logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


В Страсбург гласуваха бюджета на Европарламента, Неджми Али – докладчик от АЛДЕ

15-01-Interview-picture copy copy (1)

На 19 април 2018 г. по време на пленарна сесия на Европарламента в Страсбург бе гласуван и Доклада относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година. Докладчик от АЛДЕ беше българският евродепутат Неджми Али.

Този акт беше заключителната фаза на един дълъг процес, който премина през няколко фази:

През месец февруари в Комисията по бюджети стартира първата размяна на мнения по бюджета и впоследствие разглеждане на проекта на доклада в присъствието на Заместник-председателите по бюджетните въпроси и Генералния секретар на Парламента. На базата на първите приблизителни прогнози, членовете на комисията повдигнаха въпроси относно целесъобразността на заложеното нарастване на средствата. Изтъкната беше необходимостта от допълнителна мотивировка на някои от разходите, особено в условията, в които към традиционните политически приоритети като ускорен икономически растеж, генериране на работни места и кохезия, следва да се добавят и международните ангажименти, сигурността и отбраната. Подчертана беше необходимостта от икономии на средства, които да бъдат насочени към области, които биха допринесли по-голяма добавена стойност на европейските граждани.

В началото на месец март Бюрото на Европарламента предложи конкретни разчети, които показаха в детайли какви средства се предвижда да бъдат разходвани по отделните бюджетни линии. В политическите групи започна работа по конкретиката.

Следващата фаза представляваше помирителна процедура, в рамките на която след няколко съвместни заседания, в които взеха участие представителите на Бюрото и докладчиците от всичките политически групи, се достигна до консенсус, в рамките на който бе достигнато намаление на бюджета в сравнение с предварително зададените параметри. Нарастването на бюджета беше ограничено от предложените от Бюрото 3.38% на 2.48%. Икономиите дойдоха от ограничаването на надценените по наша преценка разходи в направления, свързани основно със строителство и ремонти на сграден фонд.

В крайна сметка, днес на пленарно заседание беше гласуван един бюджет, който със заложеното умерено нарастване се очаква да покрие нуждите на институцията, дори и тези, които възникват във връзка с изборите за нов Европарламент, повишените изисквания към сигурността, развитието на информационните технологии и намаляването на замърсяването от транспортните услуги. Същевременно следва да бъде подчертано, че делът на разходите за Парламента от Функция 5 (Администрация) са на доста умерено ниво от 18.5%, което е най-ниския показател за последните 15 години.

Неджми Али: Днес в Европарламента гласувахме 34 доклада по освобождаване от отговорност

EuropeanSemester-1 copy

На 18 април 2018 г. по време на пленарна сесия на Европарламента в Страсбург след проведени дебати бе гласувано освобождаването от отговорност на Европейския парламент и на Агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година. Докладчик от АЛДЕ по общо 34-те доклада беше българският евродепутат Неджми Али.

Основният законодателен орган на Европейския съюз, както и останалите институции на Съюза, подлежи на строг контрол относно надеждността и точността на отчетите за всяка приключила финансова година, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Този контрол преминава през няколко различни етапа: започвайки със заверяването на окончателните отчети от счетоводителя на Парламента; преминавайки през представяне на годишните доклади на вътрешния одитор и неговото становище относно системата за вътрешен контрол и завършвайки с оценката на административните и другите разходи от Европейската сметна палата. Съществен момент от работата по освобождаването от отговорност е съответната процедура, гласувана през месец март в Комисията по бюджетен контрол, където Неджми Али е координатор от АЛДЕ. Окончателното финализиране на освобождаването от отговорност завършва с решение на Парламента относно освобождаването от отговорност на председателя на Парламента, което приключи днес с гласуване в пленарна зала.

32-те децентрализирани агенции в рамките на Съюза осъществяват дейността си с усилията на над 10 300 служители и разполагат с годишен бюджет от близо 3.4 милиарда евро. От тези средства 2.4 милиарда евро се финансират от общия бюджет на Съюза, а около един милиард евро се осигуряват чрез събирането на такси и преки вноски. Агенциите на ЕС имат сериозно влияние върху политиките и вземането на решения, както и изпълнението на програми в много важни области за европейските граждани. Основните от тези области включват: здравеопазване, безопасност, сигурност, свобода и правосъдие, научни изследвания и промишлено развитие, икономически и парични въпроси, заетост и социален напредък.

