно реагиране на геополитическите предизвикателства с оглед на последните събития в Европа и региона.

Бюджетът по принцип включва два основни аспекта на финансиране – това са бюджетните кредити за поети задължения и за плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което е определено и заложено ефективно в договорите, сключени през дадена година, а плащанията де факто представляват реално изплащаните средства, които след верификацията предстоят да бъдат изплатени. По общата рамка на бюджета, можем да направим следните констатации:

В проектобюджета за 2018 г. поетите задължения възлизат на 161 млрд. евро , което в сравнение с настоящата 2017 г. е увеличение с 1.4 %. Плащанията от своя страна възлизат на 145 млрд. евро – което представлява доста сериозно увеличение с 8.1 % спрямо 2017 г. Тук трябва да се отбележи, че това се дължи най-вече на факта, че структурните и инвестиционните програми на ЕС за програмния период 2014-2020 г. ще достигнат нормален темп на изпълнение през 2018 г. Причината е, че както в България, така и в другите страни-членки изпълнението традиционно бележи бавен старт през първите години на съответния програмен период. Именно заради тази ситуация се очаква през 2018 г. да има едно сериозно увеличение най-вече на реалните плащания, очаква се ускоряване в усвояването на европейските фондове.

Ако направим справка на разпределението на средствата по функции, можем да ги представим в четири основни направления:

Най-голямата част от средствата в размер на близо 67 млрд. евро са предвидени във функция „Интелигентен и приобщаващ растеж”. Тук се работи в две направления: „Конкурентоспособност за растеж и заетост”, както и за „Икономическо, социално и териториално сближаване”, а именно тук е и Кохезионната политика.

На второ място с около 56 млрд. евро е предвидено да се финансират дейностите в направлението „Устойчив растеж – природни ресурси”, като тук за нашите слушатели трябва да се отбележи, че става въпрос за земеделските стопани и развитието на селските райони.

Третата функцията е „Сигурност и гражданство”, където са предвидени около 3 млрд. евро, а близо 9 млрд. евро. са заложени за „Глобална Европа”.

Всичките тези основни направления поемат традиционно около 94% от общите финансови ресурси на Съюза, докато за администрацията, включая поддръжката на сградния фонд и пенсионното осигуряване, остават около 6%, което е едно справедливо съотношение.

Г-н Али, нека тези цифри да ги преведем в един по-разбираем език за нашите слушатели. Доколкото аз в момента разбирам няма да има проблеми със средствата, които България получава за развитие на своето земеделие.

Неджми Али: Не. През 2018 г., а така също и през 2019 г. не очакваме да се получат поне при Многогодишната Финансова Рамка някакви катаклизми, защото процесът на Брексит все още не е стартирал. Имам предвид съществената част на преговорния процес.

Великобритания има ангажимента да изплаща своята вноска, докато не приключат окончателно преговорите, докато не се гласува и от Съвета с консенсус няма как нито една страна членка да се освободи от ангажиментите си, така е предвидено в Договора за Европейския съюз.

Значи нашите земеделци и животновъди трябва да са спокойно, поне следващите три години, но няколко пъти чуваме от управляващите, че рязко ще намалеят средствата за изграждане на инфраструктура и проблемите, които ние имаме в страната, основно с пътната мрежа и с големите инфраструктурни проекти ще трябва да си ги решаваме сами. Вярно ли е това?

Неджми Али: Както споменах преди малко, най-голямото перо е предвидено за Кохезионната политика. България получава в процентно съотношение, на база средствата, които се преразпределят най-високия процент, а именно по линията на Кохезионната политика. Засега, както и за следващата финансова година няма изменения в проекта на бюджет. Той остава в рамките на лимитите, заложени в Многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020. В момента върви и преглед на МФР, най-вероятно ще има някаква ревизия, но към настоящия момент не се предвиждат съществени изменения. Разбира се, трябва да се подчертае и да се знае, че се чуват гласове от някои по-големи страни-членки, включително и от т.нар. нетни донори, че евентуално средствата, ресурса, който се заделя за миграцията и бежанците да бъде обвързан с Кохезионната политика. Включително и в този бюджет, има подобни предложения на отделни депутати, но в Бюджетната комисия засега това няма сериозна подкрепа и най-вероятно няма да бъде даден ход на тази позиция. На 29.06.2017 г. в Комисията по Бюджети предстои гласуване на мандата за Триалога – това е мандата за преговорите между Европейската Комисия, Европейския Парламент и Съвета на Европейския Съюз, като в последствие този мандат трябва да бъде гласуван и в Парламента на Пленарно заседание. Това ще стане по време на последната пленарна сесия в Страсбург, в началото на следващия месец. С това ще се потвърди официалната позиция на Европейския парламент за бюджета за 2018 г., а Съветът по принцип подготвя своите позиции през лятото. Относно бюджетната процедура, през ноември се очаква свикването на Помирителния комитет, който има за цел да уеднакви позициите на Парламент и Съвета. След което предстои окончателното приемане на Бюджета за 2018 към края на годината. Но както казах, не очаквам да има изменения за 2018, както и в Многогодишната финансова рамка да има съществени изменения или отстъпления от Кохезионната политика.

Г-н Али така или иначе ЕС ще бъде изправен пред едно доста сериозно предизвикателство, след оттеглянето на Великобритания, защото нейните вноски формираха една доста голяма част от бюджета на ЕС. В същото време имаше нещо интересно, преди около три месеца вие изнесохте един доклад, който е за източването на ДДС и там казахте едни доста стряскащи суми. Става въпрос за милиарди евро, които са източени по тези схеми. Смятате ли, че в това има резерв, все пак да се запази нивото за финансиране особено за по-слабо развитите страни в Съюза, като България?

Неджми Али: Аз мисля, че няма да има отстъпления от тези поети задължения от страна на Общността като цяло, защото наравно с преговорния процес на Брекзит в момента тече и преглед на Многогодишната Финансова рамка. Ако в крайна сметка се стигне до излизане на Великобритания от Общността, се очаква най-вероятно всичко това да бъде компенсирано. Би могло да стане чрез пропорционално увеличение на вноските на страните-членки или чрез преструктуриране на собствените ресурси. Във връзка с този доклад, за който ме питате в момента, вече тече синхронизиране на цялостната система между страните-членки за онлайн и постоянна комуникация между митническите служби, за да могат да бъдат засечени и международните измами с ДДС. В общия случай говорим за несъбрани суми по ДДС в рамките на Съюза, възлизаща на 170 млрд. евро, което е огромен ресурс. В тази връзка в момента продължава и процеса на създаването на Европейската прокуратура. В момента е рано да се дискутират детайлите, но е факт че тези процеси са в ход. Вървят и процесите на опростяване и уеднаквяване на финансовите правила, както и синхронизирането на системите за онлайн комуникации във всеки един момент, защото една от основните причини за международните схеми за измами е липсата на информация в реално време и комуникация между различните митнически и данъчни структури.

Явно все се по-трудно ще се краде от европейски проекти?

Неджми Али: Не говорим само за европейски проекти, говорим за свободното движение на капитали. Злоупотребите трябва да бъдат пресечени в максимална степен, защото в крайна сметка това са средства на европейските данъкоплатци.

Next>