През разглежданата 2016 г. имаше увеличение както на бюджетите, така и на броя на служителите на част от агенциите, но основната причина е, че на тях им бяха поставени нови задачи, като следствие от предизвикателствата, пред които ЕС беше изправен през въпросната година. Това увеличение беше основно при агенциите, които работят в сферата на индустрията, изследванията и енергетиката, както и в сектора на гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи.

Въз основа на отчетите от проверките на Европейската сметна палата Европарламентът потвърди надеждността на отчетите на всички агенции. Същевременно, по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с тези отчети операции, се прие освобождаването от отговорност на всички агенции, като за само една от тях, а именно Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) ще бъде проведено ново гласуване през месец октомври.

Група от Хасково на посещение в Брюксел по покана на евродепутата Неджми Али

IMG-5d73f55b5d097df776b38c12d023c2b2-V copy

Как функционира Европейският парламент – това видяха на място в Брюксел симпатизанти на ДПС от област Хасково, които посетиха столицата на Европа между 11 и 13 април по покана на евродепутата от АЛДЕ Неджми Али.

Освен че се запознаха с работата и функциите на Европейския парламент, както по време на семинарната част, така и по време на официалната работна вечеря, представителите на област Хасково поставиха редица въпроси относно политическата ситуация в България и в Европейския съюз. Гостите се интересуваха от процеса на Брекзит и възможните негативни последици върху сънародниците ни, живеещи във Великобритания, както и за състоянието на отношенията ЕС-Турция и перспективите за присъединяването на южната ни съседка към Общността.

IMAG1143 copy

В рамките на визитата си гостите посетиха Дома на Европейската история и Парламентариума – два музея на Европарламента, посветени на историята на Стария континент като цяло, както и на еволюцията на самата институция.

Те присъстваха на презентация, по време на която в детайли бе представена дейността на Парламента, като г-н Али запозна посетителите подробно и със своите дейности в рамките на Комисията по бюджети, Комисията по бюджетен контрол и Комисията по външни работи. Неджми Али запозна посетителите с един от най-важните доклади за следващата Многогодишна финансова рамка, по който предстои законодателно предложение от Комисията. В тази връзка, той акцентира върху Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и в частност Програмата за развитие на селските райони – теми, от които посетителите бяха силно заинтересовани. Гостите разгледаха и Пленарната зала, където г-н Али ги запозна с това как протича едно пленарно заседание на Европарламента.

Освен работната част на посещението, групата имаше възможността да разгледа и забележителностите на Брюксел.

IMAG1130 copy

130 души питат евродепутата Неджми Али как младият фермер да получи евросредства

IMG-927bb897d13d8d9947a41c43381b754f-V copy

Как се прави успешен план за усвояване на европейски средства от млад фермер – това бе най-често задаваният въпрос от участниците в семинар в Благоевград, организиран от евродепутата от АЛДЕ Неджми Али.

Дискусията на тема „Развитие на селските райони“ се състоя във вторник, като участниците бяха над 130 души. Това бе четвъртият подред семинар, организиран от Неджми Али по тази тема, като прекият резултат от тези семинари е откриването на над 40 нови проекта.

IMG-77cdb7cd75a0178f0287d952d475049b-V copy

На въпросите на участниците в семинара отговаряха евродепутатът от АЛДЕ и двама лектори, които представиха няколко различни Подмярки – 6 – млад фермер, 6.2 – неземеделска дейност, 6.3 – малки стопанства, както и предстоящата мярка 4.1.Б за земеделски стопанства.

Участниците в семинара получиха информация за различните условия за кандидатстване по множество подмярки, възможностите за финансиране, системите за точкуване, проектовите специфики, необходимите документи, нужни за една кандидатура, както и полезни съвети при създаването и реализацията на бизнес план.

Симпатизанти на ДПС от Кърджали посетиха Европарламента по покана на Неджми Али

29-03-kj2 copy

Симпатизанти на ДПС от Кърджалийска област посетиха столицата на Европа между 26 и 28 март по покана на евродепутата от АЛДЕ Неджми Али.

Двудневната визита бе концентрирана основно около работата и функциите на Европейския парламент, но и по време на семинарната част, и по време на официалната работна вечеря младежите повдигнаха въпроси относно политическата ситуация в България.

29-03-kj copy

Гостите посетиха Дома на Европейската история и Парламентариума, два музея на Европарламента, посветени на историята на Стария континент като цяло, както и на еволюцията на самата институция. Те присъстваха на презентация, в която в детайли бе представена дейността на Парламента, а г-н Али запозна посетителите подробно и със своите дейности в рамките на Бюджетната комисия, Комисията по бюджетен контрол и Комисията по външни работи. Гостите посетиха и Пленарна зала.

Освен работната част на посещението, групата имаше възможността да разгледа и забележителностите на Брюксел.

Неджми Али: Над 60 млн. души в ЕС са ангажирани в селското стопанство и хранителния сектор, трябва да им осигурим необходимото финансиране

23-03-N-Ali copy

„В ЕС има повече от 60 млн. ангажирани както в селското стопанство, така и в сектора за преработка на храни. Земеделските райони, включително и тези, които са планински и отдалечени, се използват не само за производство на храни, но също така в тях живеят много европейски граждани и са база на секторите за отдих и туризъм“, каза евродепутатът Неджми Али.

На заседание на Бюджетната комисия на Европейския парламент на 22 март бе представено становище от Комисията по бюджети към Комисията за земеделие и развитие на селските райони, като докладчик бе евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али.

„Ролята на селскостопанския сектор на ЕС, осигуряващ продоволствената сигурност за повече от 500 млн. европейски граждани, е от изключително значение. Освен това, нашите земеделски производители, които са зависими от природните ресурси, са и най-преките защитници на околната среда“, посочи Неджми Али.

„Имайки предвид гореказаното, предлагаме становище по Бъдещето на хранителните продукти и земеделието до Комисията земеделие и развитие на селските райони AGRI, като поставяме акцент основно на следните аспекти:

На първо място – за да могат да бъдат постигнати целите на Общата селскостопанска политика (ОСП), следва да се осигури необходимото финансиране през периода на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР);

На следващо място – трябва да се извърши опростяване и модернизация на ОСП, но същевременно Европейската комисия следва да гарантира, че функциите за финансов контрол, контрола на изпълнението и одита се изпълняват при еднакъв стандарт и критерии във всичките държави-членки;

Трето – необходимо е да се прилага справедливо разпределение на преките плащания сред държавите-членки, така че да се осигури по-бързо преодоляване на различията между различните региони на Съюза. В това отношение подкрепата за земеделските стопани с акцент върху малките стопанства е много важна.

В заключение – изказваме подкрепа на дейностите за повишаване ефективността на селското стопанство и подобряване на европейската добавена стойност“, завърши Неджми Али.

Неджми Али: Броят на бежанците в Турция е нараснал, трябва да се справим с предизвикателствата! Сред бежанците има над 284 хиляди новородени и 1 милион деца, които са на училищна възраст, подчерта евродепутатът

22-03-N-Ali-3 copy

„Ситуацията с бежанците в Република Турция не се е променила съществено от времето, когато Механизмът за тяхното подпомагане бе представен за първи път. Броят на търсещите убежище е нараснал на повече от 3.5 милиона човека“, заяви евродепутатът Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджети на ЕП в Брюксел. Комисията разгледа на 21 март втората фаза на Механизма за бежанците в Турция.

„Както се вижда от решението на Комисията, втората фаза не се различава от първата нито по продължителност, нито по размера на финансовите ресурси, които трябва да бъдат предоставени. Същото важи и за модела на осигуряване на средствата от двата източника – от бюджета на ЕС и приноса на държавите-членки.

По информация от Европейската Комисия сред бежанците има над 284 хиляди новородени, както и 1 милион деца, които са на училищна възраст. От тази гледна точка, за нас е важно да оценим нивото на изпълнение на първата фаза, да посочим недостатъците и да видим какви са начините за тяхното преодоляване. Стъпвайки на тази основа и използвайки уроците от практиката, ще ни бъде по-лесно да се справим с предизвикателствата, свързани с реализацията на втората фаза“, каза представителят на АЛДЕ.

В този контекст Неджми Али повдигна няколко въпроса.

„Първо, основните принципи, които направляват работата по Механизма, са скоростта, ефикасността и ефективността, а така също и доброто финансово управление. Този Механизъм трябваше да мобилизира 3 милиарда Евро за периода 2016-2017. Бяха ли всички тези основни принципи реализирани на практика при изпълнението на първата фаза?

Второ, в края на 2017 държавите-членки вече бяха предоставили приблизително 1.5 милиарда Евро, като 87% от тези средства бяха изплатени. Като имаме предвид, че се очаква остатъкът от този финансов ресурс да бъде разпределен през 2018 и 2019 г., като крайният срок за плащанията вече е 2021 г., бихме ли могли да твърдим, че втората фаза на Механизма ще бъде изпълнена в по-стриктни времеви рамки?“, попита евродепутатът.

Накрая на изказването си Неджми Али настоя за повече информация относно общите очаквани разходи за мениджмънта на Механизма и на финансираните проекти.

Next>